Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Feminisation des noms


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Atajanova Nasiba Qadambayevna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2018-03-13 11:53:32
Ushbu bitiruv malakaviy ishida tilshunoslikda rod kategoriyasi va feminizatsiya haqida gapiriladi. Unda Fransiya, Kanada, Belgiya va Shvetsariya kabi mamlakatardagi mavjud feminizatsiya hodisasi qiyosiy tahlil qilinadi.

Nemis va o‘zbek tillarida tarkibi bir xil leksik birliklardan iborat so‘z birikmalari va qo‘shma so‘zlardagi ma’no farqlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rajabbayeva Shoira Umirbek qizi
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch davlar universiteti
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2018-03-13 11:42:55
Ushbu “Nemis va o‘zbek tillarida tarkibi bir xil leksik birliklardan iborat so‘z birikmalari va qo‘shma so‘zlardagi ma’no farqlar” deb nomlangan bitiruv malakaviy ishda nemis va o‘zbek tillarining til birikmalari sintaktik jihatdan ilk marta qiyosiy tahlil qilinadi.

Yevropa va O`rta Osiyo xalqlari eposlari epik syujetlarining asoslari va ulardagi o`xshash motivlar


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sapayeva Bibijon Rustamovna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
89
Яратилган вақти:
2018-03-12 17:18:54
Tadqiqotimiz madaniyatlararo kommunikatsiya asoslari, kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik va qiyosiy tilshunoslikdagi nazariya hamda metodlarga asoslandi.

Лексика информационно-коммуникативных технологий в русскоязычной прессе Узбекистана периода независимости


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимов Журабека Икрамович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
83
Яратилган вақти:
2018-03-12 17:14:55
Данной работы состоит в описании источников формирования новых терминологических единиц, а также разнообразных способов образования новых терминов в современной информационно-коммуникативной лексике русского языка

Atoqli otlar asosida paydo bo‘lgan lug‘aviy birliklar


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Urinova Nargiza Kuranbayevna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
81
Яратилган вақти:
2018-03-12 17:03:56
Ushbu ishning asosiy maqsadi atoqli otlar va ular bilan bog‘liq transformatsion xususiyatlarning o‘rganilishini yoritib bеrish, bir turdagi atoqli otdan boshqa turdagi atoqli otning paydo bo‘lishi,atoqli otlardan paydo bo‘lgan atoqli ot bo‘lmagan lug‘aviy birliklarni lisоniy tahlil etish, ularning o‘zbek tili lеksik sathida tutgan o‘rnini belgilash, ma’noviy hamda vazifaviy хususiyatlarini ham ko‘rsatib berishdan iborat.

Xorazm xalq dostonlari leksikasida nofaol qatlam


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Hudayberganova Dildora Qulmamatovna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
105
Яратилган вақти:
2018-03-12 16:18:08
O’zbek xalq og’zaki ijodining yirik va murakkab janrlaridan hisoblangan dostonlar xalqning o’ziga xos badiiy tarixi bo’lib, uning tarkibida xalqimizning ming yillik lisoniy boyligi o’zini namoyon qilib turadi.

Atoqli otlarning leksik-grammatik guruhlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xusainova Laylo Ikramovna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch Davlat universiteti
Саҳифалар сони:
100
Яратилган вақти:
2018-03-12 16:13:43
Tadqiqotda atoqli otlarning leksik-grammatik va xususiyatlarini tavsifiy, qiyosiy-tahlil usullarda,tarixiy, sinxron va diaxron yoʻnalishda oʻrganildi.

XIX asr eski o‘zbek tilida o‘zlashmalar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Allaberganova Dilbarjon Atabekovna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urgancj Davlat universiteti
Саҳифалар сони:
87
Яратилган вақти:
2018-03-12 12:36:09
Ishda Muhammad Rizo Ogahiyning ‘‘Zubdatu-t- tavorix’’manbalarida qo‘llanilgan o‘zlashma so‘zlarni lingvistik tahlil qilish va umumlashtirishdan iborat.

Designing Activities for Young Learners in EFL Classrooms


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимова, Ш.Шарипов
Яратилган вақти:
2018-03-12 12:34:23
Ушбу мақолада жуда долзарб муаммолардан бири яъни талабаларнинг оғзаки нутқини ўстиришда материалларни тўғри танлаш ва уларни дарс жараёнида қандай қўллаш усуллари муҳокама қилинган. Рахимова Умида инглиз тилини ўқитишда тўртта кўникмани ривожлантириш мақсадида қўлланиладиган баъзи услубларнинг ишлатилиш тартиби ва самарасини ёритиб берган. Кичик ёшдаги ўқувчиларни ўқитишда айнан қандай фаолиятлар, реал нарсалар, кўргазмали қуроллар ва услублардан фойдаланишга мисоллар келтириб ўтган.

Translation equivalence rate of English lexical stylistic devices used in the book "Spy" by F.Cooper


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Л.О.Отажанова
Яратилган вақти:
2018-03-12 12:25:27
Макола инглиз тилидаги лексик стилистик услубларининг ўзбек тилидаги таржимадаларини ўрганишга бағишланади. Стилистикага хос бўлган барча хусусиятлар лисоний таржима тадқиқотига ҳам алоқадорлигини мақолада мисоллар орқали гуруҳларга ажратиб аниқ ифодалаган. Таржима назариясининг янги соҳаси – тилшунослик йўналишидаги қиёсий услубият турли турларуслубий тизимлари орасидаги ўхшаш ва тафовутли жиҳаталрини муайян қилиш ва шу асосда тегишли назарий умумлашмалар яратиш масаларини мисоллар ёрдамида исботлаб берган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит