Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Vodorod bog’lanishli komplekslarda tebranish polosasining formasini o’rganish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Davronov M. (Ilmiy rah. Murodov G’).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
46
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:31:13
Bu ishdan ko’zlangan asosiy maqsad HCl ning azod va uglerod oksidi bilan aralashmalari misolida kuchsiz vodorod bog’lanishli komplekslarning tebranish spektrini hamda olingan tajribalar asosida molekulalararo o’zaro ta’sir kuchlarini va ularning spektral parametrlarini o’rganish.

Xolesteril butirat molekulasini kvantoximiyaviy hisoblashlar bilan o‟rganish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Toshmamatov D. (Ilmiy rah. Tuxtayev U).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
53
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:28:20
Hozirgi vaqtga kelib, yadroviy nurlarni qayd qiluvchi binar asosli yarimo‟tkazgichli (Ge(Li), Ge, CdTe, CdZnTe, HgI2, GaAs) detektorlardan yasalib keng qo‟llanilmoqda. Bunday turdagi detektorlar xona tempraturasida ishlash tezkorligi va ekpsress o‟lchashlarda qo‟llanilishi bilan samarali hisoblanadi. 1960 yildan boshlab yarimo‟tkazgichli (Ge(Li), GaAs, CdTe, HgB asosli) detektorlar keng miqyosida ishlab chiqilmoqda. Shuning uchun hozirgi kuda rentgen va gamma nurlarni qayd qiluvchi detektorlarni ishlash prinsipi va asosiy xarakteristikalari (effektivligi, ajrataolish qobiliyati)ni o‟rganish katta ahamiyat kasb etmoqda.

Plastik-elastik keyk-qatlam hosil bo’ladigan suspenziyalarni filtrlashning o‘qqa simmmetrik tenglamalari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Nuridinov D.X. (Ilmiy rah. Saydullayev U.J).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
43
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:15:52
Elastik - plastik keyk - qatlam hosil bo’ladigan filtrlash masalasida cho’kma hosil bo’lishni hisoblash uchun sonli usullardan foydalanib sonli natija olib, filtrlarda suspenziyalarni tozalashda matematik model parametrlarini tahlil qilish.

Yerdagi iqlimga va biosistemaga Quyosh ta’sirini o’rganish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Homidov D. (Ilmiy rah. Zoxidov U).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
43
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:11:32
Quyoshda bo’ladigan fizik jarayonlar, Quyosh dog’lari, Quyosh aktivligining o’zgarishi, Quyosh doyimiysining uzoq yillar moboynida kuzatish natijalari asosida iqlim o’zgazishiga ta’sir etishi, ular o’rtasida korreliyatsiya mavjud ekanligi olimllar tomonidan o’rganilmoqda.Quyosh aktivligining oshishi Yerdagi iqlim temperaturasining oshishiga, aktivlikning kamayishi iqlim temperaturasini pasayishiga olib keladi.Shu jumladan Yerdagi iqlimni o’zgarishiga boshqa bir necha sabablar ham ta’sir qilishi mumkin bu ta’sirlarni qaysi biri asosiy ekanligini bilish muhim ahamiyatga ega.Shu sababli iqlimga va biosistemaga Quyosh ta’sirini o’rganish o’ta dolzarb masala hisoblanadi.

Использование научного наследия Абу Наср Фараби при преподавании физики в академических лицеях


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимов Д. (Научный рук. Салахитдинова М.К).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:08:27
Одним из важнейших направлений исследований ученых является изучение богатого философского наследия народов Средней Азии и стран зарубежного Востока, освещение на основе методологии истории их философской и общественно-политической мысли, концепций представителей средневековой философии арабомусульманского Востока, раскрытие идейной борьбы по проблемам философии и общественной мысли, которая имела место между представителями прогрессивных направлений и мистико-теологических течении. Это тем более важно, так как отдельные современные идейные течения в исламе стремятся объяснить все достижения науки и философии средневекового периода, например IX—XII вв., достижениями ислама, мусульманской идеологии [1,2].

Uzluksiz ta'lim tizimida shaxsni shakllanishida bilim berish paradigmasining ahamiyati


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.M.Karimov,B.T.Bisenoova, O.M.Karimova
Яратилган вақти:
2019-05-13 10:25:14
Ma'lumki , har bir ta'lim paradigmasi- bu ilmiy va nazariy bilish, ta'lim -tarbiya jarayonining maqsadi va vazifalari, ularga mos holda o'quvchilarning o'quv bilish faoliyatidan erishiladigan natijalarni baholash me'yorlariga ega bo'lishdir."Paradigma" lotincha "namuna" degan ma'noni bildiradi.

Elektromagnit va mexanik tebranishlarning o'xshashligini tushuntirishda interfaol metodlardan foydalanish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A. Karimov,B. Izbosarov,O. Karimova
Яратилган вақти:
2019-05-13 10:06:34
Ushbu maqolada energiyaning saqlanish va aylanish qonunlari nuqtai nazaridan kombinatsion(aralash) dars yordamida ekektromagnit tebranishlarni o'rganishda mexanik tebranishlarning o'xshashligidan foydalanib , darsning didaktik maqsadi bayon etilgan.

Matematika fanidan internet tarmog'ga mo'ljallangan elektron trenajorlarni yaratish usuli


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
U.M. Mirsanov,F.J.Toxirov
Яратилган вақти:
2019-05-13 09:51:45
Ushbu maqolada Macromediya Flash 8 dasturining imkoniyatlari hamda undan foydalanib 5- sinf matematika fanidan Internet tarmog'iga mo'ljallangan elektron trenajorlarni yaratish usullari haqida fikr yuritilgan.

Fizika fanini o'qitishda kompetentli yondashuv imkoniyatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.Axmedov
Яратилган вақти:
2019-05-13 09:37:33
Hozirgi kunda jamiyat hayotida kuzatilayotgan o'zgarish jarayonlari uning barcha jabhadagi faoliyatida shu jumladan ta'lim shaxs dunyoqarashi shakllanishining asosiy tashkil etuvchisi bo'lgan ta'lim sohasida ham o'z aksini topmoqda.

Олий таьлим ўқув жараёнига инновацион таьлим технологияларини татбиқ этиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ахмедов Камолов
Яратилган вақти:
2019-05-13 09:26:00
Мақола олий таьлим ўқув жараёнига инновацион таьлим технологияларини жорий этишнинг самарали йуллари ёритилган, тегишли методик тавсияларни ишлаб чиқиш заруратига асосланган. таьлим тарбия жараёни талаба шахсига йуналтириш, уларнинг шахс сифатида баркамоллигини таьминлаш, ДТС билан меьёрланган билим , кўникма ва малакаларни эгаллаш самарадорлигини ошириш.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит