Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Укув жараёнидаги таълимнинг мазмунини модернизациялаш омиллари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
1
Яратилган вақти:
2019-04-30 12:59:54
Мустакил Узбекистонимизда таълим жараёнини самарадорлигини ошириш, укувчилардаги билим ва ту шунчаларни шакллантириш, ижодий кобилЬятлари ва шахеий фазилатларини ривожлангиришда, уларни билим ва куникмаларини амалиётга тадбик эта олиш малакаларини такомиллаштиришда инновацион таълимнинг имкониятлари ва муваффаккиятларини урганиб чикиш, анъанавий таълимнинг ютукларидан фойдаланган холда таълим жараёнини мувофиклаштириш максадга мавофикдир.

Deutsch


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-24 12:47:47
Мазкур ўқув қўлланмадан ижтимоий-гуманитар таълим йўналишларида таҳсил олувчи, мутахассислиги немис тили бўлмаган I-II-III курс талабалари учун дарслик сифатида фойдаланиш мумкин.

Chet til o’qitish metodikasida zamonaviy pedagogik texnologiyalar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Valijonova M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
63
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:25:21
BMI kirish, asоsiy qism, xulоsa va fоydalanilgan adabiyotlar ro’yxatidan ibоrat. “Kirish” qismida BMI mavzusining dоlzarbligi, tadqiqot ob’yekti va predmeti, ishning maqsad va vazifalari, metodologik asosi bayon qilingan.Asosiy qismning birinchi bobida metodika fanining vujudga kelish tarixi, chet til o’qitish metodikasi fani mohiyati, bu fanda keng qo’llanadigan, o’zaro bir biri bilan chambarchas bog’langan metodlar: kommunikativ didaktika metodi, madaniyatlararo muloqotni tashkil qilish metodi va mashqni tashkil qilish metodining mohiyati, bog’liqligi haqida, olimlarning bu metodlar tog’risida bildirgan fikrlari xususida so’z boradi.

Chet tili o’rgatish jarayonida interaktiv texnologoyalardan foydalanish (nemis tilini o’qitish misolida)


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Nizomiddinova Sh
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:23:50
Bitiruv malakaviy ishi kirish, asosiy qism, xulosa va foydalangan adabiyotlar ro’yxatidan iborat. “Kirish” qismida BMI mavzusining dolzarbligi, ishning maqsad va vazifalari, ishning ilmiy yangiligi hamda ishning nazariy va amaliy ahamiyati yoritilgan. Asosiy qismning birinchi bobida chet til o’rgatish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish haqida fikr bayon qilingan. Ikkinchi bobda chet til o’rgatish jarayonida interaktiv texnologiyalardan foydalanish haqida ma`lumot berilgan. Uchinchi bobda og’zaki nutq malakalarini rivojlantirishda interaktiv texnologiyalardan foydalanish usullari yoritilgan. Ish yakunida mavzu yuzasidan xulosalar chiqarilgan va foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati taqdim etilgan.

F. Shiller ilk dramalarining g`oyaviy-uslubiy taxlili


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ikramova A
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:21:57
BMI kirish, uch bo`limdan iborat asosiy qism, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro`yxatidan iborat. Kirish qismida BMI mavzuining dolzarbligi, nazariy va amaliy ahamiyati, e`lon qilingan ishlar tavsifi, BMIda qo`yilgan vazifalar qisqa bayon qilingan. Asosiy qismda nemis dramaturgi Fridrix Shillerning “Qaroqchilar” va birinchi tarixiy tragediyasi “Fiyeskoning Genuyadagi fitnasi” adabiyotshunoslik nuqtau nazaridan atroflicha taxlil qilingan. BMI nihoyasida ish yuzasidan muxtasar xulosalar chiqarilgan va foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati berilgan.

Professor M.Umarxo’jayev taniqli olmonshunos olim


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Boqijonova H
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:20:34
Bitiruv malakaviy ish kirish, asosiy qism, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro’yxatidan iborat. “Kirish” qismida BMI mavzusining dolzarbligi, ishning maqsad va vazifalari, ishning ilmiy yangiligi hamda ishning nazariy va amaliy ahamiyati bayon qilingan. Asosiy qismning birinchi bobida Professor M.Umarxo’jayevning lingvistika qarashlari haqida ma’lumotlar berilgan. Ikkinchi bobda Professor M.Umarxo’jayev lug’atshunoslik sohasida olib borgan izlanishlari haqida fikr bayon qilingan. Uchinchi bobda M.Umarxo’jayevning til o’rganish va o’rgatishga doir fikr va mulohazalari keltirilgan. Ish yakunida mavzu yuzasidan xulosalar chiqarilgan va foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati taqdim etilgan.

Der interkulturelle Ansatz im DaF-Unterricht


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-09 09:01:06
Мазкур қўлланма олий ўқув юртларининг немис тили йўналиши талабалари учун мўлжалланган бўлиб, унда чет тилларни ўргатиш ва ўрганишда маданиятлараро мулоқот усулининг ўрни ва дарс жараёнига тадбиқ этиш йўллари ёритиб берилган. Шунингдек, китобдан ўрин олган машқ ва топшириқлардан талабаларнинг дарсдан ташқари мустақил ишлашини ташкил этишда фойдаланиш мумкин.

Жаҳон адабиёти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Мансурова К
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Нам ДУ
Саҳифалар сони:
145
Яратилган вақти:
2019-03-09 08:43:28
Мазкур маъруза матни Антик адабиёт, Хорижий мамлакатлар адабиёти бўйича тузилиб,унда Юнон ва Рим адабиёти, ўрта асрлар ва уйғониш даври адабиёти, XVII аср Европа мамлакатлари адабиёти, XVIII-XIХ-XX аср Европа мамлакатлари адабиётини ўз ичига олади. Маъруза матннинг мақсади классицизм, маърифатчилик, романтизм, реализм ва танқидий реализм оқимларига мансуб бўлган адиблар, уларнинг асарларида илгари сурилган ғоялар билан таништиришдир.

Beruehmte Menschen


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-01-28 11:52:00
Ushbu uslubiy qo`llanma hozirgi zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida yaratilgan bo`lib,unda asosan talabalarning mustaqil ishlashlariga katta e`tibor qaratilgan. Risola 15 ta darsdan iborat bo`lib, talaba unda A.Temur, Oybek, M.Burxonov kabi o`zbek buyuk shaxslari bilan bir qatorda Y. va V.Grimm, S.Bach, H.Hayne kabi nemis allomalari haqida ko`plab yangi ma`lumotlar olish imkoniyatiga ega bo`ladi.Qo`llanmada leksik va grammatik mashqlarga ham keng o`rin berilgan bo`lib,ular har bir matnni har tomonlama chuqur o`rganishga imkon beradi. Bu ularning bilimlarini oshirishga yordam beradi.

Немис ва ўзбек тилларида шахс номлари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Z. Abdullaev
Яратилган вақти:
2018-08-27 10:33:45
Maqolada nemis va o`zbek tillaridagi shaxs nomlari, ularning tarixiy shakllanishi, strukturasi va yasalish motivlari qiyosiy- solishtirma aspektda tahlil qilingan, shuningdek aniq misollar asosida ular o`rtasidagi o`xshash va farqli jixatlar ko`rsatib berilgan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит