Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

4Н47 «Нөкис-Ақманғыт» автомобиль жолының 5-9 км бөлегин IV категориядан II категориялы жолға өткериўдеги реконструкция жумысларының технологиялық процесслерин ислеп шығыў


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қарайдаров Саламат
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2018-09-06 11:36:46
Төсемелер беккемлиги ҳәм муддетли хызмет көрсете алыўы қурылыс процесслерине байланыслы болып өз орнында региондағы материалларға ислеў бериў олардң физикалық, химиялық қәсийетлери талап дәрежесине жеткизиў, төсемениң беккемлилик назариясына тийкарланған болыўы лазым. Сондай ақ жол төсемелерин қурыў процесслери шөлкемлестириўде заманагой машина ҳәм механизимлерди туўры таңлап олардан ақылға муўапық пайдаланыў жол төсемелери қурыў жеделлиги ҳәм қурыў мудетлерине салмақлы тәсир көрсетеди.

5-этажлы 48 ханалы турақ жайдың жыллылық ҳәм вентиляция тармақлары


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мамбетназаров Нурлыбай
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2018-09-06 11:26:32
Мәмлекетимиз инсан мәплери, ҳуқуқ ҳәм еркинликлери жоқары қәдирят болған социаллық бағдарланған базар экономикасына тийкарланған ҳуқуқый демократиялық мәмлекет ҳәм пуқаралық жәмийет қурыў жолынан раўажланып бармақта.

2500-орынға молшерленген Амфитеатр имаратынын инженерлик коммуникация тармакларын монтажлау


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Нурлыбаев Батырбай
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2018-09-06 11:22:50
Мәмлекетимиз басып ӛткен раўажланыў жолының ӛзине тәнлиги, бүгинги күнде жәҳән кӛрсеткишлери бойынша кескин ӛзгериб, конкуренцияның барған сайын күшейип баратырғаны Елимизди еледе турақлы ҳәм жедел раўажландырыў ушын пүткиллей жаңаша пикирлеў, ҳәрекет етиў ҳәм нийетлеримизди әмелге асырыўды талап етеди.

Мухандислик коммуникация тармокларини энерготежамкор технологиялар асосида лойихалаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Сатуллаев Мухаммед
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2018-09-06 11:15:50
Мамлакатимиз босиб ўтган тараққиѐт йўлининг чуқур таҳлили, бугунги кунда жаҳон базори конъюнктураси кескин ўзгариб, рақобат тьабора кўчайиб бораѐтгани давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо янгича ендашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўѐбга чиқаришни тақоза этмоқда.

Нөкис қаласы Қызкеткен елатына биринши қабатында 73 орынлы автомобиллер турар орны бар 5 қабатлы халыққа хызмет көрсетиў орайы имаратын жойбарлаў


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Сейтниязов Ўткирбек
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
48
Yaratilgan vaqti:
2018-09-06 11:11:57
Бизиң ўазыйпамыз, керек болса, жоқары миннетимиз – перзентлеримиздиң ҳәм физикалық, ҳәм руўхыйлық жақтан терең раўажланған, заманагөй билим ҳәм тәжирийбелерди пухта ийелеген, Ўатанымыз ҳәм халқымыз келешеги ушын жуўапкершиликти өз мойнына алыўға таяр болған баркамал инсанлар болып жетилисиўи ушын қолымыздан келген барлық жумысларды әмелге асырыўдан ибарат.

Манғыт қаласы ушын Қыпчақ көшеси бойына мөлшерленген Көргизбе сарайы имаратының архитектуралық жойбары


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юлдашев Расул
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
QQDU
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2018-09-06 11:07:13
Архитектордың кәсбий қәбилиетлери ҳаққында айтып ѳтетуғын болсақ, ең дәслеп ѳз кәсибиниң пидәйысы, ѳз жумысына дѳретиўшилик ҳәм илимий кѳз қараста қарайтуғын шахс болыўы талаб етиледи. Бул шахсда жаңа билимлер ҳәм жоқары тәжирийбелерге ийе мүтәжлик, ең әҳмийетлиси онда шѳлкемлестириўшилик, бақлаўшылық, қатты қоллық ҳәм адамгершилик қәсийетлери анық сезилип турсын.

Ресурс тежамловчи кабел саноати чўзиш жиҳозлари учун назарий асаслари ва модеризациялаш методлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Цыпкина Виктория Вячеславовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
621.313
Yaratilgan vaqti:
2018-09-06 10:32:33
Тадқиқотнинг мақсади кабел чўзиш жараёнининг энергия самарадорлигини таъминловчи чўзиш машинасини такомиллаштириш ҳамда унинг параметрлари ва иш режимларини асослашдан иборат

Спин-қайта ориентацияланувчи фазавий ўтишлар соҳасида нодир ер феррит-гранатларининг домен структураси ва магнитооптик хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шарипов Мирзо Зокирович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
538.1:548
Yaratilgan vaqti:
2018-09-06 10:13:51
Тадқиқотнинг мақсади нодир ер феррит-гранатларнинг магнит ориентацион фазавий ўтишлардаги домен структураларининг ўзгариш қонуниятларини аниқлаш ҳамда домен структурасининг бу ўзгаришлари билан боғлиқ магнит материалнинг амалий тавсифлари (домен чегараларининг ҳаракатчанлиги, магнит қабул қилувчанлик, коэрцитив куч ва ҳ.к.) ўзгаришини аниқлашдан иборат.

Саноат корхоналарининг айланма сувларини қўзғалувчан қаттиқ насадкали мавҳум қайновчи қатламда совитиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исаходжаев Хайрулла Суннатуллаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
628.03
Yaratilgan vaqti:
2018-09-06 09:28:21
Тадқиқотнинг мақсади уч фазали мавҳум қайновчи қатламда содир бўлувчи гидродинамик ва иссиқлик жараёнларинимоделлаштириш ҳамда ва ҳавони мўтадиллаш тизимларида айланма сувларни совитиш учун қурилманинг рационал технологик параметрларини асослашдан иборат.

Индукцион печларни иссиқлик режимлари ва уларни энергия самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пўлатов Аброр Обидович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
621.365
Yaratilgan vaqti:
2018-09-05 15:38:59
Тадқиқотнинг мақсади индукцион печларнинг барқарор ва нотурғун иссиқлик иш режимлари ва параметрларини иссиқлик модели ёрдамида хисоблаш усулини такомиллаштириш ҳамда частотавий бошқарув тизимларини ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit