Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

“Қутадғу билиг”даги сиёсий-ҳуқуқий ғоялар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
К.Атаулло*
Яратилган вақти:
2016-02-19 09:59:58
“Қутадғу билиг” (“Саодатга элтувчи билим”) XI асрнинг буюк мутафаккир шоири Юсуф Хос Ҳожибнинг қаламига мансуб тарихий, адабий, маънавий-дидактик ва сиёсий-ҳуқуқий асар бўлиб, у қиммат-ли тарихий-ҳуқуқий манба бўлиб ҳисобланади.

Гаров ҳуқуқий муносабатларда гаров предмети ва унинг ҳуқуқий табиати хусусида


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Н.Рахманова*
Яратилган вақти:
2016-02-18 12:38:13
Мустақиллик йиллари мобайнида иқтисодиёт соҳасида ҳам теран ўзгаришлар рўй берди. Кейинги пайтда биз бу соҳадаги ишлар аҳволини бир неча бор таҳлил қилиб, амалга оширилаётган ўзгаришларга, иқтисодий ислоҳот натижаларига баҳо бердик.

Вопросы применения пожизненного лишение свободы как уголовного наказания


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.Ачилов
Яратилган вақти:
2016-02-18 12:34:03
Как известно, после обретения республикой независимости в нашей стране началось проводиться поэтапное реформирование судебно-правовой системы, основной целью которой является либерализация уголовного законодательства.

Бўлажак мутахассисларни миллий ғоя тарғиботига тайёрлашнинг имкониятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Усмонов Н.Ў.
Яратилган вақти:
2016-02-18 11:52:07
Илм инсон учун биринчи навбатда яхши яшаш, табиат билан тўғри муомала қилиш омили бўлса, иккинчидан, инсоний маданиятга, комилликка эришиш йўли ҳисобланган. Биз истиқомат қилаётган минтақа азал-азалдан буюк алломалар маскани бўлиб келган. Жумладан, Хоразмий, Форобий, Фарғоний, Ибн Сино, Беруний, Румий, Улуғбек, Али Қушчи каби кўплаб буюк олим-мутафаккирлар яратган илмий мерос инсоният учун тараққиётда жуда илгарилашга имкон яратди. Бу борада биз учун ғоят зарур бўлган миллий истиқлол ғоясини ота – боболаримиз, буюк алломаларимиз тўплаган, бизга мерос қилиб қолдирган табиий ва гуманитар илм асослари замирида ўрганишнинг методологик имкониятлари етарли даражада ишлаб чиқарилмаган ва амалий тадбиғи ҳам ўз ниҳоясига етмаган. Миллий ғоямизнинг илмдаги вазифаларини чуқур англамаган киши эса ўз миллатининг ўтмиши ва ривожи моҳиятини ҳам етарли даражада англаб ололмайди. Буни қуйидагича изоҳлаш мумкин:

Народный фото класс


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2016-02-18 11:35:06
Народный фото класс

Бу оламда аёл мадҳига достон тугамайди


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Темурова Гулчеҳра
Яратилган вақти:
2016-02-18 11:25:49
Бугун жамиятнинг деярли ҳеч бир муаммосини, ҳатто келажаги буюк давлат қуриш вазифасини ҳам аёллар иштирокисиз ҳал этиш мушкул. Жамият ўзгараётган, онг янгиланаётган бир замонда яшаётган эканмиз, бу масалаларни ҳал қилишда бугунги аёлларимизнинг мавқеи қандай бўлиши керак? Ёки, умуман, аёл маънавияти деганда нималарни тушунишимиз лозим?

Бошланғич синфларда ҳуқуқий таьлим жараёнида Ўзбекистон Республикаси конституциясини ўрганиш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдиахатов Х
Яратилган вақти:
2016-02-18 11:20:27
Маълумки, бошланғич таълим боланинг дунёқарашини шакллантиришда асосий рол ўйнайди. Ушбу даврда таълим берувчи ўқитувчининг маҳорати туфайлигина болаларнинг фанлар кўзлаган мақсадга эришиши амалга оша бошлайди ва келажакка “база” бўлиб хизмат қилади. Президентимиз И. А. Каримов таълим соҳасини ислоҳ қилиш арафасида сўзлаган нутқида бу ҳақда шундай фикр билдирганлар: Ваҳоланки, боланинг дунёқараши, диди, салоҳияти шаклланадиган бошланғич синфларга энг етук, энг тажрибали мураббийларни бириктириб қўйилишини оддий мантиқнинг ўзи талаб этади. Таълим жараёнида боланинг дунёқарашини шаклланишида ҳуқуқий таълим тарбия муҳим ўрин тутади. Ҳозирги кунда жамиятимизда ҳуқуқий таълим–тарбияни такомиллаштириш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий онгини оширишга давлатимиз алоҳида эътибор билан қарамоқда.

Боқувчиси вафот этган шахсларга зарарни тўлаш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Н.Х. Эгамбердиева
Яратилган вақти:
2016-02-18 10:36:20
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 24-моддасида “Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқидир. Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноятдир”, - деб белгиланган. Дарҳақиқат, фуқаронинг соғлиғи ва ҳаёти дахлсиз бўлиб, унга ҳеч ким бирор бир зарар етказиши, ҳаётдан маҳрум этиши мумкин эмас. Шундай экан фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига зарар етказилганда қандай чоралар кўрилиши мумкинлиги ва уни амалга оширилиши доим баҳсли муно¬зараларга сабаб бўлиб келган. Чунки фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига зарар етказилганда фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик билан бир бирга жиноий ва маъмурий жавобгарликлар ҳам келиб чиқади Айбдор шахсни содир этган жинояти учун жиноий жавобгарликка тортиш адолатдан бўлса-да, бироқ унинг қарамоғидаги фуқароларнинг мод¬дий аҳволи очиқ қолиши мумкин. Маълумки, фуқаролик-ҳуқуқий жа¬вобгарлик кўпроқ мулкий характерга эга бўлиб, боқувчининг қара¬моғидаги шахслар айбдор шахсдан боқувчисини йўқотганлик учун зарарни тўлашни талаб этиши мумкин бўлади. Фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига зарар етказишдан келиб чиқадиган фуқаролик-ҳуқуқий жа¬вобгарликнинг вужудга келиш асосларидан бири бу боқувчисини йўқотганлик учун жавобгарликдир. Айни кунда боқувчисини йўқот¬ган фуқаро моддий аҳволининг ёмонлашуви ва уни бартараф этиш долзарб бўлиб, уни ечими ҳамон муаммолигича қолмоқда

Маълумотлар омбори ва уни бошкариш тизими хакида умумий тушунчалар


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2016-02-17 12:28:19
Кенг маънода Маълумотлар омбори (МО) деганда реал дунёнинг конкрет объектлари хакидаги маълумотлар тупламини тушириш мумкин. Лекин маълумотлар хажми ошиб бориши билан бу масалаларни хал этиш мураккаблашади. Юзага келган муоммо объект ва маълумотларни структуралаш, яъни тизимга солиш йули билан хал килинади. Объект-бу мавжуд ва фаркланиши мумкин булган нарсадир. Объектларга тегишли бир катор маълумотлар борки, уларнинг туплами МО була олади. Масалан, хар бир академик-лицей ёки касб-хунар коллежи-бу объектлар булса, улардаги укувчилар хакидаги маълумотлар туплами МОга мисол була олади.

Географик башоратлаштириш буйича


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2016-02-17 12:24:06
Табиий ресурслардан куплаб фойдаланиш натижасида табиат билан жамият уртасида муносабатларни мураккаблашуви тобора кучаймокда. Инсон табиатга канчалик кучли таъсир этса уз навбатида табиат хам шунчалик акс таъсир этади, баъзан кейинги таъсир биринчидан кура катта микёсда содир булади. Бунинг окибатида табиий камбагаллашуви, атроф мухитнинг ифлосланиши, турли микёсдаги фалокатли табиий ходисаларни таркиб топиши, инсон соглигининг ёмонлашуви, экологик мувозанатнинг бузулиши, экологик вазиятни мураккаблашуви ва бошка салбий ходисалар ривожлана боради. Буларни жами инсонни яшаш шароитларининг кулайлик даражасини турлича огирлашувига сабаб булади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит