Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Глобаллашув шароитида шахс маданий тараккиётининг мохияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
И.Арзиматова
Яратилган вақти:
2018-08-11 10:37:09
Мақолада глобаллашув жараёни мазмун-моҳияти ва унда шахснинг маданий тараққиёти, маданият тушунчаси, маданий қадриятлар, маданият тушунчасининг инсон билан боғлиқлиги каби масалалар ҳақида сўз юритилган.

Огаҳийнинг тарихий асарлари лексикаси


- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ўразбоев Абдулла Дурдибаевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
81ʻ373:821.512.133
Яратилган вақти:
2018-07-26 15:02:56
Тадқиқотнинг мақсади Огаҳий тарихий асарларидаги лексик бирликларнинг мавзуий-семантик гуруҳларини тавсифлаш, ўз ва ўзлашма қатламга мансуб айрим сўзларнинг тарихий-этимологик ҳамда таркибий таҳлилини амалга ошириш, луғавий бирликларнинг лингвоэстетик жиҳатларини ёритиш.

Жадид бадиий асарлари лексикаси


- -1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сайидов Ёқуб Сиддиқович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
81`373:821.512.133 (043.3)
Яратилган вақти:
2018-07-26 14:57:17
Тадқиқотнинг мақсади жадид адабиёти намояндаларининг ўзбек адабий тили тараққиётида тутган ўрнини аниқлаш, уларнинг шеърий асарларида қўлланилган сўзларнинг лингвостатистик, мавзуий, тарихий-этимологик, лексик-семантик, лингвопоэтик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Субстанциал морфология, валентлик ва синтактик қурилма


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абузалова Меҳринисо Кадировна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
494.3:415:415.5:415.6
Яратилган вақти:
2018-07-20 11:47:25
Лексик-семантик ва грамматик шакл валентликларининг сўзшакл таркибида ўзаро ҳамкорлиги таҳлили орқали сўзшаклда мужассамлашган валентлик имкониятларининг синтактик қурилма таркиби ва мавқеини белгилашдаги аҳамиятини очиш ҳамда тавсифлаш.

Одил Ёқубов романлари поэтикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Насиров Азимидин Нормаматович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821.512.133.(092)
Яратилган вақти:
2018-07-20 11:45:36
Роман поэтикаси негизида алоҳида ижодкор –Одил Ёқубовнинг жанр поэтик структурасини янгилашдаги ўзига хослигини тизимли асосда, адабий жараён контекстида тадқиқ этиш натижасида назарий умумлашмалар чиқариш.

Ўзбек тилидаги соматик ибораларнинг семантик-прагматик таҳлили (кўз, қўл ва юрак компонентли иборалар мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рашидова Умида Мансуровна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
494.3:413:413.19
Яратилган вақти:
2018-07-20 11:42:54
Кўз, қўл ва юрак компонентли соматик фраземаларнинг ўзбек тили материали асосида мазмун-моҳиятини аниқлаш ва матнда қўлланиш хусусиятларини семантик-прагматик нуқтаи назардан тадқиқ этиш.

Ёзма манбалардаги эпик сюжетларнинг бадиий эволюцияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Кучқаров Тухтамурод Олимович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821
Яратилган вақти:
2018-07-16 12:31:33
Сак-Массагет эпосининг ўзига хос хусусиятларини ойдинлаштириш, қадимги ёзма манбалар орқали етиб келган архаик сюжетларнинг генезиси, бадиий эволюцияси ва ёзма адабиётдаги талқинларини ёритиш.

VII-X асрлар Танг даври шеъриятида рамзлар семантикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Очилов Озоджон Мардиевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
809.51
Яратилган вақти:
2018-07-12 09:17:10
VII-X асрлар танг шеъриятида поэтик рамзларнинг кенг қўлланиши, уларнинг шаклланиш омиллари, ўша даврда вужудга келган адабий воқелик, бадиийлик масалалари, танг шеъриятида «Ой» ва «май» поэтик образларининг рамзий маънолари, уларнинг семантикасини аниқлаш.

Социал тармоқларда журналистиканинг шаклланиши, фаолият тенденциялари ва хусусиятлари (жаҳон ва миллий тажрибанинг қиёсий-типологик таҳлили)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алимова Гулноза Бахшиллоевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
002.703;4;6Ф7.3
Яратилган вақти:
2018-07-11 14:21:44
Социал тармоқларда журналистиканинг шаклланиши, фаолият тенденциялари ва хусусиятларини жаҳон ва миллий тажриба асосида қиёсий-типологик жиҳатдан ёритиб бериш.

Инглиз ва ўзбек тилларидаги иккиламчи предикацияли қурилмаларнинг синтактик, семантик ва когнитив хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хамзаев Собир Амирович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
811.111´36´37 811.512.133´36´37
Яратилган вақти:
2018-07-10 14:42:44
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги иккиламчи предикацияли қурилмаларнинг синтактик, семантик ва когнитив хусусият- ларини очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит