Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбек балладасининг назарий-поэтик таҳлили (ХХ асрнинг 70-90-йиллари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эшқобилов Абдивали Казакович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
891.7-1:894-3
Яратилган вақти:
2020-09-26 14:25:37
Тадқиқотнинг мақсади Истиқлол мафкураси нуқтаи назаридан ўзбек ва жаҳон адабиётшунослигида баллада жанрини ўрганишга оид тадқиқотлар хулосаларини умумлаштириш, илғор назарияларни илмий идрок этиб такомиллаштириш, ўтган асрнинг 70-90-йилларидаги баллада жанри тараққиёти тамойилларини, бадииятида миллий-ўзига хослик ва бадиий тарихийлик сақланишини ва ривожланишини, шакл ва мазун эврилишларини, муаллифлар маҳоратини назарий поэтик жиҳатдан таҳлил қилиш, хулосалаш ва жанр тарихига айрим ойдинликлар киритиб, янги асарлар ва номларни, унутилган матнларни жалб этган ҳолда, илмий истьемолга киритишдан иборат.

Турғун сўз бирикмаларининг синтактик деривацияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шодиев Санъат Эргашевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.512.133(043.3) Ш78
Яратилган вақти:
2020-09-23 21:36:06
Тадқиқот мақсади. Ҳозирги ўзбек тилида соф турғун сўз лингвистик табиатини ёритиш ва уларнинг деривацион ўрганишдан иборат.

Шеъриятида сўз тартиби (Ҳозирги ўзбек шеърияти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Собиров Анвар Kувандикович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
494.3:8
Яратилган вақти:
2020-09-20 12:15:02
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилида сўз тартибининг турлари, ифода имкониятлари, бирламчи ва иккиламчи вазифалари, бадиий тасвир воситаларни ҳосил қилишдаги ўрни, ёндош ҳодисаларга муносабати масалаларини ҳозирги ўзбек шеърияти мисолида ўрганишдан иборат.

Ўзбек тилидан француз тилига концептуал метафоралар таржимасининг ўзига хос хусусиятлари (Эркин Аъзам асарлари асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рофиева Гуласал Юсубжоновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.133.1:811.512.133
Яратилган вақти:
2020-09-18 13:22:34
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги концептуал метафораларнинг француз тилига таржимасининг миллий-маданий ва когнитив хусусиятларини аниқлаш ҳамда концептуал метафораларни таржима қилишнинг замонавий тамойилларини ишлаб чиқишдан иборат.

Шекспир сонетларининг бадиий услуби ва уни таржимада қайта тиклаш масаласи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бўриева Наргиза Қўчқаровна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
8(075)(Англ)
Яратилган вақти:
2020-09-15 11:34:52
Тадқиқотнинг мақсади Шекспир ижодида сонет жанрининг ўрни ва бадиий услуби, сонет назарияси, шоир сонетларининг ўзбек тилига билвосита (рус тили орқали) ва бевосита (аслиятдан) қилинган таржималари лингвопоэтик усулда таҳлил қилиш, бадиий услубини аниқлаш ва тегишли тавсиялар бериш каби масалалардан иборат.

Бадиий таржимада лексик-стилистик бўёқдорликни сақлаш муаммолари (А.Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романининг инглизча таржималари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Базаров Зокир Мехрикулович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
821.161. 25 Б 72
Яратилган вақти:
2020-09-15 10:46:33
Тадқиқотнинг мақсади А. Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романини инглизча таржималарида лексик-стилистик бўёқдорликни сақлаш муаммоларини ёритишдан иборат.

Тилда интенсификация/деинтенсификация семантикасининг лисоний бирлик ва шакл парадигмаларини ҳосил қилиттти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Зияев Аваз Ихтиёрович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
801.8+81-11
Яратилган вақти:
2020-09-14 15:39:58
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги замон тилшунослигидаги интенсифика­ ция/деинтенсификация категорияси билан боғлиқ умумлисоний муаммоларни аниқлаш, тилдаги миқдор ўзгаришларининг сифат ўзгаришларига айланиши натижасида интенсификация/деинтенсификация семантик бирликлар парадигмаларининг ҳосил бўлишини назарий ва амалий асосларини ҳамда улардаги лисоний коднинг намоён бўлиш хусусиятларини илмий далиллашдан иборат.

Отнинг сегмент фоностилистикаси тавсифининг қиёсий-чоғиштирма ўрганилиши (рус, ўзбек, инглиз тиллари материаллари асосида).


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Гафуров Бахтиёр Закирович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
81´367.622:81´342.001.36
Яратилган вақти:
2020-09-03 18:31:15
Тад.и.отнинг ма.сади рус, ўзбек ва инглиз тилларидаги отлар сегмент фоностилистик вариантларининг ўхшаш ва фар.ли жи.атларини .иёсий-типологик аспектда ани.лашдан иборат.

ХХ аср ўзбек қиссачилиги (поэтик изланишлар ва тараққиёт тамойиллари)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Расулова Умида Йўлдош қизи
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
821.512.133.09
Яратилган вақти:
2020-08-28 12:19:17
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср ўзбек қиссаларининг шаклланиши жараёнидаги поэтик изланишлар, тараққиёт тамойилларини кўрсатиб беришдан, хусусан, қисса жанрига оид бир гуруҳ асарларни адабий жараён контекстида кузатиб, инсон тақдири, унинг жамият билан муносабати, оламу одам ҳақидаги концепциясини илмий-назарий жиҳатдан асослаб беришдан иборат.

Навоий асарлари матни табдилини амалга ошириш усуллари, тамойиллари ва амалий масалалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдулхайров Манзар Хусанович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
801.82:821.512.133-1 (043.4)
Яратилган вақти:
2020-08-24 18:27:51
Тадқиқотнинг мақсади. Навоий асарлари матнини эски ўзбек ёзувидан жорий алифбога табдил қилишнинг замон талаблари даражасидаги илмий-амалий усуллари ва назарий-методик принципларини очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит