Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистон қўнғир кўмирларидан органик минерал ўғитлар ва мелиорантлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усанбаев Нажимуддин Халмурзаевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УЎТ 553.96:665.448
Яратилган вақти:
2018-03-17 17:04:45
Дунёда қишлоқ хўжалиги иқтисоднинг муҳим сохаси, озиқ-овқат маҳсулотларининг асосий манбайи ҳисобланади. Бу ўринда, тупроқ унумдорлигини ошириш, ер ва сув ресурслардан унумли фойдаланиш имконини берувчи органик минерал ўғитлар ва мелиорантлар билан агросаноат комплексини таъминлаш қишлоқ хўжалиги экинларидан сифатли ва юқори ҳосил олишнинг асосий омили ҳисобланади. Шу сабабдан, қишлоқ хўжалиги учун зарур таркибида гумус моддалари бўлган самарали органик минерал ўғитлар ва мелиорантлар олиш технологияларини ишлаб чиқиш устувор вазифалардан ҳисобланади.

Аммиакли селитра суюқланмаси, аммоний сульфати ва фосфогипс асосида азот-олтингугуртли ўғитлар олиш технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маматалиев Абдурасул Абдумаликович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УЎТ 661.525:541.11
Яратилган вақти:
2018-03-17 16:56:56
XXI асрда дунё аҳолисининг ўсиши, ичимлик суви захиралари ва экинга яроқли ерлар каби ресурсларнинг қисқариши жаҳон миқёсида озиқ-овқат муаммосини янада кучайтирмоқда. Шу жиҳатдан қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат саноатининг асосий вазифаларидан бири аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини тўлароқ қондиришдан иборат. Бу ўринда минерал ўғитлар ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўт йўллари проксимал ўсмаси бўлган беморларда оптимал даво-диагностика тактикасини танлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Омонов Ойбек Авазхонович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
616.36-004-089.86: 616.149-008.341.1.
Яратилган вақти:
2018-03-17 14:12:22
Тадқиқотнинг мақсади ўт йўллари проксимал ўсмаси бўлган беморларда даво-диагностика тактикасини оптималлаштириш ҳисобига даволаш натижаларини яхшилашдан иборат. Тадқиқотнинг объекти сифатида 2000 йилдан 2016 йилгача бўлган даврда «Академик В.Вохидов номли РИХИАТМ» ДУК жигар ва ўт йўллари хирургияси бўлимида хирургик даволанган 156 нафар беморлар олинган. Барча беморларга турли усулдаги хирургик амалиётлар ўтказилган. ЎЙПЎ бўлган беморлар диагностикаси ва хирургик даволаш сифатининг кўп омилли таҳлили тадқиқотнинг асосий объекти бўлиб ҳисобланади. Тадқиқотнинг предмети бўлиб хирургик тактика самарадорлиги, турли хирургик амалиётлардан кейинги асоратлар ва яшаб қолиш давомийлигининг таҳлили ҳисобланади. Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотнинг мақсадига эришиш ва қўйилган вазифаларни ечиш учун қуйидаги усуллардан фойдаланилди: умумклиник, инструментал (ультратовуш, эндоскопик, эндобилиар, ангиографик ва радионуклид), морфологик ва статистик текширув усуллари.

Оғир нефтларни қовушқоқлигини камайтирувчи моддалар олиш технологиясини ишлаб чиқиш ва уларнинг қўлланилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Набиев Акрамжон Ботиржонович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
662.276.8
Яратилган вақти:
2018-03-17 12:51:15
Тадқиқотнинг мақсади пахта фосфатид концентрати ва соапстоки асосида оғир нефтларни қовушқоқлигини камайтирувчи моддалар олиш технологиясини ишлаб чиқиш, ҳамда улар ва электр магнит ишлови (ЭМИ) ёрдамида нефтларни қувурлар орқали узатишда қўллашдан иборат. Тадқиқотнинг объекти маҳаллий оғир нефтлар, нефт аралашмалари, техник фосфатид концентрати, пахта соапстоки, ёғ кислоталари, уларнинг эфирлари ва юқори ёғли спиртлари (СФМ), ҳамда электр магнитли қурилмадан иборат Тадқиқотнинг предмети ёғ-мой саноати иккиламчи хом ашёси асосида СФМлар ва уларнинг композицияларини олиш, ЭМИ ва ишлаб чиқилган СФМ композицияларини қўллаган холда, махаллий оғир нефтларни қовушқоқлигини камайтиришнинг комбинацион усулини яратиш, махаллий оғир нефтлар ва уларнинг аралашмаларини қовушқоқлигини камайтиришнинг технологик қонуниятларини ўрганишдан иборат. Тадқиқотнинг усуллари. Физик-кимёвий, электронмикроскопик, коллоид-кимёвий, ИҚ-спектроскопия.

Концепция возрождения садово-паркового искусства темуридов в ландшафтной архитектуре Узбекистана


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Садикова Ситора-бону Нематджоновна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
712.13(575.1)
Яратилган вақти:
2018-03-16 18:00:11
Целью исследования является совершенствование и разработка эффективных путей возрождения традиционного садово-паркового искусства периода Темуридов в современной ландшафтной архитектуре Узбекистана. Объект исследования: сады Древнего Согда и Хорезма (XII-XIIIвв.) и Мавераннахра (XIV-XVвв.), Мавританской Испании (XIIIв.), Сефевидского Ирана (XV-XVII вв.) и Северной Индии, Пакистана и Афганистана (XVI-XVIII вв.). Предмет исследования. Совершенствование эффективных путей возрождения садов «Чор-баг» и бульваров «Хиабанов» Темуридов, как объектов культурного наследия. Метод исследования представляет собой статистический и сравнительный анализ научного исторического, архивного и интернет материалов, включая миниатюры садов XV в., графоаналитический анализ планов, объемно-планировочных решений, схем озеленения сохранившихся «Чор-багов» и «Хиабанов».

Антропология ва элитология ўзаро муносабатларининг фалсафий – методологик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қурбонова Лолахон Абдулхадимовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-03-16 15:52:12
Тадқиқотнинг мақсади инсоннинг ижтимоийлашуви жараёнида баркамолликнинг элитар онгдаги ифодаси, элита, элитология, элитаризмнинг ўзаро алоқаси ва фарқини асослаш Тадқиқотнинг объекти инсоннинг антропологик ва элитар табиати тадқиқи Тадқиқотнинг предмети антропологик элитология ва элитар таълим шаклланишига таъсир қилувчи омиллар. Тадқиқотнинг усуллари ўзаро алоқадорлик, объективлик, тарихийлик, ворисийлик тамойиллари ва қиёсий таҳлил, синтез, тарихий аналогия, тизимли ёндашув методлари қўлланилган.

Айланувчи релятивистик компакт объектлар атрофида оптик ва энергетик жараёнлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Атамуротов Фаррух Шухратович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК 530.12:531.51
Яратилган вақти:
2018-03-16 15:22:55
Бугунги кунда жаҳонда релятивистик компакт объектлар атрофида оптик ва энергетик жараёнлар назарий тадқиқоти замонавий астрофизиканинг долзарб фундаментал масаларини ҳал қилишга катта аҳамият берилмоқда. Маълумки, қора ўра кўринмас объект, аммо уни ёруғ фонда кузатсак, у сояга айланади ва қора ўрани кузатиш имконияти пайдо бўлади.

Квант ва мезоскопик системаларнинг марков ва номарков динамикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Каноков Закиржон
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УЎК: 539.172.12; 539.172.17
Яратилган вақти:
2018-03-16 15:16:09
Бугунги кунда жаҳонда номувозанатдаги квант системалар динамикасининг назарий тадқиқоти замонавий назарий ва экспериментал физиканинг долзарб фундаментал масаларини ҳал қилишга катта аҳамият бермоқда. Жумладан, номувозанатли квант системалардаги флуктуация ва диссипация ҳодисалари тадқиқида, одатда, квант марков жараёнларининг стандарт техникасидан кенг миқёсда фойдаланилади. Маълумки, реал физик, техник ва биологик системаларнинг ташқи тасодифий таъсирга бўлган жавоби номарков жараён бўлиб, номарков эффект системанинг мураккаблик даражаси ошиши билан ортиб боради ва мос равишда бундай системалар марков жараёнларига асосланиб ишлаб чиқилган стандарт усул ёрдамида ифодалана олмайди.

Тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқ ва манфаатларини маъмурий-ҳуқуқий ҳимоя қилиш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Примов Фарход Абдижабборович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УЎТ: 347.7(575.1)
Яратилган вақти:
2018-03-16 15:07:19
Бугунги кунда ривожланган мамлакатлар тажрибасидан шу нарса маълум бўлмоқдаки, жамият, давлат ва шахснинг иқтисодий манфаатларини таъминлаш ва мувозанатга келтириш, қашшоқликка қарши курашиш, иқтисодий хавфсизликни, шу жумладан, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда тадбиркорлик фаолияти муҳим роль ўйнайди. Шунингдек, молиявий-иқтисодий инқироз ва унинг оқибатларига қарши курашнинг самарали йўли сифатида ҳам тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш орқали иқтисодий ва молиявий барқарорликка эришиш мумкинлиги аён бўлмоқда.

Нефтнинг мойли фракцияларини гидротозалаш жараёни учун янги уч металли катализаторини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Исаева Нурхон Фархатовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК 541.183:661.183.2
Яратилган вақти:
2018-03-16 13:30:31
Ҳозирги кунда, дунё миқёсида «нефтни қайта ишлаш ҳажми йилига 4,2 млрд. тоннадан ортиқни ташкил қилиб, умумий ҳажмидан 46% гидротозалаш жараёнига тўғри келади»1 ва шунга кўра жаҳонда гидротозалаш катализаторларига бўлган талаб йилдан йилга ошиб бормоқда. Шу борада нефтни гидротозалаш жараёни учун юқори фаоликка эга бўлган кобальтникельмолибден катализаторларини олишнинг технологик жараёнларини ишлаб чиқиш, олинган катализаторларни эксплуатацион кўрсатгичларининг илмий асосларини тадқиқ қилиш энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит