Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Электр машиналари ва трансформаторларни қайта ҳисоблаш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdirimov Farrux
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 14:33:04
Электр машиналари электр энергетика тизимининг асосий элементлари ҳисобланади. Электр энергиясининг асосий истемолчиси электр юритмалар (моторлар) бўлиб ишлаб чиқарилаётган электр энергиясининг қарийиб тўртдан уч қисмини истемол қилади. Бу электр моторларни асосий қисмини асинхрон моторлар ташкил этади. У конструкциясининг соддалиги, арзонлиги, ишда ишончлилиги сабабли саноат, қишлок хўжалиги ва халқ хўжалигининг барча соҳаларида кенг қўлланилади.

Асинхрон моторларни таъмирдан кейинги синовларини ўтказиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Asadov Azizbek
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 14:29:55
Электр машиналари электр энергетика тизимининг асосий элементлари ҳисобланади. Электр энергиясининг асосий истемолчиси электр юритмалар (моторлар) бўлиб ишлаб чиқарилаётган электр энергиясининг қарийиб тўртдан уч қисмини истемол қилади. Бу электр моторларни асосий қисмини асинхрон моторлар ташкил этади. У конструкциясининг соддалиги, арзонлиги, ишда ишончлилиги сабабли саноат, қишлок хўжалиги ва халқ хўжалигининг барча соҳаларида кенг қўлланилади. Асинхрон моторнинг тузилиши оддий, ишлатиш кулай, энергетик ва механик характеристикалари яхши бўлгани учун саноатда ишлатилаётган электр моторларининг 80 фоизидан кўпрогини асинхрон моторлар ташкил этади. Бундай катта талабни кондириш учун машинасозлик заводларида хар йили ишлаб чикарилаётган асинхрон моторларнинг куввати ваттнинг бир неча улушларидан, бир неча минг киловаттгача, иш кучланиши эса 127 В дан 10 кВ гача бўлади.

Саноат корхоналарида энергия самарадорлигини оширишнинг айрим илмий муаммолари ва ечимлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.Н.Садуллаев, А.Ҳ.Шобоев, М.Б.Бозоров
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
© «Fan va texnologiya»
Sahifalar soni:
193
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 13:05:22
Охирги йилларда Республикамизда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотлар ишлаб чиқаришдаги иқтисодий муносабатларни ва корхоналарни фаолият юргизиш шарт-шароитларини ўзгартириб юборди [1, 2]. Бутун дунёда энергия ресурсларга бўлган эҳтиёжнинг кескин ошиши ва энергия ресурсларни истеъмоли билан боғлиқ экологик муаммоларни кучайиши барча соҳада энергия тежаш масалаларини илгари сурмоқда [20, 33]. Энергия ресурсларни тежаш орқали маҳсулот таннархини камайтириш ишлаб чиқарилаётган маҳсулотимизни ташқи ва ички бозордаги рақобатбардошлигини оширишни асосий омилларидан биридир.

Информационно-аналитические системы в качестве элемента


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қаҳҳоров М.М.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2003
Nashriyot:
Москва
Sahifalar soni:
153
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 12:55:47
Эффективное управление объектами электроэнергетики на базе современныч информационных технологий требует изучения и обработки информации об условиях их функционирования.

Mеtrоlоgiya, stаndаrtlаshtirish vа Sеrtifikаtlаshtirish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M. I. Maxmudov, N. N. Mirzoyev
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
130
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 12:47:53
Metrologiya fan sifatida o`lchashlar, ularga bog`liq va tegishli bo`lgan qator masalalarni o`z doirasiga oladi. Metrologiya aslida yunonchadan olingan bo`lib, o`lchash, o`lcham, nutq, mantiq, ilm yoki fan ma`nolarini bildiradi. Umumiy tushunchasini oladigan bo`lsak, metrologiya - o`lchashlar haqidagi fan. Inson aql-idroki, zakovati bilan o`rganayotgan, shakllantirayotgan hamda rivojlantirgan qaysi fanni, uning yo`nalishini olmaylik, albatta o`lchashlarga, ularning turli usullariga, o`zaro bog`lanishlariga duch kelamiz. Bu o`lchash usullari va vositalari yordamida ularning birligini, yagona o`lchashni talab etilgan aniqlikda ta`minlash metrologiya fani orqaligina amalga oshiriladi. Shu sababdan hozirdagi qaysi bir fan, ilmiy yo`nalish, u hoh tabiiy, hoh ijtimoiy bo`lmasin, albatta u yoki bu darajada metrologiya bilan bog`liq.

Yo`nalishga kirish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
R.B. Jalilov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
216
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 12:18:07
Bugungi kunda mutaxassis kadrlarni tayyorlash, ta’lim va bilim berish tizimi, hayotimizda, jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, yangilanish jarayonlari talablari bilan chambarchas har tomonlama bog’langan bo’lishi kerak. Yangi talablarga javob bera oladigan pedagog kadrlarni tayyorlash, o’quv-davlat ta’limi standartlarni joriy qilish va yangi o’quv dasturlari ustida ishlash umum o’rta ta’lim maktablarini tuzilish jihatidan qayta qurish, kasb-huna rkolleji va akadeik litsey tizimiga uslubiy metodologik zamin tayyorlash, uzluksiz ta’lim tarbiyaga asos soladitgan tadbirlarni amalga oshirish kabi masalalar oldimizda turibdi.

Word dasturida shablon va maydonlar bilan ishlash


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.S. Sayidova, G.H. Kazimova, G.A. Raximova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
53
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 12:14:21
O’sha zamonalardan beri ko’p suvlar oqib ketdi, axborot ochiq va ruxsatli bo’ldi, axborotlar yuborishning yangi usullari tufayli, biz displey ekranida butun dunyodan kelgan xabarlarni ko’rishimizga imkon yaratildi.Internet sayyoraning ikki yarim sharlaridagi iste’molchilarni yagona keng tarmoqqa (World Wide Wep) bog’ladiki, uning to’ridan bilimdon insonni ham chiqib keta olishi qiyin.Bugungi kunda olamda 2 mln ga yaqin serverlar , oxirgi ma’lumotlarga qaraganda 280 mln dan ortiq Internet foydalanuvchilari mavjuddir. Shunday qilib, internet sayyora miqiyosida barcha imkon bo’lgan axborot manbasiga va inter aktiv muloqot muhitiga aylanmoqda.

Текст лекций по инженерной графике


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мирханова М. А.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
120
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 12:07:01
Текст лекций охватывает все темы, предусмотренные программой курса «Начертательная геометрия и инженерная графика», в частности раздела «Инженерная графика». для студентов высших учебных заведений. Учебная дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной, формирующей базовые знания, необходимые для усвоения специальных дисциплин, выполнения студентами курсовых, дипломных проектов и для последующей профессиональной деятельности.

Назарий Механика


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Гайбуллаев З.Х
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 12:01:29
Назарий механика фани олий техника ўқув юртларида ўқитиладиган асосий фанлардан бири бўлиб, унинг қонунлари материаллар қаршилиги, қурилиш механикаси, машина ва механизмлар назарияси каби қатор фанлар учун назарий база сифатида хизмат қилади. Ҳозирги замон техникаси ва фанинг ривожланиши умумтехника фанлари асоси бўлган назарий механикани пухта ўрганишни талаб қилади.

Технологик жараёнлар ва қурилмалар фанидан “ректификация жараёни ва ректификацион калоннанинг тузилиши ва ишлаши” мавзусини ўқитишда илғор педагогик технологияларни қўллаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хушвахтов Б.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2017-05-24 14:25:11
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 2015 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ҳамда 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларга бағишланган «Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган ислоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юришдир» маърузаларида таълим соҳасидаги қуйидагича маълумотларни кўрар эканмиз, бугунги кунда жонажон республикамизда таълимга эътибор ҳар қачонгидар юқори эканлигини билишимиз мумкин.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit