Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Изучаем итальянский язык при помощи игр


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:54:44
Методика является неотъемлемой частью жизни человека. Если оглянуться вокруг, методика существует повсюду. К примеру, на любой работе мы можем встретить методику разного направления, начиная от руководителя до простого служащего. Методика существует в семье, где занимает немаловажное значение. Зарождение человека и его становление происходит именно в семье.

Испанская литература (учебно-методическое пособие) часть 2


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:52:49
Учебно-методическое пособие «Испанская литература» предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих испанский язык в качестве первой и второй специальности, а также всех тех, кто интересуется испанской литературой. Вторая часть пособия охватывает темы, включенные в курс «Литература страны изучаемого языка», а именно современную испанскую литературу XIX-XX вв.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars o`tishning dolzarb masalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Saidov Omadbek
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:48:51
Pedagogika fani va amaliyotida «pedagogik texnologiya», «ta'lim texnologiyasi», «o'qitish texnologiyasi» kabi atamalardan keng foydalanilmoqda. Shu bilan birga ularni tushunish paytida alohida fikrlar mavjud. Avvalambor, «texnik texnologiya» va «pedagogik texnologiya» tushunchalarining mohiyatini aniqlaylik. «Texnologiya» - yunoncha ikki so'zdan – «texnos» (techne) – mahorat, san'at va «logos» (logos) – fan, ta'limot so'zlaridan tashkil topgan. Bu ifoda zamonaviy texnologiya jarayonini to'liq tavsiflab berolmaydi.

Dante alighierining “ilohiy komediya” asarida ijtimoiy jarayonlarning aks ettirilishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boyhanova B
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:44:24
XIV asrning 2-choragidan dastlab Italiyada kapitalistik munosabatlarning kurtaklari ko`zga tashlana boshlaydi. Ayni shu davrdan uning mafkurasi sifatida Renessans harakati ham yuzaga keladi. “Renessans” frantsuzcha so`z bo`lib, “uyg’onish” degan ma`noni bildiradi. Bu harakat feodalizm tuzumi va katolik cherkoviga muxolifotda bo`lib, ular bilan g’oyaviy kurash jarayonida rivojlandi. Renessans Evropaning boshqa mamlakatlarida XV asrning o`rtalarida yuzaga keldi va XVII asrga qadar davom etdi. Bu harakat shaxs erki, uning ozodligini bosh maqsad qilib olgani, sababli uning vakillari o`zlarini gumanistlar deb atadilar. Ma`lumki, lotincha, “gumanist”- so`zi “insoniy” degan ma`noni ifodalaydi.

O’zbek xalq ertaklarini italyan tiliga tarjima qilishda uchraydigan semantik muammolar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Usarov O
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:41:40
Ertaklar dunyodagi boshqa xalqlar og'zaki ijodida keng tarqalganidek, o'zbeklarda ham eng ommaviy janrlardan biri sifatida turli viloyatlarimizda yashaydigan yurtdoshlarimiz tomonidan sevib aytib kelingan. Ularning juda qadim zamonlardan yaratilganini «ertak» atamasining Mahmud Koshg'ariy tomonidan 1074 yilda yozilgan «Devonu lug'oti-t-turk» asarida «etuk» tarzda qo'llanganidan bilsa bo'ladi: «Etuk – hikoya, ertak; biror maqsadni shohga bildirish, hikoya qilish uchun ham bu so'z qo'llanadi.

Italyan tilida morfologik kategoriyalar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Erkinova D.
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:38:59
“Morfologiya” so’zi grek tilidan olingan bo’lib, “morphe”-shakl, “logos”-ta’limot degan ma’noni anglatadi. Morfologiya grammatikaning bir qismi bo’lib, so’zlarning tuzilishini shaklini, so’z turkumlarini, ularning turlanish va tuslanish hodisalarini va so’zlarning yasalishlarini o’rganadi. Shunday qilib, morfologiya so'z turkumlari va ularning grammatik shakliari bo'yicha bahs yuritadi.

Xalqaro terrorizm va terroristik tashkilotlar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hamdamova Charos
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:35:25
Terrorizm –jamiyatda beqarorlik keltirib chiqarish, aholining keng qatlamlarida vahima va qo`rquv uyg`otishga qaratilgan siyosiy kurashning o`ziga xos usulidir. U yashirin ruhdagi tashkilotlar tomonidan beqarorlik keltirib chiqarish orqali davlat hokimiyatini egallash maqsadida qo`llaniladi. Terrorchi uyushmalar ommaviy bo`la olmaganligi uchun ham ko`p hollarda aholining keng qatlamlari nomidan harakat qilish taassurotini uyg`otish maqsadida diniy shiorlardan niqob sifatida foydalanadilar.

Gidrotexnika inshootlarini muhofaza qilish choralari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Egamqulov A
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:31:50
GTI ni loyihalash va qurishda xatoliklarga yo`l qo`ymaslik. 2. GTI dan to`g`ri foydalanish. 3. GTI dagi belgilangan tadbirlarni va ta’minlash ishlarini vaqtida bajarish. 4. Qirg`oqni mahkamlash va inshoot tubini mustahkamlsh ishlarini o`tkazish. 5. Suv chiqarish vaqtiga muvofiq qayta taqsimlash yo`li bilan suvning maksimal zahirasini va maksimal sarflanishini kamaytirish. 6. Qushimcha suv omborlari yordamida toshqin suvlar oqimini tartibga solib turish.

Fransuz tilida leksik va frazeologik antonimiyaning o'ziga xos differensial xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sharipov Bobir
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:20:03
Semasiologiya leksik birliklarning ma‟noviy tomonini o„rganadi va u leksik ma‟no tabiati, turlari, so„z ma‟nosining rivojlanish qonuniyatlari, so'z ma‟nosi o„zgarishining turli xil tasniflashga doir muammolarini hal etadi. XIX asr an‟anaviy tilshunosligida semasiologik tadqiqotlarning asosiy vazifasi alohida so„z va FBlarga xos semantik o'zgarishning turlarini va kelib chiqish sabablarini tadqiq qilishdan iborat edi. Til lug'at tarkibini sistema sifatida o„rganish va tildagi alohida ma‟noli elementlarning o„zaro bog„liqligini o'rganish XX asr boshlarida til tarixidagi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

XIX аср француз прозасининг лингвомаданий таҳлили (Стендал ва Балзак асарлари материалида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Turaeva Diyora
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:14:39
Агар биз ―услуб‖ таърифига доир адабиѐтшуносликда билдирилган фикрларга назар ташласак, унда ғоявий-бадиий хусусиятлар йиғиндиси‖ (Л.И.Тимофев, Н. Шукуров ва бошқалар), ―обравли шаклнинг кўп қиррали яхлитлиги‖ (Г.Н.Поспелов), ―мазмунли шакл элементларнинг бирлиги‖ (Я.Э.Эльсберг), ―шакл ва мазмун бирлиги (В.А.Ковалев), ―тилдан индивидуал-стилистик фойдаланиш системаси‖ (В.В.Виноградов), ―воситалар системаси‖ (Р.Р.Гельгардг), ―бадиий усул ва воситаларнинг гармоник бирлиги‖ (В.В.Творогов), ―ҳаѐтни образли ўзлаштиришда қўлланиладиган ифода усуллари китобхонни ишонтириш ва жалб қилиш усуллари‖ (М.Б.Храпченко, Ҳ.Ёқубов) сингари томонлар эътборга олинаѐтганлигига гувоҳ бўламиз. Ҳар бир адиб ҳаѐтдаги мавжуд шаклларни тўғридан-тўғри қабул қилади ѐки романтик баѐн усулини танлайди ѐки бўлмаса инсон руҳининг тараққиѐтини ѐритишга, қалб диалектикасининг руҳий таҳлилига алоҳида урғу беради.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit