Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Метеорологик кузатиш ишлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ю.В. Петров, Ҳ.Т. Эгамбердиев
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Тошкент
Саҳифалар сони:
116
УДК рақами:
551.501(075.8)
Яратилган вақти:
2018-12-01 10:18:57
Ўқув қўлланма Гидрометеорология касб-ҳунар коллежининг Метеоролог йўналиши бўйича таҳсил олаётган ўқувчиларгаи ҳамда метеорологик асбобларни ишлаб чиқувчи ва улардан фойдаланувчи мутахассисларга мўлжалланган. Амалий геофизиканинг бошқа туташ соҳалари мутахассислари томонидан фойдаланилиши мумкин. Атмсоферанинг тузилиши ва хоссаларини ўрганиш ҳозирги вақтда турли ахборот-ўлчаш тизимларини яратишни талаб қилмоқа. Ўқув қўлланмада метеорологик станцияларда қўлланилаѐтган ер усти ўлчаш тизимининг асосини ташкил этувчи асбоблар ва усуллар баѐн қилинган. Улар билан бир қаторда яқин келажакда қўлланилиши кутилаѐтган асбоб ва усуллар тўғрисида зарур бўлган ахборотлар минимуми келтирилган.

Sinoptik va kosmik meteorologiya


  
- 1 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
B.M. Xolmatjanov, Yu.V. Petrov, H.T. Egamberdiyev
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Niso-poligraf
Саҳифалар сони:
156
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-31 12:28:38
O‘quv qo‘llanmada sinoptik va kosmik meteorologiyaning asosiy bo‘limlari aks ettirilgan. Kitobda sinoptik va kosmik meteorologiya fanining nazariy savollari, sinoptik tahlilning asosiy amaliy usullari bayon qilingan. Sinoptik va kosmik meteorologiya fanlarining o‘zaro bog‘lanishiga katta e’tibor qaratilgan. Yer meteorologik sun’iy yo‘ldoshlari tizimi to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Nazorat va standartlashtirishning huquqiy asoslari


  
- 1 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
SH.E.Umidov, Z.A.Djabborov
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
«Niso Poligraf»
Саҳифалар сони:
120
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-30 16:08:29
Mazkur o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari, talabalar, magistrantlar va o‘quvchilarning keng ommasiga mo‘ljallangan. O‘quv qo‘llanma nazorat va standartlashtirishning huquqiy asoslariga bag‘ishlangan bo‘lib, standartlashtirishga doir hujjatlashtirish, unda metrologiya xiz­mati,­ sertifikatlashtirish­ asoslari­ to‘g‘risida­ ma’lumotlar­ keng­ yoritib­ berilgan.

Meteorologik kuzatish ishlari


  
- 1 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
Y.V. Petrov, H.T. Egamberdiyev, B.M. Хolmatjanov, G.Х. Хolbayev
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
«Niso Poligraf»
Саҳифалар сони:
120
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-30 14:58:25
Atmosferaning tuzilishi va хossalarini o‘rganish hozirgi vaqtda turli aхborot-o‘lchash tizimlarini yaratishni talab qilmoqda. O‘quv qo‘llanmada meteorologik stansiyalarda qo‘llanilayotgan yerusti o‘lchash tizimining asosini tashkil etuvchi asboblar va usullar bayon qilingan. Ular bilan bir qatorda yaqin kelajakda qo‘llanilishi kutilayotgan asbob va usullar to‘g‘risida zarur bo‘lgan aхborotlar minimumi keltirilgan.

Mahsulotlar sifatini standartlashtirish va metrologiya asoslari


  
- 1 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
M.Xudoyberdiyeva, A.Xudoyberdiyev, Sh.Otaxonov
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Ilm-Ziyo
Саҳифалар сони:
168
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-30 11:31:44
Erkin bozor munosabatlari taraqqiy topgan, iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlardagi singari mustaqil O‘zbekiston Respublikasida ham 1992 yilda Standartlashtirish va metrologiya qo‘mitasi tashkil etildi. Shu munosabat bilan O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish milliy tizimlari faoliyat yurita boshladi.

Metrоlоgiya standartlash va sertifikatlash asoslari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A. Оqbоyev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Namangan muhandislik-texnologiya instituti
Саҳифалар сони:
44
Яратилган вақти:
2017-07-25 15:10:28
Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan keyin iqtisоdiyotning barcha tarmоqlarida yangicha ish yuritish davr talabiga aylandi. Mustaqilikka erishganimizdan keyin dunyo bоzоri talablarini hisоbga оlgan hоlda mahsulоtlarga qo’yilgan standartlar va texnik shartlarni qayta ko’rib chiqish, iqtisоdiyotga meterоlоgik xizmat ko’rsatishni takоmillashtirish mahsulоt sifatini bоshqarish bo’yicha kоmpleks tadbirlarni jоriy qilish zarurati vujudga keldi.

Метрология


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-07-19 15:21:47
Бугунги кунда ўлчашлар ва ўлчаш натижаларига бўлган талаблар ортиб бормоқда, чунки, ҳар қандай технологиянинг қўлланилиши кафолатланган аниқликдаги ўлчаш натижаларига эга бўлишини тақоза этади. Мамлакатда ўлчашлар бирлилигини таъминлаш ҳамда истеъмолчиларни нотўғри ўлчашларнинг салбий оқибатларидан ҳимоялаш давлат аҳамиятидаги долзарб масала бўлиб ҳисобланади. Ушбу “Метрология ” номли ўқув қўлланма асосан 5350100 - “Телекомуникация технологиялари” – бакалавриат таълим йўналиши талабалари учун мўлжалланганлиги сабабли толали – оптик узатиш тизимлари ва алоқа линияларидаги ўлчашларга доир тушунчаларни ҳам қамраб олган.

Mеtrоlоgiya, stаndаrtlаshtirish vа Sеrtifikаtlаshtirish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M. I. Maxmudov, N. N. Mirzoyev
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
БМТИ
Саҳифалар сони:
130
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2017-05-25 12:47:53
Metrologiya fan sifatida o`lchashlar, ularga bog`liq va tegishli bo`lgan qator masalalarni o`z doirasiga oladi. Metrologiya aslida yunonchadan olingan bo`lib, o`lchash, o`lcham, nutq, mantiq, ilm yoki fan ma`nolarini bildiradi. Umumiy tushunchasini oladigan bo`lsak, metrologiya - o`lchashlar haqidagi fan. Inson aql-idroki, zakovati bilan o`rganayotgan, shakllantirayotgan hamda rivojlantirgan qaysi fanni, uning yo`nalishini olmaylik, albatta o`lchashlarga, ularning turli usullariga, o`zaro bog`lanishlariga duch kelamiz. Bu o`lchash usullari va vositalari yordamida ularning birligini, yagona o`lchashni talab etilgan aniqlikda ta`minlash metrologiya fani orqaligina amalga oshiriladi. Shu sababdan hozirdagi qaysi bir fan, ilmiy yo`nalish, u hoh tabiiy, hoh ijtimoiy bo`lmasin, albatta u yoki bu darajada metrologiya bilan bog`liq.

Mahsulotlar sifatini standartlashtirish va metrologiya asoslari


  
- 1 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
M. XUDOYBERDIYEVA, A. XUDOYBERDIYEV, Sh. OTAXONOV
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Саҳифалар сони:
166
УДК рақами:
664 (075)
Яратилган вақти:
2017-03-13 11:57:27
Ushbu o ‘quv qo‘llanmada mahsulot sifati, uning iste’molchi salomatligi, hayoti hamda atrof-muhitga bezararligi mezonlariga qo‘yiladigan davlat talablari, mahsulotlarni kodlashtirish, ular sifat ko‘rsatkichlarini boshqarishning huquqiy tamoyillari yoritilgan. Shuningdek, «Umumiy ovqatlanish» yo‘nalishi bo‘yicha mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan me’yoriy hujjatlar, standartlar, texnik shartlar ishlab chiqish uslublari haqida ma’lumot berilgan.

Standartlar. mahsulot sifatini ng o’sishida standartlashtirishning roli


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Axmedova M
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-02-17 12:56:51
Standartning vazifasi me’yorlarni joriy qilish, standart mahsulot ishlab chiqaruvchi va iste’mol qiluvchi orasida bog’liqlikni hosil qiladi. Standart moddiy balansni va xalq xo’jaligida proporstiyalikni ta’minlaydi. Standart so’zining o’zi ingliz tilidan olingan bo’lib,” Stonde”, ya’ni norma, namuna, o’lchov degan ma’noni bildiradi. Shuning uchun standart deganda biror me’yorning ishlab chiqish va joriy qilish tushuniladi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит