Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

МАДАНИЯТШУНОСЛИК


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
F. Dadaboev
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-09-03 14:47:20
Mazkur ma`ruzalar madaniyatshunoslik fani predmeti, asosiy qonuniyatlari, arxaik, antik, o`rta asrlar, diniy,texnogen, Sharq uyg`onish davri, Temuriyla, o`zbek xonliklar va Rpssiya istilosi davri o`zbek xalqi madaniyati, milliy istiqlol va O`zbekistonda madaniy taraqqiyot kabi masalalarni yoritilgan va bu xaqida so`z yuritilgan.

Қорақалпоғистон ҳайкалтарошлигининг шаклланиши ва ривожи (XX аср 60-йиллари - XXI аср бошлари)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамбеткадиров Ғайратбай Аманбаевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
73.03(575.172) |19-20| (043.3)
Яратилган вақти:
2018-05-30 11:52:01
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Замонавий жаҳон санъатида рўй бераётган глобал ўзгаришлар санъатнинг кўплаб тушунчалари ва бадиий мезонларини қайта кўриб чиқишни талаб этмоқда. Постмодернизм санъатнинг етакчи фалсафаси сифатида визуал санъатда инсталляция, перформанс, видео-арт каби янги шакллар ва жанрларнинг таркиб топишига олиб келди.

Наманган яллачилик санъати анъаналари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турғунова Насиба Маматовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УЎК: 78.087.612:398.8(575.123)(043.3)
Яратилган вақти:
2018-04-04 11:14:20
Замонавий жаҳон этномусиқашунослигида халқларнинг ўзлигини англатувчи асрий мусиқий анъаналари, уларнинг тарихий шаклланиш омиллари, эстетик моҳияти ва тадрижий ривожланиш қонуниятлари устувор йўналишлардан бири бўлиб турибди. Бунда айниқса яратувчанлик тимсоли бўлган аёл (она)лар мусиқа ижодига хос парда-оҳанг ва ритм хусусиятларини тавсифлаш, уларни юзага келтирган бирламчи манбааларни аниқлаш, ҳамда кўп асрлик гендерлик ананаларининг миллий мусиқа ривожида тутган ўрнини ёритиб бериш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Хоразм амалий безак-санъатининг ривожланиш тарихи (XVI аср – XX аср бошлари)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдуллаев Машариб Сайдаматович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК: 745/749 (09) (575.171) (043.3)
Яратилган вақти:
2018-04-04 11:08:23
Жаҳон санъатшунослигида миллий маданий мерос, хусусан, халқ амалий санъати, унинг асрий анъаналари, тарихий шаклланиш босқичлари, бадиий хусусиятлари ва ўзига хосликлари, халқ амалий санъатининг анъаналарини сақлаб қолиш, бадиий жиҳатдан янада бойитиш ва кенг тарғиб қилиш устувор йўналишлардан биридир. Қадриятларимизнинг ажралмас қисми бўлган халқ амалий санъати, унинг ривожланиш босқичлари ва ўзига хос хусусиятларининг тадқиқи ҳам соҳанинг ривожини таъминловчи муҳим омиллардан ҳисобланади.

Jahon san'ati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-02-27 10:49:29
Jahon tarixi fanini o'rganishda Jahon mamlakatlari xalqlarining san‘ati tarixiga bevosita murojat etamiz. Insoniyat tarixi madaniyati va san’atining rang-barangli,bir necha ming yillik o’tmishi bilan kishini o’ziga jalb etadi. Uzoq o'tmishdanoq turli diniy qarashlarga turlicha ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda yashagan turli xalqlar o'ziga xos madaniyat va san’at durdonalarini yaratib bizgacha yetkazib qoldirishgan.Jahon san’ati tarixini o’rganar ekanmiz buning yaqqol dalillariga guvoh bo'lamiz. Jahon madaniyati va san’ati taraqqiyotiga o’zbek xalqi ham munosib hissa qo'shgan. Mamlakatimizda mavjud san’at durdonalari jahon olimlari tomonidan nihoyatda yuqori baholangan.

Маданий-маърифий фаолият асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Алимова Ш.Х. Бекмуродов М.Б
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2006
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
130
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-02-20 15:18:57
Мазкур фан тарих, фалсафа, маданиятшунослик, этика, эстетика, педагогика, психология, диншунослик, санъатшунослик каби умумтаълим предметлари билан узвий боғланиб, барча ихтисослик предметлари учун ўзига хос билимлар пойдевори сифатида хизмат қилади.

«Soch turmaklash san’ati»


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
Jalilova F
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Ilm-ziyo
Саҳифалар сони:
104
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-31 12:45:47
Soch turmaklash san’ati» fanidan ushbu qo‘llanmada soch turmagi badiiy jarayoni alohida san’at turi sifatida ko‘rib chiqiladi. Soch turmagini modellashtirish va uning badiiy bezagi hamda kompozitsiyasini yaratish, shuningdek, shaklini hosil qilish ishlari nazariy jihatdan ko‘zdan kechirilib, amaliy tavsiyalar bilan boyitilgan. Ushbu qo‘llanma muallif tomonidan yozilgan «Grim» qo‘llanmasining bevosita davomi hisoblanadi, sababi badiiy soch turmagi ham grim kabi badiiy obraz yaratishga xizmat qiladi. Ushbu kitob barcha san’at sohasi bilan qiziquvchilar, amaliyotchi sartarosh-stilistlar uchun mo‘ljallangan.

Solfedjio


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
N.F. Rajabova
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Niso-poligraf
Саҳифалар сони:
152
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-31 12:39:28
Solfedjio – musiqiy ta’lim tizimidagi asosiy fanlardan bo‘lib, o‘qituvchilarning musiqiy qobiliyatini rivojlantirishda kuyni tinglashga o‘rgatish, uni his etish va tushunishlarida yordam beradi. Solfedjio fanida musiqa nazariyasi, garmoniya, polifoniya va musiqiy asarlar tahlili kabi nazariy fanlar amaliy o‘zlashtiriladi.

Xаlq qo'shiqlаri vа Mаrosim qo'shiqlаri


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Hауdаrov J.
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-10-19 12:07:51
Biz Xitoуning xаlq qo’shiqlаri to’g’risidа , shuningdek uning аlohidа ko’rinishlаri vа turlаri hаqidа mа’lumot bermoqdаmiz, nаfаqаt ulаrning turlаri imkoniуаtlаri, qo’shiqlаrning mаzmuni hаqidа bауon qilаmiz. Уаnа tаlаbаlаrgа Xitoуdаgi hаr bir sulolаning mаdhiуаlаri vа аjdodlаr shаrаfigа ауtilgаn bаg’ishlovlаrni hаm tаqdim etаmiz.

The National Academic Drama Theatre of Uzbekistan


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sultonova Shoira
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-10-13 11:35:47
Uzbek National Academic Drama Theatre was founded on February 27, 1914. The theatre has begun to work in Tashkent since 1931.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит