Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Tuzlar gidrolizi» mavzusini innovatsion – pеdagogik tеxnologiyalar yordamida o’qitish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Chorshanbiyеva Ma`rifat Jumayеvna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2020-02-28 08:44:29
Mavzuni o‘qitishda yangi interfaol metodlarni qo‘llash orqali o’quvchilar bilim saviyasini oshirish; o‘quv mashg‘ulotining loyihasini ishlab chiqish; o‘quv mashg‘ulotida hal etilishi lozim bo‘lgan aniq maqsad va vazifalarni belgilash; o‘quv mashg‘uloti mazmunini ishlab chiqish;

Kimyoviy bog`lanish turlari” mavzusini o’qitishda yangi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Boboqulova M.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2020-02-28 08:43:15
Bituruv malakaviy ishi sifatida “Kimyoviy bog`lanish turlari” mavzusini o’qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo`llash” mavzusini tanlashimdan asosiy maqsad 8-sinf o’quvchilarini bilim va ko’nikmalarini shakllantirishdan iborat.

Айрим 3d-металларнинг тиокарбамид билан координацион бирикмасининг синтези ва тадқиқоти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бойтўраева Мадина
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
69
Яратилган вақти:
2020-02-28 08:42:26
Айрим 3d-металларнинг тиокарбамид билан координацион бирикмасини синтез қилиш ва уларнинг таркиби, тузилиши, хоссаларини физик-кимёвий тадқиқот усуллари ёрдамида ўрганиш. Битирув малакавий иши кириш, адабиётлар таҳлили, тажрибавий қисм, синтез қилинган комплекс бирикмаларнинг физик-кимёвий анализи натижалари, хулоса ва адабиётлар рўйхатидан иборат.

Rux (II)ning ba`zi kislota amidlari bilan kompleks birikmasining sintezi va tadqiqoti


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Buriyeva Madina Shokir qizi
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2020-02-28 08:41:38
Rux (II) ning kislota amidi bilan ya’ni nikotinamid bilan koordinadsion birikmasini sintez qilish va sintez sharoitini o’rganish. Sintez qilingan koordinadsion birikmaning tarkibini, tuzilishini va individualligini element analizi,rentgenfazaviy, IQ-yutilish, spektroskopik analiz va derivatorlik analizlarda o’rganib isbot qilish. Koordinadsion birikma hosil bo’lishida markaziy ion va organik ligandning xossalarini o’rganish. Organik ligandning markaziy atom bilan koordinadsiyalanish

Boshqaruvda ijtimoiy masalalarni hal qilishning manfaatli yo’nalishlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ochilov A’zam Abduvali o’g’li
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2020-02-28 08:40:41
Boshqaruv sohasida ijtimoiy masalalarni hal qilishning manfaatli yo’nalishlariga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Bitiruv malakaviy ishida: kirish, ikki bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat.

Arundo donax o`simligidan dimer tip indol alkaloidlarini ajratib olish va ularni tadqiq etish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rajapov Ulug`bek Botirovich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
48
Яратилган вақти:
2020-02-28 08:39:32
Surxondaryo viloyati termiz tumani atroflarida o`suvchi Arundo donax L. o`simligining o`ziga xos xususiyatlaga ega alkaloidlarini sof toza holda ajratib olish; Ularning fizik-kimyoviy xossalarini, hamda spektr ma`lumotlarini o`rganish; Ajratib olingan ma`lum alkaloidlarni identifikatsiyalash; Ayrim alkaloidlarni fizik-kimyoviy usullar asosida tuzilishini aniqlash.

O’zbekiston sharoitida iqlimlashtirilgan lola daraxti alkaloidlarini tadqiq etish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Aliqulov R.V.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2020-02-28 08:38:48
Tadqiqotning maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat: Liriodendron tulipfira o`simligining o`ziga xos xususiyatlaga ega alkaloidlarini sof toza holda ajratib olish; Ularning fizi-kimyoviy xossalarini, hamda spektr ma`lumotlarini o`rganish; Ajratib olingan ma`lum alkaloidlarni identifikatsiyalash; Ayrim alkaloidlarni fizik-kimyoviy usullar asosida tuzilishini aniqlash.

Таркибидаги азот, фосфор, олтингугурт ва кислород бўлган бинар экстрагентлар синтези ва уларнинг мис (II) билан координацион бирикмаси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Гаппаров Рустам Нормуратович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2020-02-28 08:37:59
Тўртламчи азот ва фосфор бирикмалари асосида синтез қилинган юқори самарадорликка эга бўлган бинар экстрагентлар билан миснинг координацион бирикмаларини синтез қилиш ва уларнинг таркиби, тузилиши, хоссаларини замонавий тадқиқот усуллари ёрдамида ўрганиш.

Хромни кислотали эритмалардан АМ-2Б ионити ёрдамида ажратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жумаева Зарина Хаиталиевна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2020-02-28 08:37:09
Бозор иқтисодиётига ўтиш натижасида хром асосидаги материаллардан фойдаланиш муддати узоқлиги сабабли саноатнинг техноген чиқиндилари кўринишидаги хром таркибли хом-ашёларни турли ноанъанавий методлар ёрдамида қайта ишлашни ошириш эҳтиёжи юзага келди. Жаҳонда хромга бўлган эҳтиёжнинг ортиш суръати йилига 6-8% ни ташкил этади. Шунга кўра ишнинг мақсади мураккаб аралашмалар таркибидан хромни сорбцион ажратиш ва унга турли омиллар таъсирини ўрганиш.

Vodorod va kislorod mavzusini o’qitishda pedagogik texnologiyaning ahamiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ochilov Mansur Bozor o’g’li
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2020-02-28 08:36:12
Noorganik kimyo faninining vodorod va kislorod elementlari mavzusini o‘qitishda pedagogik texnologiyalarni qo‘llashning amaliy va nazariy ahamiyatini o‘rganish, mavzuni o‘qitishda lozim bo‘lgan hujjatlarni ishlab chiqish va rivojlantirish bo‘yicha xulosa va takliflarni ishlab chiqishdir.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит