Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Главные медиаторы головного мозга


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ахмедова Г.Б
Яратилган вақти:
2018-06-26 11:20:24
Главные медиаторы головного мозга

Эфорбин полифенолининг глутаматергик нейромедиатор тизимига таъсирини урганиш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ахмедова Г.Б
Яратилган вақти:
2018-06-26 11:19:00
Ушбу мақолада Эфорбин полифенолининг глутаматергик нейромедиатор тизимига таъсирини урганиш кенг ёритиб берилган

Ўзбек халқ достонларида тоғ образи: генезиси ва бадиий талқинлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эшанова Зилолахон Қўчқаровна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
398.22 (575.1):808 (043.3)
Яратилган вақти:
2018-05-29 12:57:21
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек мифологияси, фольклори, хусусан, эпосида муҳим ўрин тутувчи етакчи тоғ образларини аниқлаш, тоғ образининг генезиси, халқ достонларидаги рамзий-бадиий мазмуни, эстетик вазифаларини кўрсатиш ҳамда тоғ образи иштирокидаги асосий барқарор шеърий мисралар таснифини тузиш, уларнинг семантик кўламини, аниқ маъно қирраларини ёритишдан иборат.

O’simliklar fiziologiyasi fanidan laboratoriya mashg’ulotlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-03-07 12:41:05
O’simliklar fiziologiyasi fanidan laboratoriya mashg’ulotlari bo’yicha ushbu o’quv- ko’rsatma Oliy o’quv yurtlarining biologiya, tuproqshunoslik, ekologiya va qishloq xo’jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi, meva-sabzavot va uzumchilik ta'lim yo’nalishlarining o’quv rejasi asosida tuzilgan. O’quv ko’rsatmada o’simliklar fiziologiyasidan tajriba ishlari berilgan va har bir tajriba ishi uchun fotosuratlar va jadvallar taqdim etilgan. O’quv ko’rsatma Oliy o’quv yurtlarining biologiya va boshqa ta'lim yo’nalishlari talabalari uchun ko’rsatma sifatida tavsiya etilgan.

Patologik anatomiya va patologik fiziologiya


  
- 1 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
D.E.Eshimov
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Ilm-Ziyo
Саҳифалар сони:
272
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-30 17:09:33
Ushbu o‘quv qo‘llanmada hayvonlar organizmida kasallik kelib chiqish sabablari va nazariyalari, rivojlanish mexanizmi, organizmning reaktivligi haqidagi tushunchalar keltirilgan. Shuningdek, organizmdagi umumiy tiðik patologik jarayonlar, ya’ni mahalliy va umumiy o‘lim, giðo va giðerbiotik jarayonlar, qon va limfa aylanishining buzilishi, yallig‘lanish hamda issiqlik almashinuvining buzilishidagi patologoanatomik o‘zgarishlar yoritilgan.

Analizatorlar fiziologiyasi va gigiyenasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-10-09 12:40:37
Ma'lumki, tevarak-atrof muhiti xilma-xil hamda undagi tovushlar va hidlar, haroratga ko'ra juda rang-barang bo'ladi. Atrof muhit bilan odam organizmi muttasil bir-biriga bog'liq. Bu bog'lanish sezgi a'zolari orqali ta'minlanadi, ya'ni tashqi muhitning barcha omillari sezgi a'zolariga ta'sir etadi va ularning bosh miyadagi markazlariga qabul qilinadi.

Oliy nerv faoliyati va uning yoshga oid xususiyatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-10-03 09:50:36
Nerv sistemasining funksiyasi ikki qismga bo'lib o'rganiladi. Nerv sistemasining birinchi funksiyasi odam organizmining barcha hujayra, to'qima, organlari va sistemalarining ishini boshqarish, tartibga solish hamda ularning bir-biri bilan o'zaro bog'lanishini ta'minlashdan iborat.I. P.

Analizatorlar fiziologiyasi va uning yoshga bog’liq xususiyatlari: Ko’rish va eshitish analizatorlari.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-10-03 09:46:41
Organizmning tashqi va ichki muhitidan tinmay kelib turadigan ta'sirotlarni idrok etib, analiz (tahlil) qiladigan murakkab nerv mexanizmlaridan iborat anatomik-fiziologik tizimlariga analizatorlar deyiladi.

Yosh fizioligiyasi va gigiyenasi fanining maqsadi, vazifasi, ahamiyati va rivojlanish tarixi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ahadova Y.
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-10-03 09:43:05
Maqsadi o`sish va rivojlanish qonuniyatlarini ochib bеrish, bir butun organizm, uning tizimlari, organlari, to`qimalari va hujayralarini ishlash xususiyatlarini turli yoshga aloqadir davrlarda aniqlashdir.

Нерв тизимининг физиологияси ва унинг ёшга боғлиқ хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдуллажонова С.
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-09-28 14:33:48
Нерв тизими орқали ташқи муҳит ва ички аъзолардан турли сигналлар қабул қилиниб, таҳлил этилади ва уларга мувофиқ равишда жавоб қайтарилади. Марказий нерв тизимининг юқори бўлимлари ёрдамида руҳият функциялари-ташқи дунёдаги сигналларни қабул қилиш, уларни эслаб қолиш, маълум бир қарорга келиш, мақсадга мувофик феъл-атворнинг шаклланиши ҳамда абстракт тафаккур ва нутқ жараёнлари рўй беради.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит