Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тилшунослик терминларининг лексикографик таҳлили (инглиз, рус ва ўзбек тиллари изоҳли луғатлари материаллари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ходжаева Дилафрўз Изатиллоевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
81’373:81’374.3 [=111/=512.133/=161.1]
Яратилган вақти:
2018-06-08 11:22:24
Жаҳон тилшунослигида XX асрнинг сўнгги ва XXI асрнинг дастлабки йилларида терминологиянинг мустақил йўналиш сифатида тараққий этиши, турли тилли луғатларнинг яратилиши, миллий терминология ва терминографияни ривожлантириш қиёсий аспектдаги тадқиқотлар қамровини кенгайтирди. Ҳозирги даврда терминология мулоқот жараёнида ахборот манбаи, турли ихтисосликларни ўзлаштириш, илмий-техник тараққиётни жадаллаштириш воситаси сифатида хизмат қилмоқда. Бу, ўз навбатида, мазкур соҳадаги илмий изланишларга бўлган эҳтиёжни янада оширади. Бинобарин, соҳавий терминларни тартибга солиш ва унификациялаш, инглиз, рус ва ўзбек тилларидаги изоҳли луғатларни чоғиштириш асосида илмий хулосалар чиқариш бугунги фаннинг долзарб вазифаларидан биридир.

Бадиий адабиётда кўзгу ва сурат рамзларининг ғоявий-эстетик вазифалари (Омон Мухтор ва Оскар Уайльд асарлари асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тоирова Наргиза Исаковна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
82. 01:821. 111+821. 512. 133(09)(043. 3)
Яратилган вақти:
2018-06-05 14:22:13
Жаҳон адабиётшунослигида сўз санъатининг инсон маънавий ҳаётида тутган ҳиссий-эстетик таъсир кучидан келиб чиқиб, бадиий асар поэтикасини белгиловчи омилларни ўрганиш муҳим масалалардан бирига айланди. Шу боис, сўз санъатидаги бадиийлик ҳодисасининг табиати, руҳий-ҳаётий асосларини белгилаш, уларни қиёсий ўрганиш масаласи адабиётшунослик, хусусан, адабиёт назарияси ҳамда қиёсий адабиётшуносликнинг муҳим вазифаларидан бири сифатида кўрилмоқда. Бу жиҳатдан ҳозирги замон фанининг объектив эҳтиёжига айланган адабиётшуносликнинг компаративистика соҳаси муҳим аҳамият касб этади.

Лисоний белги асимметрияси ва унинг сўроқ гап таржимасида воқеланиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қосимова Нафиса Фарҳодовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
81'255.4:81'367.322 [=111/=512.133]
Яратилган вақти:
2018-06-05 14:13:29
Жаҳон тилшунослигида турли тизимли тиллардаги сўроқ гапларга хос хусусиятлар, уларнинг диалогик дискурсда қўлланишини чоғиштириб ўрганиш, илмий баҳолаш ва таржима қилиш масалалари соҳа ривожини таъминлашга хизмат қилади. Миллатлараро мулоқот компетенцияларини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш зарурати таржиманинг лингвистик, лингвопрагматик, лингвомаданий қирраларини очиб беришни тақозо этади. Бундан ташқари, лисоний белгининг ифода, мазмун ва функция жиҳатлари асимметрияси, таржима асимметрияси тилшуносликдаги янги йўналиш сифатида тил тузилиши, унинг нутқда воқеланишини текширади, муштарак ва фарқли белгиларни қиёсий аспектда аниқлаш имконини беради.

Ўзбек ва қирғиз халқ мақоллари типологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Темирова Маҳбубахон Алибековна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
398.91 (575.1+575.2)(043.3)
Яратилган вақти:
2018-05-29 12:53:25
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва қирғиз халқ мақолларининг юзага келиш тарихи, тараққиёт омилларини аниқлаш, тадрижий тараққиёт босқичларини текшириш, халқ фалсафий ва бадиий эстетик қарашларининг шаклланишида ижтимоий-тарихий ва географик муҳит ўрнини таҳлил этиш, ўзбек ва қирғиз халқ мақолларининг структурал, поэтик типологиясини ўрганишдан иборат.

Наманган вилояти ойконимларининг тарихий-лисоний тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Неъматова Юлдуз Одилжановна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
811. 512. 133.
Яратилган вақти:
2018-05-25 14:56:21
Наманган вилояти ойконимларининг тарихий ва замонавий шаклларини, вариантларини тўплаш ҳамда уларни лисоний жиҳатларини белгилаш

Жануби-ғарбий наманган шевалари фонетик-фонологик хусусиятларининг ареал тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Дарвишов Иброхим Ўрманович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
811.512.133(575,123)(043.3)
Яратилган вақти:
2018-05-25 14:56:17
Тадқиқотнинг мақсади жануби-ғарбий Наманган (ЖҒН) шеваларидаги ўзига хос фонетик-фонологик хусусиятларини таҳлил қилиш, товушлар тизими таснифи ва тавсифини бериш, фонетик жараёнларнинг тaриxий гeнeзиси, уларнинг тарқалиш ва амал қилиш ареалини белгилашдан иборат.

Ўзбек тилида луғавий синонимия ва градуонимиянинг ўзаро муносабати


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раҳмнов Ғаффоржон Рўзматович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
811.512.133’373.421(043.3)
Яратилган вақти:
2018-05-25 14:53:16
Тaдқиқотнинг мaқсaди ўзбек тили луғавий синонимиясининг градуонимияга муносабатини ўрганишдан иборат.

Бадиий матнда шахс хусусиятларини ифодалаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қурбонова Сайёрахон Махамадалиевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
81`42:159.92(043.3)
Яратилган вақти:
2018-05-25 14:52:33
Тил материалларининг психолингвистик таҳлили асосида ўзбек тили бадиий матнларида шахс хусусиятларининг ифодаланиш ҳолатлари ва уларнинг нутқий жараёнларда ифодаланишига доир ўзига хосликларни аниқлаш.

Қадимги туркий ёзма ёдгорликларда космогоник мифология


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жўрақўзиев Нодирбек Имомқўзиевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821.512.1:389/-398(∞)
Яратилган вақти:
2018-05-17 11:03:02
Тадқиқотнинг мақсади қадимги туркий ёзма ёдгорликлардаги космогоник мифологияга оид матнларни қиёсий ўрганиш, рамзий образлар заминидаги миф сюжетларини ва улардаги космогоник тасаввурларни ёритиш, шунингдек, туркий халқлар эртак ва эпосларига қадимги туркий ёзма ёдгорликларни қиёслаш асосида, қадимги туркий космогоник пантеонни ҳамда уч қаватли олам моделини қадимги турк-будда, монийлик, Кўк Тангри, Шомонлик матнлари асосида ёритишдан иборатдир.

Ўзбек никоҳ тўйи фольклорининг жанрлар таркиби ва бадиияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Муродова Матлуба Шукуровна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
392. 5 (575.1)(043.3)
Яратилган вақти:
2018-05-15 11:16:22
Тадқиқотнинг мақсади Ўрта Зарафшон воҳаси ўзбек никоҳ тўйи маросими фольклорининг жанрлар таркиби, генезиси ва тарихий-тадрижий ривожи қонуниятларини ойдинлаштириш, маросим қўшиқларининг ўзига хос локал хусусиятлари ва бадииятини тадқиқ этишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит