Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O‘zbek tilida “fe’l” mavzusini modulli o’qitish ta’lim texnologiyasi.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Р. Т. Гаипова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
"Tafakkur-bo'stoni" nashriyoti
Саҳифалар сони:
14
УДК рақами:
42.143ya73
Яратилган вақти:
2019-11-18 16:05:18
Ushbu o‘quv qo‘llanma “Hozirgi adabiy o‘zbek tili. Morfologiya” bo‘limining o‘quv rejasi va namunaviy fan dasturiga hamda hozirgi pedagogik texnologiyalar talabiga mos ravishda yaratildi. “Fe’l”ning leksik-semantik va grammatik ma’nolari, grammatik kategoriyalari, vazifadosh shakllari, modal máno munosabatlari kabi mavzularga oid nazariy málumotlar mumkin qadar kam va ixcham berilib, amaliy mashg‘ulotlarga keng o‘rin berildi.o

O’zbek tilidagi ayrim gastronomik atamalarning yasalishi haqida


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Юсупова Моҳира Яқупбой қизи
Яратилган вақти:
2019-09-10 11:22:29
Maqolada O’zbek tilidagi ayrim gastronomik atamalarning yasalishi haqida ma'lumotlar keltirilgan

XIX asr eski o‘zbek tilida o‘zlashmalar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Allaberganova Dilbarjon Atabekovna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
87
Яратилган вақти:
2019-07-06 14:26:25
Tilshunosligimizda o‘zlashma so‘zlarni lingvistik jihatdan o‘rganish hali o‘z yechimini to‘la topgan masala emas. Xususan, ularning etimologik jihati anchayin murakkab masala bo‘lishi bilan birga bu borada munozarali o‘rinlarga ko‘plab duch kelinadi. O‘zlashma so‘zlarning yasalish xususiyatlarini ular tarixan mansub bo‘lgan tillar xususiyatiga bog‘liq holda o‘rganmaslikning imkoni yo‘q.

Ta’lim tizimida nomshunoslik


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Allaberganova Adolat
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
69
Яратилган вақти:
2019-07-06 14:21:38
O‘zbek adabiy tilini puxta egallagan madaniyatli kishilami tayyorlash barcha ta’lim sohasining asosiy vazifalaridan biridir. Bu vazifani muvaffaqiyatli hal etishda o‘zbek tili o‘qitishni hozirgi kun talablari darajasiga ko‘tarish muhim ahamiyatga egadir. Hozirgi zamonimiz uchun o‘ta dolzarb bo‘lgan - onomastik materiallarning umumta’lim maktablarida, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida o‘qitish, ta’lim berish bilan bog‘liq muammolar borki, ular maxsus va jiddiy tadqiqot olib borishni talab qiladi.“Ta’lim tizimida nomshunoslik” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida ana shunday masalalar yoritilganligi bilan ahamiyatlidir.

Atoqli otlarning leksik-grammatik guruhlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xusainova Laylo Ikramovna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
102
Яратилган вақти:
2019-07-06 14:08:21
Onomastika keyingi yillarda tilshunoslik fanining alohida sohasi sifatida yangi taraqqiyot bosqichiga ko’tarildi. Ushbu sohaning yirik tadqiqotchilari voyaga yetdi. Onomastika, ya’ni atoqli otlarning nazariy masalalariga, geografik obyektlarni hududiy jihatdan tadqiq etishga bag’ishlangan monografik kuzatishlar birin-ketin paydo bo’lmoqda, doktorlik va nomzodlik darajasida dissertatsiyalar yozilmoqda. Shunday bo’lsa ham, atoqli otlarning tarkibiy tahliliga bag’ishlangan ushbu tadqiqot ishimiz tilshunoslikdagi o’rganilishi dolzarb bo’lgan masalalardan hisoblanadi

Ўзбек тилшунослик терминларининг шаклланиши ва тараққиёти (умумий ўрта таълим мактабларининг дарсликлари асосида)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эрматов Ихтиёр Ризоқулович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 811.512.133 (043.5)
Яратилган вақти:
2019-07-01 11:08:09
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилшунослик терминларининг пайдо бўлиш манбалари ва шаклланиш босқичларини аниқлаш, ўзбек тилшунослик терминларининг умумтаълим мактаблари «Она тили» дарсликларида берилишини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тили қўшимчалари тизимида мураккаб ва «кенгайган шакл»лар


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Уралов Азамат Бегнарович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 811.512.133 (043.3)
Яратилган вақти:
2019-07-01 11:02:49
Тадқиқотнинг мақсади морфем бирликларнинг келиб чиқиши, ўзаро муносабати, тилдаги ўрни, вазифаси, фарқли ва ўхшаш жиҳатларини аниқлаш, мураккаб ҳамда «кенгайган шакл»ларнинг лисоний хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тили ижтимоий-сиёсий терминларининг семантик-структур хусусиятлари ва лексикографик талқини


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шаропова Раъно Жахоновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
943.75+413(038)
Яратилган вақти:
2019-06-28 18:25:04
Тадқиқот мақсади ўзбек тили ижтимоий-сиѐсий терминларининг структур, семантик, ясалиш, лексикографик хусусиятларини аниқлаш, мавзуий гуруҳларини белгилашдан иборат.

ХХ асрнинг 20-йилларида Ўзбек тилшунослиги жараёни(«Маориф ва ўқитғучи» журнали материаллари асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Янгибаева Назира Гулмановна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.512,133 (09)«1920-1929» (043.3)
Яратилган вақти:
2019-06-12 16:29:22
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек тилшунослиги манбаларидан бири бўлган “Маориф ва ўқитғучи” журналидаги ўзбек тилшунослигига оид мақолаларнинг илмий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Ўзбек халқ мақолларининг лингвопоэтик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турдалиева Дилфуза Солохидиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
400=943.75:398.9
Яратилган вақти:
2019-06-03 15:36:11
Жаҳон тилшунослигида борлиқни эстетик идрок этиш ва сўз қўллаш санъатига лингвокогнитив ва когнитопсихологик ёндашув натижасида бадиий тафаккур механизмини очиш, бадиий нутқнинг шаклланиши, унинг бадиий ҳамда лингвоэстетик таъсир даражасини очиб берувчи тадқиқотлар яратилаётганлиги эътиборга молик. Паремиологик бирликнинг бадиий матндаги коммуникатив, эмоционал-экспрессив, бадиий-эстетик вазифаси, асар бадииятига таъсири, олам ҳодисаларини образли ифодалашдаги аҳамияти кабиларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Халқ мақолларининг лингвопоэтик имкониятларини белгилаш, қаҳрамонлар нутқини индивидуаллаштириш воситаси эканлигини аниқлаш, вариант ва инвариант ўртасидаги семантик ўзига хосликларини очиб бериш лингвистиканинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит