Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Имконияти чекланган болаларда математикани ўқитиш


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Soliyeva Gulnigor Ummatovna – 106 – sonli zaif eshituvchi bolalar maktab – internatining matematika o’qituvchisi
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 14:56:21
Murakkabmavzularni o’rgatishda “Venndiagrammasi”, “Zinama-zina”, “Charxpalak”, “Klasster” metodlarivaturli o’yintexnologiyalaridanfoydalanaman. Ushbu metodlarni animasiya yordamida tayyorlab , o’quvchilarimga yetkazishim natijasida ularo’quv materialini yaxshi o’zlashtiradilar,dars jarayoni qiziqarliva samarali bo’ladi. Kar va zaif eshituvchi o’quvchilarda o’quv materialini qabul qilishi cheklangan bo’ladi, ularda ko’rgan narsasini eslab qolish qobiliyati yaxshi rivojlangan. Ular o’quvmaterialni asosan vizual va sezgi organlari orqali qabul qiladilar.

Имконияти чекланган болалар (Тақдимот)


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Республика таълим маркази
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 14:48:20
Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги томонидан 2014 йил декабрь ойида дарсликларни чоп даврийлиги тасдиқланди. Шунга кўра, Кар ва заиф эшитувчи ўқувчилар учун дарсликлар даврийлик асосида 1-2- синфлар учун – ҳар 2 йилда; 3-5- синфлар учун – ҳар 3 йилда; 6-10-синфларда умумтаълим мактаб дарсликларидан фойдаланишлари ҳисобига ҳар 4 йилда янгиланиши;

Имконияти чекланган болаларга ихтисослаштирилган таълим муассасалари учун чоп этиладиган дарсликлар ва ўқув қўлланмаларга буюртмаларнинг шакллантирилиши ҳолати


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Республика таълим мактаби
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 14:45:10
Халқ таълими вазирлиги тизимида бугунги кун ҳолатига жами 86 та имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган махсус таълим муассасалари фаолият кўрсатаётган бўлиб, уларда жами 17 905 нафар ўқувчилар таълим оладилар. Мазкур имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган махсус таълим муассасалари учун дарсликлар ва ўқув қўлланмалар Халқ таълими вазирлиги томонидан 2014 йилда тасдиқланган дарсликлар ва ўқув қўлланмалар билан таъминлаш даврийлиги асосида чоп этилади.

Кундалик турмушда кимёнинг аҳамиятига оид маълумотлар асосида ўқувчиларни касбга йўналтириш


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Бухоро шаҳар 11-умумтаълим мактаби Кимё фани ўқитувчиси Нурмухаммедова С.Н
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 14:36:49
Оқава сувларни тозалаш усуллари (7-синф 33-мавзу) 1. Механик фильтрлаш (физикавий усул) 2.Қум фильтр(кимёвий усул) 3.Тозалаш босқичи(бактериологик усул) Ўқувчиларни мустақил ишлашга,атрофдаги ҳодисаларни талқин этишда кимёвий билимларни қўллай олишга ўргатиш, кимё –бу турмуш фани эканлигини уқтириш ва ўқувчилар келгусида қайси соҳани эгалламасин, кимёвий билимларини ўша соҳадаги фаолиятида қўллай олишга йўналтиришда намоён бўлади

“Минерал ўғитлар” мавзусига оид тажрибалар ўтказиш ва масалалар ечиш


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Бухоро вилояти Бухоро шаҳридаги 20-умумий ўрта таълим мактабининг кимё фани ўқитувчиси Ҳасанова Д.И
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 14:33:08
Ёш ва тажрибасиз ,малакасиз фермерга раҳми келган тажрибали қўшниси унга таркибида фосфор сақлаган,сувда яхши эрийдиган бошқа ўғитни тупроққа солишни таклиф қилади. У ўғитнинг номи ва формуласи хотирасидан кўтарилганлигини айтиб, ён дафтарчасида қайд қилинган миқдорий таҳлил натижаларини кўрсатди: азот-12,2 %,водород-5,5 %,фосфор-27 % ва кислород-55,6 %. Бу қайси модда? Жавоб: Фермер еридаги тупроқ таркибида Ca(OH)2 кўп миқдорда мавжуд бўлган. Суперфосфат ўғити солингач,қуйидаги реакция содир бўлган: Са(H2PО4)2 + 2Ca(OH)2 → ↓Са3(PО4)2 + 4 H2O Ҳосил бўлган чўкма ҳосилдорликнинг пасайишига сабаб бўлган.Демак, фермер ерига ўғит танлашда адашган.Унга махсус соҳа вакиллари- агрокимёгарлар билан маслаҳатлашишни таклиф қиламиз.

'Galogenlar ', 'Oltingugurt ' mavzulariga doir laboratoriya mashg’ulotlarini o’tkazish


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
A.Shukurov
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 14:23:50
CuF2 –Insektitsid sifatida va keramika tayyorlashda CaF2-Flyurit payvandlashda flyus sifatida, emal va optikada linza tayyorlashda F2- muzlatkichlarda xladogen sifatida Eng ko’p ishlatiladigan mahsuloti TEFLON C2F4 xozirgi zamon oshxona jihozlaridan tovalarga qoplama sifatida ishlatiladi AgBr –fotografiyada NaBr, KBr-tinchlantiruvchi siufatida, insektitsid va pestitsid sifatida ishlatiladi. Bromxlormetan-o‘t o‘chirish asboblarining to‘ldirgichi sifatida.

Кимё ўқув лаборатория хонасининг жиҳозланишига қўйилган талаблар. Дидактик ўқув материалларини яратиш ҳамда улардан таълим жараёнида фойдаланиш.


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 14:14:13
Кимё хонасига қўйиладиган асосий талаблар қуйидагилардан иборат. 1. Илмий методик. Кимё хонаси кимё мазмуни, дидактика, психология ва тарбия назарияси талабларига жавоб бера оладиган бўлиши керак. 2. Хавфсизлик техникаси ва гигиеник талабда кимё хонаси меҳнатни илмий ташкил қилиш, ўқитувчи ва ўқувчилар соғлигини сақлашга жавоб бера олиши керак. 3. Техник, технологик ва иқтисодий. Хонадаги жиҳозлар тайёрланиши бўйича оддий қиммат бўлмаган материаллардан тайёрланган, хизмат қилиши бўйича ишончли ва кўпга чидайдиган бўлиши керак. 4. Махсус талабларга жавоб бера олиш керак. Уларга тез ўт оладиган органик моддалар, сув билан шиддатли реакцияга киришадиган ишқорий металлар ва шунга ўхшаш бошқа моддалар пўлат шкафларда сақланиши керак. Газлар билан ишлашда махсус мўрили шкафларда иш олиб борилиши керак. Кимё хонасида тажрибалар олиб бориш учун сув ва электр тармоқлари билан таъминланган бўлиши керак.

Xorijiy (ingliz, nemis va fransuz) tillarini o’qitish metodikasi


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Республика таълим мактаби
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 14:10:00
5-sinf darslik-majmualari o‘quvchi darsligi, o‘qituvchi metodik qo‘llanmasi va multimedia ilovasidan iborat bo‘lib, mashq daftari darslikning ichiga singdirilgan. Darslik-majmualarga davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi asosida 102 soatlik mavzular va ularga oid mashq va topshiriqlar kiritilgan. 5–9-sinflarda har bir sinfda 150 tadan aktiv, 100 tadan passiv leksik birliklarni o‘zlashtirish belgilangan. Shuni inobatga olgan holda, darslikni takomillashtirish davomida 1–4-sinflarda egallangan bilim va ko‘nikmalarni chuqurroq o‘rgatish, mavzularni kengroq tushuntirish, mashq va topshiriqlar orqali o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikmalarni takrorlash orqali mustahkamlash, avvalgi sinflarda berilgan leksik birliklarning soni va osonlik darajasini hisobga olgan holda murakkablikka bosqichma-bosqich o‘tilishiga e’tibor qaratilgan.

Alohida ehtiyojli bola¬larga ixti¬¬-sos¬lashtirilgan ta’lim muassasalari uchun


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Республика таълим мактаби
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 14:07:12
Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslash¬tirilgan ta’lim muassasalari yo‘nalishlari bo‘yicha sho‘ba yig‘ilishlarini quyidagi tartibda tashkil etish maqsadga muvofiq: 1. Eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar (kar va zaif eshituvchi) maktab-internatlari sho‘basi. 2. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar maktab-internatlari sho‘basi. 3. Yordamchi maktab, maktab-internatlar sho‘basi (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar). 4. Mehribonlik uyi tarbiya¬chilarining sho‘basi (mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ta’lim-tarbiya jarayoni umumiy o‘rta ta’lim maktablari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi).

Ijtimoiy fanlarni o’qitish metodikasi


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 14:04:56
DTS talabidan kelib chiqib, qator mavzular ixchamlashtirildi, soddalashtirildi, darslikdan chiqarildi yoki yangidan kiritildi. Darsliklar kompetensiyalarni shakllantirishga oid savol va amaliy topshiriqlar bilan boyitildi. Jahon tarixi fani VII va IX sinflarda 1-yarim yillikda haftasiga 2 soat, 2-yarim yillikda haftasiga 1 soat; O‘zbekiston tarixi fani VII va IX sinflarda 1-yarim yillikda haftasiga 1 soat, 2-yarim yillikda haftasiga 2 soat; VIII sinfda jahon tarixi fani 1 soat, O‘zbekiston tarixi fani 1 soat; VIII va IX sinflarda dunyo dinlari tarixi fani haftasiga 1 soatdan o‘qitiladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit