Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Dastaki yoyli payvandlash usulida yeyilgan yuzalarni qayta tiklash uchun elektrod tanlash va tadqiqod qilish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xaydarov D.B.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Andijon mashinasozlik instituti
Саҳифалар сони:
89
Яратилган вақти:
2021-09-23 14:08:43
Yeyilgan detallarni geometrik o`lchamlarini qoplama qoplab tiklash tez yeyiladigan detallarni yangilarini tayyorlashga bo`lgan extiyojni qisqartiradi. Detallarni qayta tiklash usullari ichida dastaki yoyli usulda qoplama qoplash eng keng tarqalgan usuli bo`lib, bir qator xususiyatlarga ega.

The Role Of Innovation In Scientific Creation


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Muhitdin Nazarov
Яратилган вақти:
2021-09-23 14:05:36
The article describes the phenomenon of innovation, its place in scientific creativity, the method of innovation in scientific and technical research and its heuristic basis. As a socio-cultural phenomenon focused on innovation, innovation is interpreted as a product of the creative-theoretical and practical activity of the subject.

The Essence Of Effectiveness Of Family Buisness


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Taylyaqova Feruza Sultanovna
Яратилган вақти:
2021-09-23 14:04:07
The article provides a scientific analysis of the essence of family business, as an important aspect of economic development. The social functions and efficiency of family business are described on the basis of statistics

Саноат корхоналарини ривожлантиришда "тежамкор ишлаб чиқариш " тизимининг ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Мирзаев С.А.
Яратилган вақти:
2021-09-23 14:01:33
Ушбу маколада саноат корхоналарини ривожлантиришда "тежамкор ишлаб чиқариш " тизимининг ўрни ҳақида сўз боради.

Ғовакли антификцион материалларни ишлаб чиқариш технологияларининг замонавий холати


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ф.Р.Норхуджаев
Яратилган вақти:
2021-09-23 13:57:02
Ушбу мақолада Ғовакли антификцион материалларни ишлаб чиқаришда ҳрм ашёни тайёрлаш,буюмларни қолиплаш ва буюмларни қиздириб пишириш технологиялврини замонавий холати келтирилган.

Деловая этика


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Г. Подопригора
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Andijon mashinasozlik instituti
Саҳифалар сони:
111
Яратилган вақти:
2021-09-23 13:44:08
Данное пособие содержит базовые сведения по современной деловой этике. Его цель – дать студентам теоретические знания и практические навыки сознательного применения нравственных общечеловеческих и профессионально-ориентированных принципов при анализе возникающих вопросов и проблем в сфере бизнеса и профессиональной деятельности.

Payvandlash jarayonlarining nazariyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abralov M.A., Abralov M.M
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Andijon mashinasozlik instituti
Саҳифалар сони:
272
Яратилган вақти:
2021-09-23 13:41:57
Dаrslikdа pаyvаndlаshdа qo’llаnilаdigаn аsоsiy issiqlik mаnbаilаri hаqidа qiskаchа mа`lumоtlаr kеltirlgаn hаmdа issiqlik tаrqаlish nаzаriyasi vа ulаrni pаyvаndlаsh jаrаyonlаridа qo’llаnishigа misоllаr kеltirilgаn. Pаyvаndlаshdа mеtаllurgik jаrаyonlаrni tushunish uchun kеrаk bo’lgаn kimyoviy tеrmоdinаmikа, fizikаviy kimyo vа diffuziyalаr hаqidа eng аsоsiy mа`lumоtlаr bеrilgаn. Sаnоаtdа vа ishlаb chiqаrishdа kеng qo’llаnilаdigаn kоnstruksiоn mаtеriаllаrning pаyvаndlаnuvchаnligining аsоsiy mаsаlаlаri ko’rib chiqilgаn.

“Iqtisоdiyot” ta'lim yo'nalishi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2021-09-23 13:38:21
Mazкur o'quv qo'llanma bugungi aхbоrоt коmmuniкatsiya tехnоlоgiyalari va alоqa tizimi jadal rivоjlanayotgan sharоitdagi talablardan кеlib chiqib tayyorlangan. Hоzirgi кunda Ta‘lim to'g‘risidagi Qоnun va Кadrlar tayyorlash Milliy dasturi‖ asоsida Оliy ta‘lim sоhasida кеng islоhоtlar amalga оshirilmоqda. Jumladan, хоrij adabiyotlaridan samarali fоydalanish hisоbiga zamоnaviy o'quv qo'llanmalarni yaratish, o'quv jarayonlarida yangi pеdagоgiк tехnоlоgiyalarni, uslublarni qo'llash, ayniqsa, talabalarni mustaqil fiкrlash кo'niкmalariga o'rgatish.

Talabalarni darsdan tashqari sport mashg'ulotlarini tashkil qilish va o'tkazishda umumrivojlantiruvchi va maxsus mashqlardan foydalanishning yangi usullari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2021-09-23 13:15:35
Ushbu uslubiy qo’llanmada, talabalarni darsdan tashqari sport mashg’ulotlarini tashkil qilish va o’tkazishda umumrivojlantiruvchi va maxsus mashqlardan foydalanishning yangi usullari, shug’ullanuvchilar ko’nikma va malakalarini shakllantirish, mashqlar yordamida talabalarning hayotiy muhim harakatlarini faollashtiruvchi vositalarni qo’llanish uslubi va amaliy ahamiyati ochib berilgan.

O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi.Fuqarolik jamiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Andijon mashinasozlik instituti
Саҳифалар сони:
225
Яратилган вақти:
2021-09-23 13:11:35
Mustaqillikka erishganimizdan keyin bozor iqtisodiyotiga asoslangan mustaqil demokratik davlat barpo etish, inson manfaatlari, huquq va erkinliklari, qonun ustuvorligi hamda mamlakatimiz barcha fuqarolari uchun qonun oldida tenglik ta‘minlanadigan fuqarolik jamiyatini shakllantirish strategik maqsad sifatida belgilangan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит