Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Деловая этика


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Г. Подопригора
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Andijon mashinasozlik instituti
Саҳифалар сони:
111
Яратилган вақти:
2021-09-23 13:44:08
Данное пособие содержит базовые сведения по современной деловой этике. Его цель – дать студентам теоретические знания и практические навыки сознательного применения нравственных общечеловеческих и профессионально-ориентированных принципов при анализе возникающих вопросов и проблем в сфере бизнеса и профессиональной деятельности.

Payvandlash jarayonlarining nazariyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abralov M.A., Abralov M.M
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Andijon mashinasozlik instituti
Саҳифалар сони:
272
Яратилган вақти:
2021-09-23 13:41:57
Dаrslikdа pаyvаndlаshdа qo’llаnilаdigаn аsоsiy issiqlik mаnbаilаri hаqidа qiskаchа mа`lumоtlаr kеltirlgаn hаmdа issiqlik tаrqаlish nаzаriyasi vа ulаrni pаyvаndlаsh jаrаyonlаridа qo’llаnishigа misоllаr kеltirilgаn. Pаyvаndlаshdа mеtаllurgik jаrаyonlаrni tushunish uchun kеrаk bo’lgаn kimyoviy tеrmоdinаmikа, fizikаviy kimyo vа diffuziyalаr hаqidа eng аsоsiy mа`lumоtlаr bеrilgаn. Sаnоаtdа vа ishlаb chiqаrishdа kеng qo’llаnilаdigаn kоnstruksiоn mаtеriаllаrning pаyvаndlаnuvchаnligining аsоsiy mаsаlаlаri ko’rib chiqilgаn.

“Iqtisоdiyot” ta'lim yo'nalishi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2021-09-23 13:38:21
Mazкur o'quv qo'llanma bugungi aхbоrоt коmmuniкatsiya tехnоlоgiyalari va alоqa tizimi jadal rivоjlanayotgan sharоitdagi talablardan кеlib chiqib tayyorlangan. Hоzirgi кunda Ta‘lim to'g‘risidagi Qоnun va Кadrlar tayyorlash Milliy dasturi‖ asоsida Оliy ta‘lim sоhasida кеng islоhоtlar amalga оshirilmоqda. Jumladan, хоrij adabiyotlaridan samarali fоydalanish hisоbiga zamоnaviy o'quv qo'llanmalarni yaratish, o'quv jarayonlarida yangi pеdagоgiк tехnоlоgiyalarni, uslublarni qo'llash, ayniqsa, talabalarni mustaqil fiкrlash кo'niкmalariga o'rgatish.

Talabalarni darsdan tashqari sport mashg'ulotlarini tashkil qilish va o'tkazishda umumrivojlantiruvchi va maxsus mashqlardan foydalanishning yangi usullari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2021-09-23 13:15:35
Ushbu uslubiy qo’llanmada, talabalarni darsdan tashqari sport mashg’ulotlarini tashkil qilish va o’tkazishda umumrivojlantiruvchi va maxsus mashqlardan foydalanishning yangi usullari, shug’ullanuvchilar ko’nikma va malakalarini shakllantirish, mashqlar yordamida talabalarning hayotiy muhim harakatlarini faollashtiruvchi vositalarni qo’llanish uslubi va amaliy ahamiyati ochib berilgan.

O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi.Fuqarolik jamiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Andijon mashinasozlik instituti
Саҳифалар сони:
225
Яратилган вақти:
2021-09-23 13:11:35
Mustaqillikka erishganimizdan keyin bozor iqtisodiyotiga asoslangan mustaqil demokratik davlat barpo etish, inson manfaatlari, huquq va erkinliklari, qonun ustuvorligi hamda mamlakatimiz barcha fuqarolari uchun qonun oldida tenglik ta‘minlanadigan fuqarolik jamiyatini shakllantirish strategik maqsad sifatida belgilangan.

Kesish nazariyasi, asboblar va moslalamalarni loyihalash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Andijon mashinasozlik instituti
Саҳифалар сони:
142
Яратилган вақти:
2021-09-23 13:06:25
Moslamalar vazifasi va ko‟rinishi bo‟yicha quyidagi asosiy turlarga bo'linadi: tokarlik, jilvirlash va ichki jilvirlash; parmalash va yo‟nib kengaytirish dastgohlari; frezerlik dastgohlari; tish frezalash dastgohlari; protyajkalash dastgohi; yetiltirish dastgohi; shakldor ishlov berish; ko‟pmaqsadli RDB dastgohlari; agregat dastgohlari va avtomat liniyalar moslamalari. Yuqoridagi harbir guruh moslamalari o‟ziga xos xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklariga ega.

Қорақалпоғистон республикаси иқтисодиётининг барқарор ривожланиши ва экзоген ўсиш моделлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ситмуратов Шухрат Тенгелович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
330.14:330.115:31:37(575.1)
Яратилган вақти:
2021-09-23 12:22:22
Тадқиқотнинг мақсади. Қорақалпоғистон Республикаси иқтисодиётининг барқарор ривожланиш ва ўсиш суръатларини экзоген эконометрик моделлар асосида таҳлил қилиш ҳамда такомиллаштиришга йўналтирилган назарий таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Mis ikki ionini 8 -merkaptoxinolin yordamida spektrofotometrik aniqlash.


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
B.Tuliyev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2021
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
76
Яратилган вақти:
2021-09-23 12:21:56
Insoniyatning kundalik hayoti sog‘lig‘ini va atrof-muhitni muhofaza qilish va mustahkamlash jamiyat hayotining muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Sog‘liqni va atrof-muhitni muhofaza qilish tizimi bevosita siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, madaniy,ilmiy, tibbiy hamda sanitar-gigienik kabi yo‘nalishlardagi kompleks chora-tadbirlar orqali amalga oshirilib, har bir insonni jismoniy va ruhiy salomatligini saqlash va mustahkamlashga yo‘naltirilgandir. Sanoatning, texnikaning, atom energiyasi sanoatining jadal rivojlanishi, po‘lat ishlab chiqarishning o‘sishi, shuningdek, qishloq xo‘jaligi, tibbiyot, farmatsevtikaning rivojlanishi analitik usullar sezgirligini 10-5-10-8 % gacha va undan oshirishni taqazo etmoqda.

Sanoat korxonalarini joylashtrishning ekologik muammolarini o‘rganish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.Do‘smurodov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
84
Яратилган вақти:
2021-09-23 12:19:11
Ushbu bitiruv malakaviy ishida Sanoat korxonalarini joylashtrishni ekologik muammolari o‘rganilgan

Yer resurslaridan foydalanish va tuproqlarni muhofaza qilish chora-tadbirlarini tahlil qilish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Y.Qulmurotova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
84
Яратилган вақти:
2021-09-23 12:13:52
Ushbu bitiruv malakaviy ishida Yer resurslaridan foydalanish va tuproq holati o‘rganilgan
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит