Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ona tili 10-sinf


  
- 0 +
Даража:
Умумий ўрта таълим
Муаллиф:
Baxtiyor Mengliyev, Sharofat Toshmirzayeva, Saodat Atoyeva, Saida Majidova, Dilfuza Mannopova
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
O'qituvchi
Саҳифалар сони:
96
УДК рақами:
UO‘K 811.512.133(075.3)
Яратилган вақти:
2020-09-29 16:56:50
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 10 - sinfi uchun darslik. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tavsiya etilgan.

Ona tili 11-sinf


  
- 0 +
Даража:
Умумий ўрта таълим
Муаллиф:
Baxtiyor Mengliyev, Sharofat Toshmirzayeva,   Saodat Atоyeva, Saida Majidova
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
O'qituvchi
Саҳифалар сони:
96
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-09-29 16:53:57
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11- sinfi uchun darslik. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tavsiya etilgan.

Topics on defectology workbook II


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Borasheva A., Djumamuratova G., Kunnazarova G.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
64
УДК рақами:
3084
Яратилган вақти:
2020-07-06 21:47:40
This manual (workbook) is designed for Defectology students who study English as a foreign language. The aim of manual is to teach foreign language with the help of reading texts on specialty with terminology which is used in the field of Defectology, with tasks for developing speaking, reading and writing skills.

Ўзбек тили иш юритиш терминологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Садинова Нафиса Усмановна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК:811.512.133’373.46:35.077 (043.3)
Яратилган вақти:
2020-07-03 23:01:01
Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбек тили иш юритиш терминологиясининг шаклланиш ва ривожланиш тарихи, шаклланиш манбаларини, ҳужжатлар тили ва услубини ўрганиш орқали соҳа терминларини тартибга солиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

O‘qituvchi nutqi mutolaa san’ati kursining maqsad va vazifalari. Nutq madaniyati tarixi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S.Jalilov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
115
Яратилган вақти:
2020-06-29 18:23:19
Nutq madaniyati fani o‘zbek tilshunosligining o‘ziga xos amaliy sohasidir. U tilshunoslikning nazariy kurslaridan olingan bilimlarga suyangan holda to‘g‘ri va chiroyli nutq tuzish yo‘llarini o‘rgatadi. U til, til normalari, nutq, nutqning sifatlari, nutqiy uslublar, nutqda uchrashi mumkin bo‘lgan kamchilik va xatolar, nutqning talaffuziga doir muammolar yuzasidan bahs yuritadi. Nutq madaniyati fan sifatida o‘z tekshirish obyekti va vazifalariga ega. Uning tekshirish predmeti nutqning til qurilishi, adabiy til normalari va nutqning kommunikativ (aloqa uchun kerakli) fazilatlaridir. Nutq madaniyati nazariyasida til normasi markaziy tushunchadir.

Sоddа gаp sintaksisini o`qitishdа innоvаtsiyalаr


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
R.Sayfullayeva, M.Abuzalova, G.Toirova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
79
Яратилган вақти:
2020-05-20 09:26:52
Ushbu qo`llanmada sоddа gаp qоlipi vа uning ichki turlаri хususidа nаzаriy fikr yuritilgаn hоldа uni o`qitishdа tа’lim jаrаyonini sifаtli tаshkil etish, tаlаbаlаr оngigа bilim, ko`nikmа vа mаlаkаlаrni singdirishdа yangicha yondashish usullari, grafik organayzerlardan foydalanish xususidа mulоhаzа yuritilgаn. Qo`llanma 5120100 – filоlоgiya vа tillаrni o`qitish (o`zbek tili) tа’lim yo`nаlishi bаkаlаvrlаrigа mo`ljаllаngаn “Hоzirgi o`zbek tili” fаnini o`qitishdа tа’limgа innоvаtsiоn yondаshuv, mаvzulаrni ilg`оr pedаgоgik teхnоlоgiyalаr аsоsidа sаmаrаli o`rgаtish muаmmоlаrini yechishgа qаrаtilаdi.

Ўзбек тили антропонимларининг имловий, луғавий, ва лаҳжавий вариантлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Собирова Саодатжон
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
84
Яратилган вақти:
2020-04-27 13:21:14
Ўзбек тилшунослигининг ономастика соҳаси унинг бошқа соҳаларига нисбатан кейинроқ шаклланиб бошлаган. Умуман, ономастика тилдаги атоқли отларни ўрганувчи тилшуносликнинг бир бўлимидир. Ўзбек тилидаги атоқли отларнинг луғавий тизими ниҳоятда бой ва серқирра бўлиб, унинг айрим типлари монографик планда қониқарли даражада ўрганилган

ЎТИЛда ифодаланган омонимларнинг бошқа тармоқ луғатлари билан қиёсий таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рўзметова Нилуфар
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
86
Яратилган вақти:
2020-04-27 13:19:15
Маънавиятни шакллантиришга бевосита таъсир қиладиган муҳим ҳаётий омиллардан бири - бу таълим тарбия тизимидир. Шунинг учун ҳам мустақилликнинг дастлабки йилларданоқ бутун мамлакат миқёсида таълим ва тарбия, илм-фан, касбҳунар ўргатиш тизимларини тубдан ислоҳ қилишга ниҳоятда катта зарурат сезила

Ислом Каримов асарларининг тили ва услуби


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рўзметова Меҳриё
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
76
Яратилган вақти:
2020-04-27 13:08:51
Ислом Каримов мустақил Ўзбекистон давлатининг асосчиси, замонавий ўзбек нотиқлик санъатининг ёрқин намояндаси, атоқли давлат арбоби, моҳир сўз санъаткори, етук олим еди.

O‘zbek tilining amaliy grammatikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-03-31 12:29:11
“O‘zbek tili amaliy grammatikasi” fani quyidagi masalalarni qamrab oladi: 1. Hozirgi o‘zbek adabiy tili, til sathlari va qonuniyatlari, adabiy merosimizni chuqur o‘rgatish asosida tilimizning boy imkoniyatlarini yoshlar ongiga singdirish. 2. Tildan to‘g‘ri va oqilona foydalanishga o‘rgatish. 3. Yoshlarni mustaqil fikr, keng tafakkur va erkin mushohada egasi qilib tarbiyalash. 4. Ularni muttasil kitob mutolaasiga odatlantirish, badiiy asarlar o‘qishga qiziqtirish, shu asosda ularning so‘z boyligini oshirish. 5. Talabalarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish, ifoda imkoniyatlarini kengaytirish va savodxonlik darajasini oshirish. 6. Muloqot madaniyati va nutq tadbirkorligini tarkib toptirish va rivojlantirish. 7. Darsda qo‘yilgan muammolar yechimini izlashga o‘rgatish.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит