Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

“Туркий тиллар учун электрон таржиманинг моделлари ва алгоритмлари (ўзбек тилидан қорақалпоқ тилига таржима мисолида)”


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абидова Шахноза Баходировна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УДК: 510.5, 519.768.2
Яратилган вақти:
2021-07-29 06:41:02
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидан қорақалпоқ тилига таржимани амалга оширишнинг моделлари ва алгоритмлари, икки тилли электрон луғат учун маълумотлар базасини қуриш ҳамда дастурий мажмуасини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Каримова Ферузахон Сайфуддиновна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК: 811.512.133’276 (0433)
Яратилган вақти:
2021-07-29 06:11:59
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятларини аниқлаш, унинг самарали амалга ошишида лингвопрагматик омилларнинг ижтимоий ва психологик омиллар билан уйғунлашувини ёритишдан иборат.

Ўзбек тилида дефектология терминлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Урунова Захро Низомитдиновна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК: 811.512.133’373.46:376(043.3)
Яратилган вақти:
2021-07-12 14:56:37
Тадқиқотнинг мақсади дефектологик тушунча ва терминларнинг шаклланиш тарихи, прототерминлар, ўзбек тили “дефектология” терминологик майдонининг лексик-семантик хусусиятлари, дефектология терминосистемасининг бойиш манбалари, уларнинг структурал-ясалиш хусусиятлари ва такомиллаштириш масалаларини очиб беришдан иборат.

O’zbek tili tarixiy taraqqiyotida fe’l zamonlari shakllarining evollyutsion o’zgarishi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Raxmanova M.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2021-06-19 10:46:41
Tadqiqotning maqsadi o’zbek tili tarixiga tegishli bo’lgan yozma manbalardan fe’l zamonlari taraqqiyotiga doir materiyallarni to’plab, ularni insoniy tasnif qilishdan iboratdir. Tadqiqot obiekti mumtoz adabiyotimiz adabiy yozma manbalarida mavjud bo’lgan fel zamonlariga tegishli grammatik shakllarni to’plash va shu asosda muayyan bir xulosalarga kelishi ishning obiekti hisoblanadi.

Ona tili darslarida manodosh (sinonim) so’zlarni o’rgatishda innovatsion usullardan foydalanish.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Boltaeva D.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
49
Яратилган вақти:
2021-06-19 10:40:41
Ish nazariy jihatdan sinonimlarga xos semantik-uslubiy xususiyatlarni yanada chuqur anglashga asos yaratadi. Asosan o’zbek tilida manodosh so’zlar o’zining leksik-semantik, funksional va uslubiy xususiyatlariga ko’ra, so’zning mano turlari ichida rang-barangligi jihatdan ajralib turadi.

G’afur G’ulom asarining leksik-frazeologik xususiyatlari va ularni o’rta maktablarda o’rgatish.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sobirova O.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2021-06-19 10:35:41
G’afur G’ulom ijodini o’rganishda unda to’plangan leksik birliklar va frazeollogik elementlar o’quvchilarni so’’z boyligini oshirishda ularning nuqtiga meyorlashishda so’z qo’llash malaka va ko’nikmalarni yuksaltirishda katta yordam berishi mumkin. Ish kirish, uch bob, xulosa va foydalanilgan adabiyotlardan iborat.

O’zbek tili ilmiy uslubida umumistemoldagi va chegaralangan leksik qatlamning qo’llanilishi.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xudarganova B.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2021-06-19 10:31:39
Tadqiqot ilmiy ahamiyati shundaki, malakaviy ishda ilmiy uslub leksikasi tarkibiga ko’ra aniqlandi va ularning ilmiy-nazariy uslubda qollanish darajasi extralingvistik omillarga bog’liq holda izohlab berildi va xulosalar chiqarildi. Malakaviy ish kirish, uch bob, yetti fasl, xulosalar va foydalanilgan adabiyotlar royhatidan iborat.

On the creation of educationall content and the peculiarity of its use for miscellaneous learning in the lessons of the Uzbek language


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yusupova G.
Яратилган вақти:
2021-06-19 10:17:40
The article discusses the principles, stages, and methods of organizing Uzbek language classes on a mixed basis. The conclusion provides an overview of the challenges of implementing a mixed education approach and outlines the ways in which this education can be effectively developed.

Ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Каримова Ферузахон Сайфуддиновна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК: 811.512.133’276 (0433)
Яратилган вақти:
2021-06-10 14:54:58
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятларини аниқлаш, унинг самарали амалга ошишида лингвопрагматик омилларнинг ижтимоий ва психологик омиллар билан уйғунлашувини ёритишдан иборат.

Qoraqalpog‘istondagi o‘zbek shevalarida ko‘makchilar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ibodullayeva I.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NDPI Tipografiya
Саҳифалар сони:
86
Яратилган вақти:
2021-05-18 16:29:19
Qoraqalpog’istondagi o’zbek shevalarida ko’makchili konstrutksiyalar bilan adabiy tildagi ko’makchi konstruktsiyalaro’rtasida umumiylik bo’lishi bilan birga, shevaning o’ziga xos farqlari ham mavjud. Bu farqlar, birinchidan, shevadagi ayrim ko’makchilarning adabiy tilda qo’llanmasligida ko’rinsa, ikkinchidan, singarmonistik va assimilyativ varyantlarida, uchinchidan semantik-funktsional, uslubiy, to’rtinchidan, relekt (qotib qolgan) hodisalarninig saqlanganligidir.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит