Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

ХХ асрнинг 20-йилларида Ўзбек тилшунослиги жараёни(«Маориф ва ўқитғучи» журнали материаллари асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Янгибаева Назира Гулмановна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.512,133 (09)«1920-1929» (043.3)
Яратилган вақти:
2019-06-12 16:29:22
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек тилшунослиги манбаларидан бири бўлган “Маориф ва ўқитғучи” журналидаги ўзбек тилшунослигига оид мақолаларнинг илмий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Ўзбек халқ мақолларининг лингвопоэтик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турдалиева Дилфуза Солохидиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
400=943.75:398.9
Яратилган вақти:
2019-06-03 15:36:11
Жаҳон тилшунослигида борлиқни эстетик идрок этиш ва сўз қўллаш санъатига лингвокогнитив ва когнитопсихологик ёндашув натижасида бадиий тафаккур механизмини очиш, бадиий нутқнинг шаклланиши, унинг бадиий ҳамда лингвоэстетик таъсир даражасини очиб берувчи тадқиқотлар яратилаётганлиги эътиборга молик. Паремиологик бирликнинг бадиий матндаги коммуникатив, эмоционал-экспрессив, бадиий-эстетик вазифаси, асар бадииятига таъсири, олам ҳодисаларини образли ифодалашдаги аҳамияти кабиларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Халқ мақолларининг лингвопоэтик имкониятларини белгилаш, қаҳрамонлар нутқини индивидуаллаштириш воситаси эканлигини аниқлаш, вариант ва инвариант ўртасидаги семантик ўзига хосликларини очиб бериш лингвистиканинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Ўзга гап синтаксиси ва лингвопоэтикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сиддиқова Шохида Исоқовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 811.512.133’367
Яратилган вақти:
2019-05-24 13:39:42
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилида ўзга гапларни бадиий матнга олиб киришнинг асосий кўринишлари, уларнинг коммуникатив-синтактик ва лингвопоэтик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тилида жинс тушунчасининг ифодаланиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
МУСАЕВА ФЕРУЗА ТОРАХАНОВНА
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 811.512.133(043.3)
Яратилган вақти:
2019-05-23 12:28:02
Тадқиқотнинг мақсади тилда жинс тушунчасининг ифодаланиши тарихини, ўзбек тилида биологик жинс тушунчасини ифодалашнинг лисоний усулларини аниқлаш, биологик жинс маъноси ифодаланган сўзларнинг лексик-семантик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Hofiz Xorazmiy lirikasida qofiya va radif sifatida qo’llangan so’zlar talqini


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sodaliyeva S
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
70
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:31:11
Mazkur bitiruv-malakaviy ishida XIV asr oxiri XV asr boshlarida yashab, ijod qilgan o’zbek shoiri Hofiz Xorazmiy lirikasida qofiya va radif sifatida qo’llangan so’zlar xususiyatlari yoritilgan. Jumladan, Qofiya va radif sifatida qo’llangan umumturkiy, arabcha, forscha so’zlar hamda arxaik, shevaga xos so’zlar tahlilga tortilgan.

Usmon Nosir – mohirtarjimon


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jaloldinova M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:29:54
Bitiruv-malakaviy ishida 30-yillar adabiy jarayonida o’zbek tarjimachiligi, realistik tarjima va tarjimaning ilmiy va nazariy asoslari, badiiy tarjima orqali she’riyatda yuzaga kelgan shakily va badiiy rang-baranglik, 30-yillarda til masalasi xususida bo’lgan qizg’in bahs va munozaralar kabi masalalar o’rganilgan. Xususan, she’riyatdagi shakliy izlanishlar, Usmon Nosirning tarjimachilik faoliyati, Usmon Nosir tarjimasida M. Yu. Lermontovning «Demon»i tahliliga e’tibor qaratilgan.

Xorazm adabiy muhitida tarixiy asarlar yaratish an’anasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Dexqonova (Nuraliyeva) M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:28:42
Mazkur bitiruv malakaviy ishida XVII-XX asr boshlari Xorazm adabiy muhitidagi tarixnavislik an’analari va uning rivoji masalasi tahlilga tortilgan. Xususan, Abulg’ozi Bahodirxon, Shermuhammad Munis, Muhammadrizo Ogahiy va Muhammad Yusuf Bayoniylar tomonidan yaratilgan o’nlab tarixiy asarlar XVII-XX asr Xorazm ijtimoiy - siyosiy va madaniy muhitini yorituvchi ishonarli manbalar ekanligi xususida fikr yuritilgan va xulosalar chiqarilgan.

Tog’ay Murod asarlarining sintaktik xususiyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Asqarova M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:26:47
Mazkur bitiruv-malakaviy ishida Tog’ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar”, “Ot kishnagan oqshom”, “Bu dunyoda o’lib bo’lmaydi” asarlarining sintaktik xususiyatlarini yoritilgan. Jumladan, Tog’ay Murodning ijodida shaxs uslubiga xos xususiyatlar aniqlangan, shuningdek adib asarlaridagi o’ziga xos sintaktik-stilistik jarayonlarni tahlil qilingan.

O’zbek so’zlashuv nutqining sotsiopragmatik tadqiqi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mirdedayeva(Yuldasheva) M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
80
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:18:19
Mazkur magistrlik dissertatsiyasida o’zbek so’zlashuv nutqining sotsiolingvistik va lingvopragmatik xususiyatlarini sinxron usulda tahlil qilingan bo’lib, Antropotsentrik tilshunoslikning yangi lingvistik yo’nalish sifatida shakllanishi masalasini yoritish; - Sotsiolingvistika va lingvistik pragmatikaning o’zaro munosabatini tahlil qilish; - So’zlashuv uslubidagi nutqiy etiket masalalarini yoritish; - Nutqning ijtimoiy xoslanishi masalasini tahlil qilish; - So’zlashuv nutqining leksopragmatik xususiyatlarini tahlil qilish; - So’zlashuv nutqi frazeologizmlarining sotsiopragmatik xususiyatlarini aniqlash; - So’zlashuv nutqida ekstralingvistik omillar, noverbal vositalarning sotsiopragmatik xususiyatlarini yoritish orqali tadqiqotda ko’zda tutilgan asosiy maqsadga erishilgan.

O`zbek tili turistik terminlarining lisoniy takomili va leksik-semantik tadqiqi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abduhamidova L
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
101
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:17:04
“O`zbek tili turistik terminlarining lisoniy takomili va leksik-semantik tadqiqi” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida o’zbek tili turistik terminlarining tarixiy-etimologik manbalarga ko’ra tasnifi va tahlili, lug’aviy-ma’noviy xususiyatlari, turistik terminlardagi sinonimiya, dubletlik masalalari, leksikografik xususiyatlari yoritilgan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит