Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбeк тили орнитонимларининг структуравий ва семантик тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Йулдашева Дилноза Бeкмуродовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
494.3
Яратилган вақти:
2020-01-16 15:42:29
Ўзбeк тилидаги орнитонимларнинг манбалари, лексик-семантик ва функционал-услубий хусусиятларини тадқиқ этишдан иборатдир.

Ҳозирги ўзбек драматургиясида фольклор стилизацияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турсунова Насиба Хамроевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
821.512.133-2’06:398.2(043.3)
Яратилган вақти:
2020-01-14 11:12:59
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври ўзбек драматургиясида маросим фольклорининг поэтик трансформациясини ѐритиш, фольклор стилизацияси воситасида драматик асарда этномаданий контекст яратиш тамойилларини тавсифлаш, ҳозирги ўзбек кинодраматургиясидаги мифопоэтик тимсоллар бадиияти ва эпик сюжетлар стилизациясини тадқиқ этиш.

Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усманов Фархад Фахриддинович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.512.133’33:008 (043.3)
Яратилган вақти:
2020-01-13 17:24:54
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги турғун ўхшатишларни лингвомаданий жиҳатдан тадқиқ этиш орқали ўзбек миллатига хос бўлган лисоний манзарани тавсифлаш, миллий маданиятга хос бўлган қадриятлар тизимини асослашдан иборат.

Қорақалпоқ халқ афсоналарининг ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва сюжет таркиби


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бекимбетов Азамат Мирзабаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
398.2(=512.121)
Яратилган вақти:
2020-01-13 17:20:23
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ афсоналарининг жанр хусусиятларини ёритиш, унинг халқ оғзаки насри жанрлар тизимида тутган ўрнини белгилаш, бу тип фольклор асарларининг шаклланиш тарихи ва генетик асосларини очиб бериш, туркий халқлар оғзаки насри контекстидаги типологик муштараклигини аниқлаш ҳамда афсоналарнинг сюжет таркиби ва образлар тизимининг поэтик табиатини ойдинлаштиришдан иборатдир.

Медиаконвергенция шароитида газеталар таҳририятлари ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (Ўзбекистон мисолида, 2010 йилдан кейинги давр)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Дониёров Салим Мусурмонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
070.41:004(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 16:02:42
Ўзбекистон босма оммавий ахборот воситаларининг ривожланиши ва нашрларнинг амалиётга самарали татбиқ этишга тайёрлиги даражасини медиаконвергенция шароитида ёритиб беришдан иборат.

Мустақиллик даврида Ўзбекистонда болалар журналистикасининг тараққиёти: ютуқлар, муаммолар ва ечимлар (босма нашрлар мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юнусов Мансур Абдуллаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
070.445.8:027.625:004.738.52 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:59:40
Ўзбекистонда болалар журналистикасининг шаклланиши, тараққиёти ва ривожланиш тенденцияларини жаҳон ва миллий тажриба асосида қиёсий-типологик очиб бериш ҳамда ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Муқимий шеъриятининг матн тарихи, таҳрири ва талқини


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Пардаев Қулдош Узақович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
801.82:821.512.133-1 (043.3)
Яратилган вақти:
2020-01-04 16:07:44
Муҳаммад Аминхўжа Муқимий шеърий асарлари қўлёзма ва тошбосма манбалари ҳамда нашр нусхаларини қиёсий-матний таҳлил қилиш, ижодкор назмий асарларида матн тарихи, таҳрири ва талқини муаммоларини ўрганиш, шоирнинг миллий адабиёт тарихида тутган ўрнини қайта баҳолашдан иборат.

Инглиз, итальян ва ўзбек фольклор матнларида гендернинг тил воситаларида ифодаланиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдувахабова Махина Азатовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.111’ 276.3-055.1/.3:398 811.131.1’276.3-055.1/.3:398 811.512.133’276.3-055.1/.3:398
Яратилган вақти:
2019-12-27 18:24:46
Тадқиқотнинг мақсади инглиз, итальян ва ўзбек фольклор матнларида лисоний воситалар орқали ифодаланган гендерликнинг универсал ва миллий-маданий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Алишер Навоий ва озарбайжон адабиёти: тарихий илдизлар, анъаналар, ворисийлик (Кишварий ва Содиқий асарлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Cултанов Тулкин Иргашевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
821.512.13
Яратилган вақти:
2019-12-27 18:09:58
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоий ижодининг озарбайжон адабиётига таъсири ва адабий меросининг Озарбайжонда ўрганилишини очиб бериш, Кишварийнинг Навоий ғазаллари таъсирида ёзган тахмис ва назиралари, шунингдек, Содиқийнинг Навоий услубида битган назиралари ҳамда «Мажолис ун-нафоис» таъсирида яратган «Мажмаъ ул-хавос» тазкирасини қиёслашдан иборат.

Инсон характерига хос сифат лексемаларнинг функционал-семантик хусусиятлари (немис ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Байманов Ҳабибулло Абдуллаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.112.2 811.512.133
Яратилган вақти:
2019-12-27 18:06:45
Немис ва ўзбек тилларида инсон характерига хос сифат лексемаларни тизимли аспектда чоғиштириб ўрганиш, айни тил воситаларининг функционал-семантик хосликлари, инвентари, бадиий, публицистик адабиётлар ва ижтимоий-сиёсий контекст (дискурс)даги турли қурилмаларда бошқа сўзлар билан боғланиш потенциали, хусусиятларини аниқлаш ва таснифлашдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит