Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялашга акмеологик ёндашувнинг муҳим шартлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Чориева.М
Яратилган вақти:
2019-05-23 12:00:50
Ватанимизнинг улкан умиди бўлган ёш авлодни келажакда билимдон, мустақил фикрловчи, ўз Ватани ва халқини, оиласини севувчи инсонлар қилиб тарбиялаш, демократик қадриятларни ҳар бир ёш авлод онгига сингдириш бизнинг асл мақсадларимиздан бири ҳисобланади. Ушбу мақсадни амалга оширишни узлуксиз таълимнинг биринчи бўғини бўлмиш мактабгача таълимдан бошлаш лозим. Зеро, Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурида, таълим жараёнини замонавийлаштириш, инсонпарварлаштириш ва демократлаштиришда ижтимоий-ахлоқий муҳитнинг етакчи ўрин эгаллаши ва янги жамият кишиси – “Акмешахс”ни шакллантириши яққол кўзга ташланмоқда. Миллий дастур асосида амалиётда ўз ифодасини топаётган баркамол авлод юксак даражада талабга жавоб берувчи тарбиявий ишларнинг янги метод ва воситаларининг ёшлар ҳаётига кенг кириб бориши, акмешахс қобилияти, истеъдоди, изланиши ва янгиликка интилиши руҳида яшаш имкониятини яратмоқда.

Национально-духовные особенности воспитания детей дошкольного возраста в качестве акмеличностей


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Б. Чориева
Яратилган вақти:
2019-05-23 11:59:38
В настоящее время наша страна стала уделять большое внимание кделу воспитания самостоятельной, свободомыслящей, лишённой покорности и нерешительности личности, опирающейся на свои знания,силы. Ярким доказательством тому являются реформы проводимые в Республике в сфере дошкольного образования. Молодое поколение-это великая надежда нашей Родины, в связи с этим,одной из основных наших целей является внедрение в сознание каждой акмеличности стать в будущем,людьми самостоятельно мыслящими,воспитать в них любовь к Родине, народу, своей семье, демократическим ценностям.

Boshlang`ich sinf o`quvchilar nutqini takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ziyodullayeva S
Яратилган вақти:
2019-05-23 11:57:49
Boshlang`ich ta`lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati,aqliy rivojlanishi, dunyoqarashi,kommunikativ savodxonligi va o`z o`zini anglash salohiyatini shakllantirishga,jismonan sog`lom bo`lishga,moddiy borliq go`zalliklarini his eta olishga,go`zallik va nafosatdan zavqlana olish,milliy urf odatlarni o`ziga singdirish va ardoqlashga o`rgatadi.Boshlang`ich sinf o`quvchilarini darsda qiziqtirish orqali ularning nutqini takomillashtirishda o`qish darslari jarayonida turli didaktik o`yinlar va ta`limning interfaol texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.o`quvchilarni qiziqarli topshiriqlar asosida o`qitish,o`qishga o`yin tusini beradi. Bola o`ynab maganidek, o`qib ham charchaaganini sezmaydi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tafakkurning rivojlanganlik darajasini aniqlash metodikasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ziyodullayeva S
Яратилган вақти:
2019-05-23 11:52:32
Mamlakatimizda sog`lom va barkamol avlodni tarbiyalash, farzandlarimizni ijodiy va intelektual salohiyatini ro`yobga chiqarish,ularni XXI asr talablariga to`liq javob beradigan shaxs qilib voyaga yetkazish barchamizning ezgu vazifamiz.Chunki bir darsning o`zida o`quvchining ham ma`nan,ham aqlan rivojlantirishni maqsad qilib qo`ygan pedagog albatta darsni zamonaviy talablar darajasida o`tishi lozim.

Формирование образного мышления учеников начальных классов через интеграционное обучение


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Келдиярова В.Б
Яратилган вақти:
2019-05-23 11:11:14
в данной статье изложены: понятие мышления, суть образного мышления, роль интеграционного обучения в формировании образного мышления Вместе с тем, изложены взгляды, мысли зарубежных учёных о формировании мышления школьников начальных классов.

Kreativ metodlar boshlang’ich sinf o’quvchilarida obrazli tafakkurni shakllantirish omili sifatida


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Keldiyarova Vazira
Яратилган вақти:
2019-05-23 11:08:08
Butun dunyoni qamrab olayotgan globalizatsiya jaroyoni inson ongi va tafakkuriga bevosita o‘z ta’sirini o‘tkazib kelmoqda. Kundalik moddiy hayotini yaxshilash va qulaylashtirish uchun yaratilgan barcha texnologiyalar insonni ham aqlan, ham jismonan kam kuch sarflashga, buning natijasida ayniqsa kichik yoshdagi bolalar, maktab o‘quvchilarida tafakkur rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ularning jismoniy va aqliy o‘yinlardan ko‘ra virtual o‘yinlarni afvzal ko‘rayotganlari bunga yaqqol misoldir. O‘quvchilarning ongini o‘stiradigan, aqlini charxlaydigan, tafakkurini yuksaltiradigan, ijodkorlik qobilyatini shakllntiradigan, mustaqil fikralshga o‘rgatadigan zamonaviy metodlardan foydalanish lozimki, bu metodlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda ta’lim olishga nisbatan motiv hosil qilish bilan birga, ta’lim-tarbiya berishi, ularning qobiliyatlarini nomoyon etishi lozim

Воздействие устойчивой эмоциональной ситуации на продуктивность образования


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бойматова Мунаввар
Яратилган вақти:
2019-05-23 11:06:19
В любом развивающемся обществе одной из приоритетных задач является развитие учебной системы. В том числе, современные требования повышения и развития качества обучения требуют совершенствование процесса подготовки учителей к педагогической деятельности. Эта потребность показывает, что учителя должны иметь не только профессиональные и положительные качества, но и должны быть физиологически и психологически здоровыми.

Ўқитувчи-ўқувчи муносабатлари ва ундаги зиддиятлар тавсифи


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бойматова М. Р
Яратилган вақти:
2019-05-23 11:04:57
Инсон ўз ҳаётида болалик давриданоқ бошқа инсонлар билан турли ижтимоий муносабатларга киришади. Инсон ҳаёти бошқалар билан бўладиган турли муносабатларнинг узлуксизлигидан иборат бўлган жараёндир. Ана шу муносабатлар эса ҳар доим ҳам бир текис, силлиқ ва тинч давом этавермайди. Ҳаётнинг бир текис давом этишини турли низо ва зиддиятлар бузиб туради. Биз уларни конфликтлар деб атаймиз. Конфликт лотин тилида “сonflictus” – сўзидан олинган бўлиб, тўқнашув, қарама-қаршилик деган маъноларни англатади.

Matematika darslarida o`quvchilarda tadqiqot olib borish hislatlarini shakllantirirsh


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mirzajonova Shaxnoza
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2019-05-11 09:21:46
Masalalar Yechishga o`rgatish orqali o`quvchilarda matematik tushunchalar ularning hossalari haqida bilim, malaka va ko`nikmalar hosil qilish, o`rganilgan bilimlarni amalda qo`llay olishda, mantiqiy tafakkurga, ijodiy fikrlashga o`rgatish ham muhim ahamiyatga ega. Shu bois, ushbu malakaviy ishning mavzusi bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

Masala yechishning algebraik usuli


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mo`yiddinova O`g`iloy
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2019-05-11 09:18:31
Mamlakatimizda mustaqillik yillarida ta`lim –tarbiya tizimi tubdan isloh etilib yosh avlodning har tomonlama puxta bilim olishi uchun barcha tashkiliy, huquqiy shart –sharoit yaratildi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит