Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўқитишнинг асосий дидактик тамойиллари ва улардан информатика ва ахборот технологияларини ўқитишда фойдаланиш.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Лазиз Саъдиев
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 15:09:13
Таълим тизимли билим олишнинг энг мухим ва ишончли усулидир. Таълимга икки томонлама алока (таълим олиш ва таълим бериш), шахсни хар томонлама ривожлантириш ва бошка хусусиятлар хосдир. Таълим, шунингдек, узига хос хусусиятлар хам эга. Таълим укитувчи томонидан бошкарилувчи узига хос англаш жараёнидир. Укитувчининг йуналтирувчи сифатидаги роли укувчиларнинг аклий ва ижодий кобилиятларини ривожлантиришни таъминловчи билим, куникма ва малакаларни тулик узлаштира олишларида куринади.

Педагогиканинг умумий асослари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Мирзаев
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 14:43:04
Таьлим ўз моҳиятига кўра умумий ва махсус каби турларга ажратилади. Умумий таьлим ҳар бир шахснинг камол топиши ҳамда у томонидан ҳаётий фаолиятни ташкил эта олиши учун зарур бЎлган маьлумотларни беришга ёьналтирилади. Умумий таьлим асосида ўзлаштирилган маьлумотлар келгусида шахснинг касбий тайёргарлигини таьминлашга имкон берувчи махсус таьлим олиши учун асос бўлади. Махсус таьлим – ўзида мутахассислик хусусиятларини намоён қилиб, шахсга муайян касбий фаолиятни ташкил этиш борасида назарий билимларни бериш асосида амалий кўникма ҳамда малакаларни шакллантиришга хизмат қилади.

Шоли биологияси ва етиштириш технологияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Мўминов
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 14:31:38
Ер юзидаги кўпгина мамлакатларда шоли энг қадимги озиқ-овқаг махсулотларидан бири ҳисобланади. У Хитой, Ҳиндистон, Япония, Покистон, Индонезия, Ветнам ва айниқса, тропик мамлакатлар аҳолисининг асосий озиқ-овқат маҳсулотидир. Гуруч одам организми учун юқори сифатлилиги ва тез ҳазм бўлиши билан ажралиб туради. Унинг таркибида организм учун керак буўган озиқ моддалар: оқсил, фосфорли бирикмалар ва витаминлар мавжуд. Шоли ернинг мелиоратив холатини яхшиловчи қимматли ўсим-лик. жумласира киради. Шолипояларга узоқ вақт сув бостириб қўйиш туфайли шўри ювилади Натижада бундай ерларга ғўза ва бошқа экинлар экиш имконияти туғилади,

Тупроқ озиқа мароми, уни бошқариш усуллари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Долимова
Nashr etilgan yili:
216
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 14:30:23
Озиқ моддалар ва сув тупроқ унумдорлигининг асосий элементлари ҳисобланади. Ўсимликларнинг озиқ элементларга талабчанлиги экинларнинг турига, навига, ҳосилдорлигига боғлиқ. Ўсимликларнинг озиқ моддаларга талабини қондириш деҳқончиликдаги асосий масалалардан бири ҳисобланади. Ўсимликлар озиқ моддаларни тупроқдан, атмосферадан, гидросферадан ва ёруғлик, иссиқликни эса фазодан олади. Ўсимликлар ҳаётида озиқланиш энг муҳим омиллардан ҳисобланади. Озиқланиш - ҳар қандай тирик организмнинг, шу жумладан, ўсимликларнинг ҳам ўсиш ва ривожланиш асосидир. Ўсимликлар қанча нормал озиқланса, шунча яхши ўсади ва ривожланади. Барча ўсимликларнинг нормал ўсиши ва ривожланиши учун ёруғлик, иссиқлик, сув ва ҳаво қанча зарур бўлса, озиқ моддалар ҳам шунча зарурдир.

Органик оламни эволюция хақида ЖАН. Б. ЛАМАРК таьлимоти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Собиров
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 14:28:31
Мазкур рефератда асосий билимлар хаторига Дарвиннинг маданий ўсимликлар, хонаки хайвонларнинг хилма-хиллиги, келиб чиқиши, ўзгарувчанлик, ирсият, сунъий танлаш, яшаш учун кураш, табиий танланиш, тур пайдо бўлиши, организмлардаги мосланишлар, уларнииг хосил бўлиши хақидаги тушунчалар киритилган. Органик олам эволюцияси хозирги замон биология фанининг ютухлари, яъни микро эволюция асослари эволюциянинг бошлангич материали, бирлиги, ходисаси, омиллари, табиий танланиш хиллари хақидаги билимлар шулар жумласидандир. Сиз бу билимларни ўзлаштирибгина колмай, балки улардан амалиётда фойдаланиш кўникмаларига хам эга бўлишингиз керак. Кадимги Шарк мамлакатларида. Тирик табиат хақидаги тасаввурлар эрамиздан бир неча минг йил олдин кадимги Миср, Хитой, Хиндистонда пайдо бўлган

Ерда ҳаётнинг пайдо бўлиши ҳақида А.И.Опарин назарияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ф.Исмонжонов
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 14:27:05
Ерда ҳаётнинг пайдо бўлиши ҳақида А.И.Опарин назарияси И. Опарин томонидан 1924 йилда таклиф этилган. Бу фараз Ерда ҳаёт анорганик моддаларнинг абиоген молекуляр эволюцияси натижасида пайдо бўлган деб тушунтиради. Опарингача ҳаётнинг келиб чикиши муаммосини экспериментал фанлар усули билан ечиш мумкин-лигини ҳеч ким хаёлига ҳам келтирмаган эди. Табиатшунос олимларнинг эътироф этишича Қуёш системасининг бошқа сайёралари каби Ер бун-дан тахминан 4,5—7,0 миллиард йил олдин ҳосил бўлган.

Кривошип – ползунли механизмни кинематик тахлили


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эргашова Сурайё
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 13:57:38
Берилган механизмнинг тузулишни Ассур-Артобелевский усули билан текшириш. Агар механизм таркибидаги харакатланувчи бугинлар сони n, уларнинг узаро хосил килган куйи кинематик жуфтлари сони P1 ва олий кинематик жуфтлари сони Р2 кийматларга эга булса, механизмнинг харакатчанлик даражаси W Чебишевнинг куйидаги формуласидан аникланади.

Бир погонали цилиндрик редуктор ва занжирли узатмадан ташкил топган юритмани лойихалаш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исломов Бехруз
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 13:53:07
Гилдирак ва шестернялар учун материал сифатида легирланган, лекин нисбатан арзон 40Х маркали пулатни танлаймиз. Унинг каттиклиги ва чегаравий кучланиши кийматлари аниклаймиз. Танланган материал термик ишланганда куйидаги курсатгичларга эришилади деб олинади. Гилдирак тишлари учун НВ-200, шестерня учун НВ-230. Рухсат этилган контакт кучланиш

Кривошип-ползунли механизмни структуравий ва кинематикавий таҳлили


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Нуриддинова Зиёда
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 13:04:19
Ричагли механизмлар факат айланма ва илгариланма, куйи кинематикавий жуфтлардан ташкил топган бугинлардан тузилган механизмдир. Ричагли механизмлар бошка механизмларга нисбатан катта куч ва кувват узатади, уларнинг фойдали иш коэффициенти юкори булади. Ричагли механизмлар бугинларини тайёрлаш осон, улар мустахкамлиги ва ейилишга чидамлилиги юкори булгани учун куввати катта булган прессларда, болгалаш машиналарида кенг куламда ишлатилади.

Компьютерная томография с контрастированием коронарных артерий в диагностике ишемической болезни сердца


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 10:09:02
В данных методических рекомендациях сформулированы показания и противопоказания к применению метода МСКТ КА. Также дано подробное описание методики сканирования, внутривенного контрастирования коронарных артерий (КА) с использованием индивидуального протокола исследования в зависимости от гемодинамических показателей и веса пациента, анализа полученных изображений. Приведены образцы заключений, описаны преимущества и недостатки метода.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit