Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Xavfsiz mahsulot ishlab chiqarish asoslari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-05-10 12:03:17
Bаrchа оdаmlаro’z оziqlаnishehtiyojlаrivа shахsiy хоhishdаrigа binоаnhаmdа fаоlvа sоg’lоmhаyotnitа’minlаshuchun еtаrlimiqdоrdа хаvfsizvа to’yimli оziq-оvqаtmаhsulоtlаrigа egа bo’lishiuchunjismоnаn, iqtisоdiyvа ijtimоyiimkоniyatlаrgа egаligigа оziq-оvqаt хаvfsizligitа’minlаndidеgаndir.

Oziq-ovqat korxonalari umumiy va maxsus jihozlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
t.f.n. Choriyev A.J., t.f.d. Dodayev Q.O.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
143
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-05-10 12:00:46
Masalalar to’plami ishchi o’quv rejasi asosida to’plangan bo’lib, «Oziq-ovqat korxonalari umumiy va maxsus jihozlari» fani «Oziq-ovqat xavfsizligi» mutaxassisligida ta’lim oluvchi bakalavriatura talabalari uchun IV kursning II semestrida o’qitiladi.

Kоnsеrva ishlab chiqarishda tara, rеklama va dizayn


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
t.f.n. CHоriеv A.J., t.f.d. Dоdaеv Q.О.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
54
Яратилган вақти:
2019-05-10 11:54:27
Ma’lumki, qishlоq xo’jalik mahsulоtlari yilning muayyan mavsumida еtishtiriladi, shu sababli ularni uzоq vaqt saqlash va qayta ishlashni tashkil qilmagan hоlda ahоlini yil bo’yi turli mahsulоtlar bilan ta’minlash masalasini hal qilib bo’lmaydi. Qishlоq xo’jalik mahsulоtlarini ishlab chiqarish ko’paygan sari ularni saqlash va qayta ishlash ham takоmillashtirilmоqda. YAngi zamоnaviy ixchamlashtirilgan qayta ishlash kоrxоnalari tashkil qilinmоqda.

Konservаlаngаn oziq-ovqаt mаhsulotlаri texnologiyasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
CHoriev А.J
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
96
Яратилган вақти:
2019-05-10 11:51:36
Mа’lumki, qishloq xo’jаlik mаhsulotlаri yilning muаyyan mаvsumidа etishtirilаdi, shu sаbаbli ulаrni uzoq vаqt sаqlаsh vа qаytа ishlаshni tаshkil qilmаgаn holdа аholini yil bo’yi turli mаhsulotlаr bilаn tа’minlаsh mаsаlаsini hаl qilib bo’lmаydi. Qishloqxo’jаlikmаhsulotlаriniishlаbchiqаrishko’pаygаnsаriulаrnisаqlаshvа qаytа ishlаshhаmtаkomillаshtirilmoqdа. YAngizаmonаviyixchаmlаshtirilgаnqаytа ishlаshkorxonаlаritаshkilqilinmoqdа.

Sutkasiga uzluksiz usulda BShM uskunasi yordamida 60 t 70% li tayyor xo’jalik sovuni ishlab chiqarish texnologiyasini tashkil etish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Begmatova B.X.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
78
Яратилган вақти:
2019-05-08 14:57:58
O’zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti bergan ko’rsatmalariga binoan Respublika yog’-moy sanoati mamlakatimiz iqtisodiyotida muhim o’rinlardan birini egallagani va buning natijasida tarmoqning rivojlanishi va taraqqiy etishiga hamda jadal rivojlanishiga turtki bo’lmoqda.

Влияние однокомпонентных улучшителей на качество хлеба


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Кобилова Нилуфар Худойшукурова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
84
Яратилган вақти:
2019-05-08 14:25:57
Одной из важных задач, стоящих перед хлебопекарными производствами, является повышение качества выпускаемой хлебобулочной продукции. При производстве хлебобулочных изделий сырье оказывает большое влияние на формирование структуры хлебобулочных изделий. Одной из проблем хлебопечения является нестабильное качество муки - в основном это пониженное количество и качество клейковины, а также повышенная или пониженная активность ферментов.

Юмшоқ буғдой донларидан макарон махсулотлари учун ун навларини ишлаб чиқариш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Расулов Айюбхон Джариллаевич
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2019-05-08 14:15:59
Ун донни янчиш жараѐнида ҳосил бўладиган маҳсулот. Агар у фақат доннинг ички қисми - эндоспермидан олинган бўлса - бундай ун навли, дон қобиқлари ва муртаги билан биргаликда янчилганда тўлиқ майдаланган уни дейилади. Ун ишлаб чиқариш учун асосан буғдой, жавдар, тритикале, кам миқдорда сули, гречиха, арпа, маккажухори ва бошқа экинларнинг донлари қўлланилади.

Mahalliy o’simlik moylari asosida spred ishlab chiqarish tadqiqoti


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Fayzullayev Asliddin Zuvaydulloyevich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
73
Яратилган вақти:
2019-05-08 14:13:55
Respublika aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga bo’lgan ehtiyojlarini barqaror ta`minlash, ichki iste`mol bozorini mamlakatimizda ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan bekamu-ko’st to’ldirish, asosan qishloq joylarida zamonaviy, yuqori unumli texnika va texnologiya bilan jihozlangan qayta ishlovchi ixcham korxonalarni jadal barpo etish, shu asosda yangi ish joylarini shakllantirish, ko’proq odamlarni ish bilan ta`minlash, ularning daromadlari va farovonlik darajasini oshirish”ga mo`ljallangan Prezidentimiz I.A. Karimovning ma’ruzalarida O`zbekiston sharoitida noan`anaviy xom ashyo lardan foydalangan holda aholini sifatli, xavfsiz va tannarxi arzon bo’lgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta`minlash haqida fikr yuritildi va qarorlar chiqarildi.

Книга tehnologiya molochnyh produktov mini-proizvodstv


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.В.Оноприйко
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2004
Нашриёт:
Ростов-на-Дону
Саҳифалар сони:
411
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-05-08 12:48:16
Технология - прикладная наука, базирующаяся на достижениях фундаментальных наук: физики и теплофизики, химии и биохимии, микробиологии и др. Технология молока это система знаний о составе, свойствах и способах переработки молочного сырья в пищевые продукты с более высокими функциональными свойствами и повышенной хранимоспособностью.

Технология цельномолочных продуктов


 
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Калинина Л.В., Ганина В.И., Дунченко Н.И.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2008
Нашриёт:
Санкт-Петербург
Саҳифалар сони:
231
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-05-08 11:35:02
В настоящее время доля цельномолочной продукции в ассортименте молочных продуктов на российском рынке составляет около 35%. Около 40% из них приходится на питьевое молоко, в котором доля стерилизованного молока 16...20%. От объема цельномолочных продуктов на долю кисломолочных продуктов приходится около 20%, в том числе на долю кефира приходится около 44%, йогурта - 30%, ряженки - 1%, простокваши, варенца - 0,12%, ацидофилина и ацидофильного молока - 0,03%. Остальной объем - это творог и творожные изделия, сметана, питьевые сливки, детские молочные продукты. К сожалению, объем выпуска цельномолочной продукции не стабилен, имеет тенденции к снижению в зависимости от многочисленных факторов: сырьевой базы, импорта молочной продукции, конъюнктуры рынка и др.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит