Филтрлар

Aruz vazni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.Qurbonov
Яратилган вақти:
2021-12-24 13:29:56
Aruz Sharq xalqlari adabiyotida juda qadimiy tarixga ega vazn bo’lib, dastlab arab adabiyotida vujudga kelgan. IX asrdan boshlab aruz fors-tojik adabiyotida ham asosiy vaznga aylandi. Aruzning turkiy xalqlar adabiyotiga kirib kelishi XI asrga to’g’ri keladi.

Нутқ буйруқларини таниш алгоритмлари ва аппарат-дастурий платформасини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шукуров Камолиддин Эльбобо ўғли
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УДК 004.934.2
Яратилган вақти:
2021-12-21 18:05:01
Ўзбек тили нутқ сигналларини танишнинг тезкор алгоритмлари, нутқ буйруқлари орқали овозли бошқарув интерфейсини ишлаб чиқиш ва аппарат-дастурий платформада амалга ошириш

Hozirgi o'zbek adabiy tili


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevichning
Яратилган вақти:
2021-12-21 14:23:31
Ushbu o’quv-uslubiy majmuada “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” kursining maqsad va vazifasi, ma’ruzalarning qisqacha mazmuni, seminar mashg’ulotlarini o’tish namunalari va tarqatma materiallar, mustaqil ta’lim mavzulari va topshiriqlar, talabalar bilimlarini joriy va oraliq nazorat qilish uchun savollar, testlar banki, fanga oid terminlarning qisqacha glossariysi, tavsiya etiladigan ilmiy va xorijiy adabiyotlar ro’yxati berilgan. O’quv rejasidagi har bir dars soati uchun mavzuga oid aniq tavsiyalar berilgan.

Ўзбек медиаматнларининг прагмалингвистик тадқиқи (газета матнлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сабирова Мухлиса Кадамовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133’1:070.432
Яратилган вақти:
2021-12-20 15:04:21
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги газета медиаматнларининг лингвопрагматик хусусиятларини тадқиқ этишдан иборат.

Образли тафаккур ва ўзбек болалар нутқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ахмедова Нилуфар Сафаровна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК: 811.512.133’233:373.2(043,3)
Яратилган вақти:
2021-12-20 14:57:50
Тадқиқотнинг мақсади образли тафаккур асосида воқеланган ўзбек болалар нутқининг лингвистик хусусиятларини ёритишдан иборат.

O'zbek tili elektron korpusining kompyuter modellari


 
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
811.512.133-115
Яратилган вақти:
2021-12-14 16:09:18
Tadqiqotning maqsadi o'zbek tili elektron korpusini yaratishning konseptologik modellarini tuzish hamda lingvistik annotatsiyalangan til korpusi uchun kompyuter texnologiyalari metodlaridan foydalanishning samarali usullarini ishlab chiqishdan iborat.

Badiiy matnning lisoniy tahlili


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yuldasheva Sh.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2021
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
97
Яратилган вақти:
2021-12-04 11:15:29
Badiiy matnning lisoniy tahlili kursining asosiy maqsadi badiiy matndagi badiiy ma'no va badiiy mazmunni aniqlash asosida lingvopoetik butunlik sifatidagi matnni baholashdan iborat bo’lmog'i lozim.

“Туркий тиллар учун электрон таржиманинг моделлари ва алгоритмлари (ўзбек тилидан қорақалпоқ тилига таржима мисолида)”


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абидова Шахноза Баходировна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УДК: 510.5, 519.768.2
Яратилган вақти:
2021-07-29 06:41:02
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидан қорақалпоқ тилига таржимани амалга оширишнинг моделлари ва алгоритмлари, икки тилли электрон луғат учун маълумотлар базасини қуриш ҳамда дастурий мажмуасини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Каримова Ферузахон Сайфуддиновна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК: 811.512.133’276 (0433)
Яратилган вақти:
2021-07-29 06:11:59
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятларини аниқлаш, унинг самарали амалга ошишида лингвопрагматик омилларнинг ижтимоий ва психологик омиллар билан уйғунлашувини ёритишдан иборат.

Ўзбек тилида дефектология терминлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Урунова Захро Низомитдиновна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК: 811.512.133’373.46:376(043.3)
Яратилган вақти:
2021-07-12 14:56:37
Тадқиқотнинг мақсади дефектологик тушунча ва терминларнинг шаклланиш тарихи, прототерминлар, ўзбек тили “дефектология” терминологик майдонининг лексик-семантик хусусиятлари, дефектология терминосистемасининг бойиш манбалари, уларнинг структурал-ясалиш хусусиятлари ва такомиллаштириш масалаларини очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит