Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Конституция ва маънавият


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-09-19 09:29:22
Мустақиллик йилларида юртимизда ҳуқуқий демократик давлат, фуқаролик жамияти, эркин бозор муносабатларига асосланган иқтисодиётни қуриш, халқимиз учун обод ва фаровон ҳаёт барпо этиш, халқаро майдонда ўзимизга муносиб ўрин эгаллашда Асосий Қонунимиз мустаҳкам замин бўлиб келмоқда. Ўзбекистон Конституцияси халқимизнинг эркинлик сари узоқ йўлдаги изланишлари натижасидир. Авваламбор, конституциявий бинони қуришда уч минг йиллик миллий давлатчилик тажрибасига таянилганини қайд этиш ўринлидир.

Ўзбек халқ эртакларида синов мотивларининг генезиси ва поэтикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Назарова Шаҳноза Ибадуллаевна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
80:398.21 (=512.133)
Yaratilgan vaqti:
2017-09-19 09:18:23
Cинов мотивларининг ўзига хос табиати, табиат кучлари, фетишизм, тотемизм, анимизмга оид мифологик тасаввурлар, шунингдек, маросим фольклори билан алоқадорликдаги генезиси, халқ эртаклари сюжетида тақиқ, шарт, шартлашишдан иборат муҳим ҳалқа сифатидаги композицион ва бадиий-эстетик вазифалари, поэтик хоссалари, маъно қирралари моҳиятини очиб бериш ҳамда илмий таснифини яратиш.

«Муқаддамату-л-адаб» асарида тилшунослик, луғатшунослик анъаналари ва арабий-туркий сўзликнинг лексик-семантик талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мирзиятов Шухрат Миргиязович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
811.512 М-54
Yaratilgan vaqti:
2017-09-18 18:42:39
Тадқиқотнинг мақсади араб луғатшунослигининг шаклланиш тамойиллари, «Муқаддамату-л-адаб»нинг Хоразм нусхасидаги арабча-туркий сўзликнинг грамматик, лексик-семантик таҳлили, жаҳон луғатшунослигидаги ўрнини белгилашдан иборат.

Форс тили транспорт терминларининг структур қатламлари ва ясалиш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мирзахмедова Хулкар Василовна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
809.15-01
Yaratilgan vaqti:
2017-09-18 18:19:37
Тадқиқот мақсади форс тили транспорт терминларининг ясалиш усулларининг Халқаро термин ясаш стандартига мослигини аниқлаш, форс тили терминологиясида сермаҳсул сўз ясаш усуллари ва моделларининг ўзига хос хусусиятларини, шунингдек, дублетларнинг соҳа терминологиясидаги иштирокини далиллаб беришдан иборат.

Аффилиация мотиви – талабалар маънавий қиёфасини шакллантирувчи ижтимоий-психологик омил


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Норкулова Наргиза Ташпулатовна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
159:378(575.1.)
Yaratilgan vaqti:
2017-09-18 17:54:49
Тадқиқотнинг мақсади аффилиация мотивини ривожлантириш орқали талабалар маънавий қиёфасини шакллантиришнинг ижтимоий-психологик омилларини аниқлашдан иборат.

ХХ аср араб янги ҳикоячилигининг шаклланиши ва ривожланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мухиддинова Дилафруз Зохриддиновна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
892.
Yaratilgan vaqti:
2017-09-18 17:41:41
Тадқиқотнинг мақсади Миср, Сурия, Фаластин, Иордания, Ироқ, Ливан каби араб мамлакатлари ҳикоячилигининг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари, жанр динамикаси ва унинг янги шакллари, янги поэтик ва услубий изланишларнинг қиёсий-тарихий, қиёсий-типологик таҳлил қилиш асосида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

XI-XIII асрларда Мовароуннаҳр тилшуносларининг араб грамматик назарияси бўйича илмий тадқиқотлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қосимова Сарвиноз Сайфуллаевна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
809.27-5
Yaratilgan vaqti:
2017-09-18 17:30:51
Тадқиқот мақсади Замахшарийнинг «Муфассал», Мутарризийнинг «Мисбоҳ» ва Даририйнинг «Муқаддима» асарлари мисолида мовароуннаҳрлик олимларнинг ўша давр араб тили грамматикасига қўшган ҳиссаларини аниқлаш ва улар кашф қилган араб тилшунослигидаги янгиликларнинг ҳозирги араб тили грамматикасига таъсирини илмий асослашдан иборат.

Илк ўрта асрлар оғзаки ривоятлари «Аййам ал-араб» ва уларнинг ёзма адабий шаклларга трансформацияси масаласи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муталова Гулнора Сатторовна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
892.7 – 7 М - 92
Yaratilgan vaqti:
2017-09-18 17:21:57
Тадқиқотнинг мақсади Шарқ халқлари адабиёти тараққиётида муҳим роль ўйнаган, илк ўрта асрлар ёзма манбаси «Аййам ал-араб» асарини адабий ёдгорлик сифатида асослаб беришдан иборат.

Ҳозирги ўзбек насрида киноя (ижтимоий-психологик омиллари, поэтик тизимдаги ўрни)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шералиева Машҳура Икромжоновна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
821.512.133-193
Yaratilgan vaqti:
2017-09-18 17:01:10
Ҳозирги ўзбек насридаги киноянинг ўзига хос бадиий-эстетик ҳодиса эканлигини асослаш, киноявий модусдаги асар рецепциясининг давр контексти билан алоқасини ҳамда киноянинг диалогизм билан ўзаро муносабатини очиб беришдан иборат.

Фарғона ҳавзасида олтингугуртли сувларнинг истиқболли тўпламларининг ҳосил бўлиш хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраев Музаффар Рахматович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
[553.74+550.83:536.3] 575.13
Yaratilgan vaqti:
2017-09-18 16:50:50
Фарғона ҳавзасида водород-сульфидли сувларнинг истиқболли тўпламларининг ҳосил бўлиш хусусиятларини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit