Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Мулоқот жараёнида просодик воситаларнинг лингвопрагматик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Газиева Мафтуна Муҳаммадовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821.512.133:81’342.9(043.3)
Яратилган вақти:
2018-12-12 17:02:31
Тадқиқотнинг мақсади мулоқот жараёнида просодик воситалар муаммосини Уйғуннинг «Парвона» ҳамда Ш.Бошбековнинг «Темир хотин» драмалари асосида саҳналаштирилган асар қаҳрамонлари нутқини экспериментал-фонетик усул билан тадқиқ этиб, интонациянинг лингвопрагматик хусусиятлари моҳиятини ойдинлаштиришдан иборат.

Хоразм халқ лирик қўшиқларида поэтик рамзлар тизими ва уларнинг бадиий-эстетик вазифалари


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сабирова Насиба Эргашевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
398.83(=512.133):82.01(043.3)
Яратилган вақти:
2018-12-11 16:52:25
Хоразм воҳаси ўзбек халқ қўшиқларидаги поэтик рамзлар тизимини тавсифлаш, рамзий образ ва тимсолларнинг мифопоэтик асослари, шеърий матндаги семантик талқинлари ва бадиий-эстетик вазифаларини аниқлаш ҳамда ўзбек халқ лирикасининг поэтик контекстидаги бадиий тасвир воситаларнинг ҳудудий-локал хусусиятларини очиб беришдан иборатдир.

Шеърий таржимада бадиий ният ва поэтик маҳоратнинг қайта ифодаланиши


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Салимова Дилнавоз Акмаловна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821.512.133-1:81’255.2 (043.3)
Яратилган вақти:
2018-12-11 10:24:48
Тадқиқотнинг мақсади: ХХ аср ўзбек шеъриятининг таниқли намояндалари Ойбек ва Ғафур Ғулом шеърларининг русча таржималарида шоир бадиий нияти ва поэтик маҳоратининг қайта ифодаланишини тадқиқ этишдан иборат.

ХХ АСР ўзбек насрида ҳаёт ва ўлим муаммосининг бадиий талқини


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хамракулова Хуршида Кувватовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821.512.133-3:808.1(043.3)
Яратилган вақти:
2018-12-11 10:21:18
Тадқиқотнинг мақсади ҳаёт ва ўлим муаммосини адабий-эстетик категория сифатида аниқлаштириш, танатологиянинг ХХ аср ўзбек насрида тутган ўрнини кўрсатиш орқали тириклик ва ўлим фалсафасининг ўзбек адабиётидаги илмий-назарий асосларини белгилашдан иборатдир.

Бобур ижодининг хорижда ўрганилиши (ўзбекча-туркча манбалар қиёсий таҳлили)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ҳайитов Шуҳрат Мойлиевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
81:821.512.133.(02)
Яратилган вақти:
2018-12-05 17:15:01
Заҳириддин Муҳаммад Бобур ижодининг ўзбекча-туркча манбаларини қиёсий тадқиқ этиш, турк олимларининг бобуршунослик йўналишида амалга оширган тадқиқотлари аҳамиятини очиб бериш, шоир асарларининг туркча таржималарини компонент таҳлил қилиш.

XI-XII асрлар туркий адабиётида мажозий тасвир бадиияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мирзоҳидова Лайло Бахтиёровна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
894.3 М54
Яратилган вақти:
2018-12-05 15:48:43
Тадқиқотнинг мақсади XI-XII aсрлар туркий aдaбиёт мaжoзий тасвир пoэтикaсининг тaкoмили шу дaврдa ярaтилгaн «Девoну луғoтит турк», «Қутaдғу билиг», «Ҳибaтул ҳaқoйиқ» aсaрлaри мисолида aсoслаб беришдан ибoрaтдир.

Грамматик маъно лисоний ва прагматик омиллар яхлитлигида


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эрназарова Манзура Сапарбоевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
415:494.3
Яратилган вақти:
2018-12-05 15:43:08
Тадқиқотнинг мақсади грамматик маънонинг нутқий воқеланишида лисоний ва прагматик омиллар ҳамкорлиги ва мувофиқлиги масаласини илмий асослашдан иборат.

ХХ аср бошлари ўзбек матншунослиги тараққиётида фитрат мажмуаларининг ўрни


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ҳамроева Орзигул Жалоловна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
801.82:821.512.133(092)
Яратилган вақти:
2018-12-03 11:32:54
XX аср бошлари ўзбек матншунослиги ва манбашунослигида Фитратнинг матншунос ва манбашунос сифатидаги маҳоратини очиб бериш.

Ҳусайний адабий мероси манбалари ва матний тадқиқи


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Джураева Хуснигул Буриевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
801.8:821.512.133’02(092) Ҳусайний (043.3)
Яратилган вақти:
2018-11-27 13:58:51
Тадқиқотнинг мақсади Ҳусайний адабий мероси манбаларини илмий тавсиф этиш, девон қўлёзма нусхаларини ўзаро қиёслаш орқали «Девони Султон Ҳусайн Бойқаро» йиғма-қиёсий матнини тайёрлаш ҳамда қўлёзма манбалардан топилган янги далиллар асосида Ҳусайн Бойқаронинг муфассал биографиясини яратишдан иборат.

Алишер навоий ҳамд ва наът ғазалларининг ғоявий-бадиий таҳлили


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ғафорова Зиёда Насриевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821.512.133Навоий.06
Яратилган вақти:
2018-11-26 18:02:48
Тадқиқотнинг мақсади. Алишер Навоий ҳамд ва наът ғазалларининг ўзига хосликлари ва ички турларини аниқлаш, шу аснода жанрий, мавзуий ва ғоявий-бадиий хусусиятларини илмий таҳлил қилиш, уларни ўзаро қиёсан ўрганиш диссертациянинг асосий мақсади ҳисобланади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит