Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Темирчаклар биоэкологиясини ўрганиш ва уларнинг зарарли турларига қарши замонавий кураш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ҳамроев Илёс Амирович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎТ: 632.728.934.937.14.
Яратилган вақти:
2019-08-17 13:05:19
Тадқиқотнинг мақсади темирчакларнинг тур таркибини ўрганиш ҳамда уларнинг зарарли турларини белгилаш, тарқалиши, ривожланиши ва қишлоқ хўжалиги экинларига етказадиган зарарини ўрганиш ҳамда зарарли турларига қарши янги замонавий микробиологик ва кимёвий воситаларнинг биологик самарадорликларини аниқлашдан иборат.

Типик бўз тупроқлар шароитида ғўза ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига органоминерал чиқиндилардан тайёрланган компостларнинг таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдумаликов Жасурбек Кучкарович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
631.4: 633.51: 631.82
Яратилган вақти:
2019-08-12 14:17:38
Тадқиқотнинг мақсади органик чиқиндилардан товуқ гўнги, чучук сув ҳавзаси чўкиндиси ил ва фосфогипс асосида компост тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш ҳамда ушбу компостларнинг ғўза ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, толанинг технологик ҳусусиятлари ва тупроқ унумдорлигига таъсирини аниқлашдан иборат.

Картошка ҳосилдорлигига турли қатор оралиқлари ва парваришлаш тадбирларининг таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Алимарданов Олим Туйлиевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
631.51+635.21
Яратилган вақти:
2019-08-12 14:13:10
Тадқиқотнинг мақсади эртаги ва иккиҳосилли экинлар сифатида турли парваришлаш тадбирлари ва қатор оралиқлари кенглигида ўстирилган картошка ўртатезпишар навларининг ўсиши, ривожланиши, тупроқ физик ва сув хоссалари ҳамда ҳосилнинг шаклланиши, товар ва уруғбоп ҳосилдорликка таъсирини ўрганиб юқори, сифатли ва арзон ҳосилни таъминловчи тадбирлар тизимини ишлаб чиқишдан иборат.

Австралия ғўза намуналарининг янги селекцион ашё яратишдаги аҳамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тураева Дилфуза Бахтиёровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎТ: 633.511.631:52:632
Яратилган вақти:
2019-08-03 12:15:15
Тадқиқотнинг мақсади ғўзанинг келиб чиқиш марказларидан бири бўлган Австралиядан келтирилган намуналарни ўзаро ва маҳаллий навлар билан чатиштиришдан олинган дурагай популяциялари асосида янги тезпишар, тола ҳосилдорлиги юқори ҳамда вилтга бардошли бўлган селекцион ашёлар яратишдан иборат.

Қорақалпоғистон шароитида полиз экинларининг сўрувчи зараркунандаларига қарши уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимини яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ешмуратов Эльбрус Ғайбуллаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
635.6+632+632.937+632.934
Яратилган вақти:
2019-08-03 12:09:32
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон шароитида экиб ўстирилаѐтган полиз экинларига зарар етказаётган сўрувчи зараркунандалар ва уларнинг табиий кушандаларининг тур таркибини аниқлаб, ўзаро муносабатларига баҳо беришдан ҳамда уларга қарши кураш олиб бориш учун самарали усул ва воситалар мажмуини яратишдан иборат.

Барг ташхиси асосида кузги буғдойни азотли ўғитлаш меъёрларини асослаш (Хоразм вилоятининг суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хаитбаева Жамила Умаровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎТ 633.1:631.84/.675 (575.171)
Яратилган вақти:
2019-08-01 12:10:41
Тадқиқотнинг мақсади Хоразм вилоятининг суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларида кузги буғдойда минерал ўғитлар меъёрларининг самарадорлигини аниқлаш ва моделлаштириш ҳамда барг ташхиси асосида кузги буғдойда азот ўғитини мақбул қўллаш меъёрларини ишлаб чиқишдан иборат.

Лалми типик бўз тупроқларнинг ҳозирги ҳолати ва улардан самарали фойдаланиш йўллари (Ғаллаорол тумани тупроқлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мураткасимов Алишер Саттарович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎТ: 631.43:631.432:631.559
Яратилган вақти:
2019-08-01 12:04:05
Тадқиқотнинг мақсади Ғаллаорол тумани лалми типик бўз тупроқларининг ҳозирги ҳолатига эрозиянинг таъсири ҳамда абсорбентлар, органик ва минерал ўғитлар, биопрепаратларни қўллаш орқали тупроқда табиий намликдан самарали фойдаланиш агротехнологияларини ишлаб чиқишдан иборат.

Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти ғаллаорол илмий-тажриба станцияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хайдаров Бекмурод Дўсиярович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎТ: 633.11:631.5
Яратилган вақти:
2019-07-12 17:50:22
Тадқиқотнинг мақсади; лалмикорликнинг қир-адирлик ҳудудларида тупроққа ишлов беришнинг турли технологияларини таққослаган ҳолда, илғор ресурстежамкор “Нуль- no till технология” қўллашни кузги, баҳорги буғдойнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва дон сифатига таъсирини аниқлашдан иборат.

Алмашлаб экиш тизимларида сабзавот ва такрорий экинларнинг тупроқ унумдорлиги, ғўза ҳамда ғалла ҳосилдорлигига таъсири (Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
РАСУЛОВА ФЕРУЗАХОН ҒОФИРОВНА
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎТ 631.112:633.51:635
Яратилган вақти:
2019-07-12 17:46:17
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунѐ бўйича бугунги кунда 58,2 млн. гектарда сабзавот, 19,2 млн. гектарда картошка экилиб, сабзавот экинлари етиштириш Хитойда 580,7 млн.т, Ҳиндистонда 121,1 млн.т, картошка Россияда 34 млн.т, Ҳиндистонда 46 млн.т, ташкил этади. Шунингдек, «223,5 млн.гектарда буғдой, 25,2 млн. гектарда ғўза, 121,5 млн.гектарда соя, 12,6 млн.гектарда мош экилиб, сабзавотлардан 1 млрд. 150 млн.т, картошкадан 376,8 млн.т, буғдойдан 735,8 млн.т, пахтадан 25,0 млн.т, соядан 334,9 млн.т. ҳосил етиштирилмоқда»1. Ушбу мамлакатларда экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш, ҳамда тупроқ унумдорлигини экинларни алмашлаб экиш ҳисобига сақлаш ва оширишга қаратилган.

Ўсимликларни ҳимоя қилишда озиқовқат ва атроф мухит ҳавфсизлигини таъминлаш муаммолари ва истиқболлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-07-03 16:13:42
Мазкур тўпламда Республикамизда ўсимликларни ҳимоя қилишда озиқ-овқат ва атроф мухит ҳавфсизлигини таъминлаш муаммолари ечимига бағишланган мавзулардаги талаба-ѐшлари, таянч докторант, докторант ва мустақил изланувчилари томонидан тайѐрланган мақола ва тезислар келтирилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит