Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

XX аср бошларида Наманганда адабий ҳаракатчилик: намояндалари, анъаналари, янгиланиши


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Болтабоева Озодахон Юлдашалиевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133 “19”:008(575.123)
Яратилган вақти:
2019-07-08 15:31:11
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари, хусусан, Нодим, Ҳайрат, Хилватий, Ибрат, Сўфизода, Доғий, Суҳайлий адабий меросига оид манбаларни ўрганиш, уларнинг ўзбек адабиёти тарихида тутган ўрнини белгилаш, ижодидаги анъана ва янгиланиш тамойилларини аниқлашдан иборат.

70 - 90-йиллар ўзбек лирикасида тўртлик, саккизлик ва шеърий туркум табиати


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алдашева Ширин Жалгасовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133-1(043.3)
Яратилган вақти:
2019-07-01 09:59:59
Тадкикотнинг мақсади: истиқлолдан олдинги йиллар ўзбек лирикаси табиатига хос ички сифат ва структура ўзгаришларини ўрганиш, поэтик шаклларнинг бадиий ўзига хосликларини аниклаш, уларнинг яхлит бадиий-эстетик тизим сифатидаги хоссаларини белгилашдан иборат.

Ҳозирги ўзбек романларида бадиий психологизм (Улуғбек Ҳамдамнинг “Мувозанат”, “Исён ва итоат”, “Сабо ва Самандар” романлари мисолида)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ботирова Шахло Исамиддиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
821.512.133.09 (043.3)
Яратилган вақти:
2019-06-28 18:17:26
Тадқиқотнинг мақсади Улуғбек Ҳамдам насрида бадиий психологизмнинг намоѐн бўлиш принциплари, восита ва усулларини аниқлаш, ѐзувчининг адабий анъанага ижодий ѐндашув йўсини ва услубий индивидуаллигини умумлаштиришдан иборат.

Sariq devni minib 1.1 Sariq devni quvib


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Gaffarova Z
Яратилган вақти:
2019-06-21 13:59:43
Sariq devni minib 1.1 Sariq devni quvib

ХХ аср ўзбек фалсафий-интеллектуал шеърияти (Ғафур Ғулом, Асқад Мухтор ва Рауф Парфи ижоди мисолида)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Фазлиддинов Беҳзод Қурвонбоевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133-1(09)|19|(043.3)
Яратилган вақти:
2019-06-12 11:39:21
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср ўзбек фалсафий-интеллектуал лирикасининг тадрижи, шаклланиш омиллари, тараққиёт тамойилларини назарий асосда ўрганиш, ўзбек фалсафий-интеллектуал шеърияти такомилида Ғ. Ғулом, А. Мухтор ҳамда Р. Парфи лирикасининг ўрни ва аҳамиятини белгилаш, ўзига хос хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Истиқлол даври ўзбек болалар шеъриятининг eтакчи хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тўхтаева Наргиза Нарзиевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 82.01.821.512.133 (043.3)
Яратилган вақти:
2019-06-10 12:13:51
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври болалар шеъриятининг тараққиёт омилларини, етакчи хусусиятларини аниқлаш, бу давр болалар шеъриятидаги бадиий-услубий изланишларни ўрганиш, кичкинтойлар руҳий оламини бадиий кашф этишга интилаётган ижодкорлар поэтик маҳоратини кўрсатишдан иборатдир.

Қорақалпоқ халқ афсоналари (генезиси, жанрий хусусиятлари, таснифи)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қалбаева Гулпаршын Сарсенбаевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 80:398.1(575.172)(043. 3)
Яратилган вақти:
2019-05-10 09:25:43
Тадқиқотнинг мақсади. Қорақалпоқ халқ афсоналарининг эпик турга мансуб алоҳида жанр сифатидаги хусусиятларини аниқлаш, сюжет силсиласи ва мотивлар таркибининг генетик илдизларини ѐритиш ҳамда мавзу типларига кўра таснифлаш асосида қорақалпоқ халқ насри жанрларининг шаклланиши тарихи туркий халқлар фольклорининг қадимги даврларига бориб тақалишини исботлашдан иборатдир.

Алишер Навоий Махбуб-ул қулуб


  
- 1 +
Даража:
Мактабдан ташқари таълим
Яратилган вақти:
2019-04-30 10:48:31
Алишер Навоий Махбуб-ул қулуб

Матназар абдулҳакимнинг бадиий ва публицистик маҳорати


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ғаипова Ҳулкар Қўзибаевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 821.512.133(092)
Яратилган вақти:
2019-04-29 12:13:12
Тадқиқотнинг мақсади Матназар Абдулҳакимнинг шеърий ва публицистик асарлари таҳлили орқали унинг истиқлол арафаси ва мустақиллик даври ўзбек адабиётидаги ўрнини белгилаш асосида муайян илмий-назарий хулосалар чиқаришдан иборат.

XIV АСР ўзбек адабиётида ҳикоят жанри тараққиёти («қисаси рабғузий» мисолида)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Курбаниязов Махсуд Алламбергенович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
821.512.133-3213
Яратилган вақти:
2019-03-25 15:39:12
Жаҳон илм-фани жорий глобал дунёда «Қисаси Рабғузий»га янада кўпроқ таяниши, адабий-тарихий, диний-маърифий меросни тарихий-қиёсий, тарихий-типологик, герменевтик йўсинда, назарий жиҳатдан баҳолаши лозим. Поляк адабиётшунослигида матнга систем ёндашув сифатида қараб, туркий халқлар адабиётида эса асарга чуқур кириб боришга ҳаракат қилганлигини кузатиш мумкин.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит