Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

МОТИВАЦИОН ОМИЛЛАР ТАЪСИРИДА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА БОГЩАРИШГА КУМАКЛАШУВЧИ БОЗОР ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жамолов У.И., Илхомов Э.У., Жамолов 3,3.
Яратилган вақти:
2018-06-23 11:52:21
Иктисодий ислохотларни чукурлаштириш жараёнида мамлакатимизда тадбиркорлик фаолияти иштирокчилари мехнатининг нуфузини ошириш, улар фаолиятини мотивацион омиллар таъсирида ривожлантириш оркали ахолининг озик-овкат махсулотларига булган эхтиёжларни кондириш, тадбиркорлик фаолиятини шахдр ва кдшлок жойларида ахоли учун кулай иш ва турмуш шарт-шароитларини яратиш муаммоларини хал этишда кулай бозор инфратузилмаларини фаолиятини ривожлантириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири хисобланади.

ТУТ ИПАК КУРТЛАРИНИ ПАРВАРИШЛАШ ДАВРИДА БЕРИЛАДИГАН ОЗУҚА МИҚДОРИ ВА ХАВО ҲАРОРАТИ УЗГ АРИШИНИ ЛИЧИНКАЛАРНИНГ ТАНА КУРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ч.И.Беккамов, М.Х.Бобомуродов, Ш.М.Маманазарова, К.Б.Дармонкулов
Яратилган вақти:
2018-06-23 11:49:49
Ер юзида хаёт кечираётган барча хайвонлар каторида хашорат: синфига кирувчи ипак куртининг хаёт фаолияти ва ривожланиши ташқи мухит омиллари (харорат, намлик, ёруглик, хаво алмашиниши, озика озикланиш майдони) билан узвий куринишда чамбарчас боглик.

Вируссиз уруғлик картошка етиштиришнинг аҳамияти ва истиқболлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.Ашурова, Ф.Расулов, Д.Турсунов
Яратилган вақти:
2018-06-23 11:37:25
Картошкачиликни ривожлантириш учун картошка етиштириладиган майдонларни кенгайтириш. хужалик юритишнинг янги шаклларини тадқиқ килиш, сермахсул навлардан ва юкори сифатли уруғликдан фойдаланиш билан бир каторда картошкачиликда фан на техника ютукларни, илғор тажрибаларни куллаш. уругларини етиштириш технологиясини ривожлантириш долзарб илмий муаммо хисобланади.

Termiz tumani sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarining ayrim fizikaviy ko'rsatkichlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Allayarov X, Do'sanov E, Hosilmurodov M
Яратилган вақти:
2018-06-23 11:26:57
Bu maqolada Termiz tumani sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarining ayrim fizikaviy ko'rsatkichlari mavzusida juda ko'plam qiziqarli va muhim ma'lumotlar bor

Кичик бизнес ва тадбиркорликни инновацион ривожлантириш омиллари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Мардиев Н, Акбаралиев И
Яратилган вақти:
2018-06-23 11:08:00
Маълумки, кичик бизнес ва тадбиркирлик субъектларини инновацион фаолиятини ривожлантириш куп жиҳатдан уни бошқарув тизимини самарадорлигига боғлиқдир

ҚОРА ОЛА ЗОТИ БЎЙИЧА ВА ГЎШТЛИ ЗОТЛИ СИГИРЛАР ЕЛИНЛАРИНИНГ МАРФОФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ СУТ МАХСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.ХОЛЖИГИТОВ
Яратилган вақти:
2018-06-22 22:59:28
ҚОРА ОЛА ЗОТИ БЎЙИЧА ВА ГЎШТЛИ ЗОТЛИ СИГИРЛАР ЕЛИНЛАРИНИНГ МАРФОФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ СУТ МАХСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ КЕНГ ЁРИТИЛГАН

ҚИШЛАШ ДАВРИДА АСАЛАРИ ОИЛАСИНИНГ КУЗАТИШ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.ХАЙДАРОВ
Яратилган вақти:
2018-06-22 22:52:18
ҚИШЛАШ ДАВРИДА АСАЛАРИ ОИЛАСИНИНГ КУЗАТИШ НАТИЖАЛАРИ

ГУММИ -20 СТИМУЛЯТОРИ ҒЎЗАНИ ФИЗИОЛОГИ ЖАРАЁНЛАРИ ВА ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪС И РИ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Л.фОЗИЛОВ
Яратилган вақти:
2018-06-22 22:46:40
МАҚОЛЛАДА ГУММИ -20 СТИМУЛЯТОРИ ҒЎЗАНИ ФИЗИОЛОГИ ЖАРАЁНЛАРИ ВА ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪС И РИ КЕНГ ЁРИТИЛГАН

БЕДАНИНГ ЛАЛМИКОР ДЕХҚОНЧИЛИКДАГИ АХАМИЯТИ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Э.ТЎХТАИМШЕВ
Яратилган вақти:
2018-06-22 22:41:44
БЕДАНИНГ ЛАЛМИКОР ДЕХҚОНЧИЛИКДАГИ АХАМИЯТИ КЕНГ ЁРИТИЛГАН

МАХСУЛДОРЛИК КУРСАТКИЧЛАРИ ЮКОРИ СИФАТЛИ БУЛГАН ТОВУКЛАРНИ ЕТИШТИРПШ ТЕХНОЛОГНЯСИ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Тўлаганова З
Яратилган вақти:
2018-06-22 22:38:00
УШБУ МАҚАЛАДА МАХСУЛДОРЛИК КУРСАТКИЧЛАРИ ЮКОРИ СИФАТЛИ БУЛГАН ТОВУКЛАРНИ ЕТИШТИРПШ ТЕХНОЛОГНЯСИ КЕНГ ЁРИТИЛГАН
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит