Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Cульфатланган полисахаридлар асосида антибактериал ва антивирус фаолликка эга биоселектив макромолекуляр тизимлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нормахаматов Нодирали Сохобаталиевич
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
УДК 547.51: 661.728.87
Яратилган вақти:
2017-09-22 17:24:07
Дунѐда инфекцион касалликларга қарши курашда патогенларнинг қуйи молекуляр биологик фаол моддаларга нисбатан тез ва осон чидамлилик (резистентлик) ҳосил қилиши долзарб муаммолардан биридир. Бугунги кунда биоорганик кимѐ, биокимѐ, микробиология экспериментал усулларининг ривожланиши дори препаратларининг патоген микроблар, вирусларга таъсирини молекуляр даражада ўрганиш ва самарадор биологик фаолликнинг юзага келиш механизмларини очиш имконини бермоқда.

Қўй жунини механик тозалашнинг амалий ва илмий асосларини такомиллаштириш


 
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хасилбеков Ахназар Ядгарович
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
УДК:631.3:636
Яратилган вақти:
2017-09-22 16:21:40
Бугунги кунда дунё бўйича 1,25 млрд. бош турли зотдаги қўйлар урчитилиб, улардан 1450 минг т. дан ортиқ жун хом ашёси қирқиб олиниб, шундан дағал жунлар 30%, ярим дағал жунлар 52 % ва майин жунлар 18% ни ташкил этмоқда . Шу билан бирга жуннинг ўсимлик аралашмалари билан ифлосланиши тайёрланаётган жун хом ашёсининг сифат ва миқдор жиҳатидан пасайишига хамда жунга бирламчи ишлов бериш, тозалаш жараёнига боғлиқ муаммоларнинг шаклланишига олиб келмоқда.

Ҳайвонларнинг асосий цестодозлари ва уларга қарши иммунопрофилактика тадбирларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Аминжонов Шерзод Мирабосович
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
УЎК.: 619:636:576.89:616.084
Яратилган вақти:
2017-09-22 16:01:57
Бугунги кунда дунёда экологик ва антропоген омиллар таъсирида ҳайвонларнинг асосий цестодозларидан бири ҳисобланган эхинококкоз касаллиги дунёнинг 100 дан ортиқ давлатларида глобал тарзда тарқалган бўлиб, эпизотологик ва эпидемиологик аҳамият касб этувчи жуда хавфли касаллик ҳисобланади . Эхинококкоз билан АҚШ шароитидаги қўйларнинг 9,8%-и, итларнинг 11,3% -и, Россиянинг Марказий Кавказ регионида, мос ҳолда, 35-50 ва 25-100%-и, Қозоғистонда- 33,1 ва 68,7%-и, Ўзбекистонда 15,8 ва 20 %-и зарарланган.

Стирил бўёқлар ва унга яқин бирикмалар молекулалари фотоникаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Курталиев Эльдар Нуриевич
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
535.37:541.14
Яратилган вақти:
2017-09-22 13:50:11
Тадқиқотнинг мақсади. Стирил бўёқлар ва уларга турдош бўлган моддаларнинг турли табиатдаги эритувчилар ва биологик объектлар билан таъсир жараёнида уларнинг спектрал-люминесцент ва фотокимёвий хусу-сиятларининг ҳосил бўлиш табиатини ўрганиш. Қўйилган мақсадга мувофик қуйидагилар тадқиқотнинг вазифалари этиб белгиланди:

Перманентное влияние «героев и героизма» на становление личности


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Замилова Римма Рамильевна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
179.66:159.923 (043.3)
Яратилган вақти:
2017-09-22 10:50:51
Научная новизна исследования заключается в следующем: раскрыт этико-философский смысл понятий «герой» и «героическое» на примере национальных героев, а также обоснован вывод, что герой есть нравственный идеал; раскрыта мотивационная продуктивность концептов героя, нравственно-созидательный характер и гуманистическая сущность героя; определен нравственно-креативный характер героического, разработаны имманентные педагогико-психологические детерминанты преданности к героическим традициям узбекского народа; разработаны социально-духовные, нравственные и организационные механизмы формирования у молодежи альтруизма, филантропии и гуманизма на примере национальных героев.

Метаболик синдромда артериал гипертензиянинг клиник-патогенетик жиҳатлари ва молекуляр-генетик детерминантлари, фармакотерапия йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Срожидинова Нигора Зайнутдиновна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
616.12-008.331.1:616-092+577.21-085
Яратилган вақти:
2017-09-21 16:07:22
Тадқиқотнинг мақсади МС таркибида АГнинг клиник-метаболик ўзига хослиги ва молекуляр-генетик жиҳатларини аниқлаш, фармакотерапиянинг оптимал режимларини ишлаб чиқишдан иборат.

Паркинсон касаллиги ва паркинсонизм синдроми клиник полиморфизмининг молекуляр-генетик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раимова Малика Мухамеджановна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
616.8+615.832.9+615.851+615.2.03.
Яратилган вақти:
2017-09-21 16:03:08
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек миллатига мансуб бўлган инсонларда Паркинсон касаллиги ва васкуляр паркинсонизмнинг клиник ва дифференциал-диагностик хусусиятларини очиб бериш ҳамда уларнинг ривожланишида молекуляр-генетик полиморфизмнинг ролини аниқлашдан иборат.

Ионлар ва электронларнинг юпқа кристаллардан сочилиши ва ўтиши жараёнларидаги ориентацион эффектлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Исаханов Зинаобидин Абилпейзович
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
УДК: 537.533.7.8
Яратилган вақти:
2017-09-21 16:01:55
Жаҳонда бугунги кунда динамикали ривожланаѐтган физик электроника соҳасида муҳим физик муаммолардан бири, зарядли зарраларнинг қаттиқ жисм юзаси ҳамда уларнинг нанопленкалари билан ўзаро таъсирлашувида кузатиладиган жараѐнлар механизмларини аниқлаш имкониятларини ва микроэлектроника, наноэлектроника асбоблари учун маълум физик хоссаларга эга бўлган материалларни ишлаб чиқишдан иборат. Шу нуқтаи назардан юпқа поли- ва монокристалл пленкаларда электрон жараѐнларни тадқиқ этиш муҳим вазифалардан бири бўлиб келмоқда.

Ўзбекистон республикасининг давлат ҳокимияти тизимида президент ва вазирлар маҳкамасининг муносабатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алимов Боту Бабирович
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
342.51 (043.5) (575.1)
Яратилган вақти:
2017-09-21 15:44:24
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимияти тизимида Президент ва Вазирлар Маҳкамаси муносабатларини такомиллаштириш бўйича таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Конвергент дурагайлаш услублари орқали ғўза навлари селекцияси самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Холмуродова Гўзал Рузиевна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
УЎҚ 633.511:631.531.52
Яратилган вақти:
2017-09-21 12:59:34
Халқаро Пахтачилик консультатив комитети (International Cotton Advisory Committee-ICAC) ташкилотининг маълумотларига кўра, сўнгги ўн йилликда бир килограмм пахта хом-ашёси етиштириш учун сарфланадиган харажат сезиларли даражада ошган ва бу 2000 йилда 0,25 долларни ташкил этгани ҳолда 2016 йилга келиб 0,58 АҚШ долларига тенг бўлган1. Ҳозирги вақтда, дунёнинг пахта етиштирувчи барча мамлакатларида тола етиштириш таннархини камайтириш имконини берувчи тезпишар, ҳосилдорлиги, тола чиқими ва сифати юқори ҳамда касаллик ва зараркунандаларга бардошли ғўза навлари селекцияси долзарб муаммо ҳисобланади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит