Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Теодор Нёльдекенинг ғарб Қуръоншунослигидаги ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Даврон Камилов
Йўналиши:
Маданий-маърифий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Тошкент
Саҳифалар сони:
86
Яратилган вақти:
2016-03-04 17:24:55
Европада Қуръоннинг ўрганилиш тарихи ва қуръоншунослик соҳасининг ривожланишини, шу билан бир қаторда, Нёльдекенинг Ғарб қуръоншунослигига қўшган ҳиссаси, унинг қуръоншуносликка оид илмий меросини имкон қадар ўрганиш ва таҳлил қилишдан иборат. Несмотря на большие успехи ангиохирургии, проблема хирургического лечения аневризм брюшной аорты не теряет своей актуальности. Мировая статистика здравоохранения регистрирует неуклонное увеличение заболеваемости аневризмой брюшной аорты (АБА). По данным L.J. Melton с соавт. (1984) и L.K. Bickerstaff с соавт. (1984) в США за 30 лет, начиная с 1951 г., число больных аневризмой брюшной аорты увеличилось в 7 раз. В Англии и Уэльсе по данным F.G. Fowkers с соавт. (1989) за тот же период выявлено 20-ти кратное увеличение аневризм брюшной аорты у мужчин и 11-ти кратное - у женщин. По результатам мультицентровых скрининговых исследований АБА выявлены у 8% обследованных (E.C. Vourvouri, 2001), причем, в возрастной группе 64-69 лет АБА выявлена у 5,7% обследованных, а в возрасте 75-81 лет – у 8,9% (R.A.P. Skott с соавт., 2001). Подобная тенденция наблюдается и в других странах. Соответственно возрастает и смертность от АБА – разрыв аневризмы в ряде стран входит в десятку наиболее частых причин смерти среди лиц пожилого и старческого возраста (F.A. Lederle с соавт., 1990)

Марказий Осиё халқларида бидъат моҳиятининг тушунилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Н. Ачилова
Йўналиши:
Маданий-маърифий
Нашр этилган йили:
2011
Нашриёт:
Тошкент Ислом университети
Саҳифалар сони:
85
Яратилган вақти:
2016-03-04 17:13:49
Тадқиқотнинг мақсади Марказий Осиёда бидъат моҳиятини адекват равишда очиб бериш ва илмий таҳлил этишдан иборат.Мамлакатимиз мустақилликка эришгач, ҳар бир соҳа сингари диний жабҳаларда ҳам ўзгаришлар юзага келди. Мамлакатда эътиқод ва виждон эркинлиги таъминланди. Ҳар бир дин вакилларига ўз ибодатини адо этишига рухсат берилди. Шунингдек, минг асрлик қадриятлар, урф-одатлар ва маросимлар эл орасига яна қайтди, эмин-эркин нишонлана бошланди. Шундай экан, тадқиқ қилинаётган мавзу юртимизда исломшунослик соҳаларида олиб борилаётган ислоҳотларни янада ривожланиши ва халқимиз диний онгини тўғри ўсиши ҳамда динимизни турли хурофот ва бузғунчи ғоялардан сақлаш учун хизмат қилади. Тадқиқот натижаларидан эса диний ташкилот ва миллий-маданий марказлар фаолиятида, ёшлар ўртасида, жамоат ташкилотларида олиб борилаётган маънавий-маърифий ва мафкуравий ишларда, шунингдек, халқ таълими, олий ва ўрта махсус ўқув юртларида “Исломшунослик”, “Диншунослик”, “Маънавият асослари”, “Этнография” каби фанларни ўқитишда фойдаланиш мумкин.

Абу Довуднинг «Сунан» китобидаги ровийлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Н.Ризакулов
Нашр этилган йили:
2004
Яратилган вақти:
2016-03-04 16:56:58
Абу Довуднинг «Сунан» китобидаги ровийлари мазмун моҳияти очиб берилган.Абу Довуд ровийларга щукм чи=аришда ишончли ва ростгый эди. Фа=ат билган нарсасига щукм чи=арар эди. Агар щукм чи=аришга =одир былмаса, щукм чи=аришни ызининг шайхларига топширарди. +анча масалаларни ундан сырашса, у билмайман деб жавоб берар эди. Ундан Ожарий кыр Урфажа ща=ида сыраганида «мен уни билмайман» деди. Салим ал-Муродий ща=ида сыраганда эса, «уни яхши билмайман» деди. Аъло ибн Холид ща=ида сыраганида «у ща=да щеч нарса билмайман» деди. Умар (р.а.) «Абдуращмон ибн Аби Лайло ща=ида эшитганмисиз» деб сыраганида шундай жавоб бердики, «щадис ривоят =илган, лекин сащищми ёки йы=ми, билмайман ва гощо уни щимоя =илганларини щам кырдим». Бу фанда уммат учун насищат ва ща=и=ат баёнини келтириш ма=садида айтишим лозимки, баъзи фащми заифлар буни \ийбат деб санашади. Бу бащоловчи олимлар ривоят =илишга ща=ли эканлигини зощир =илишди. Ты\ри гапни айтишда щеч кимдан =ыр=мадилар.

Авестодаги диний-ахлоқий қарашларнинг баркамол авлодни тарбиялашдаги самарадорлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Г. Худойберганова
Нашр этилган йили:
2012
Яратилган вақти:
2016-03-04 16:49:28
Авестодаги диний-ахлоқий қарашларнинг баркамол авлодни тарбиялашдаги самарадорлиги ҳақида.Мамлакатимизда мустақиллик шарофати туфайли аждодларимизнинг қадим маданий меросини маънавий қадриятларини тадқиқ ва тарғиб қилишга кенг имконият туғилди. Шундай қадрият намуналаридан бири “Авесто” дир. У нафақат диний, балки ноёб тарихий, таълимий ва қомусий ёдгорлик ҳисобланади.Охирги йилларда буюк донишмандлик мажмуаси бўлмиш бу асарни ўрганишга қизиқиш айниқса кучайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов шундай деган эди: “ Авесто” билан яқиндан танишар эканмиз, яна бир карра шунга иқрор бўламизки, бу мангу китобда ифода этилган буюк қарашлар, фалсафий ҳикматлар ўзининг ҳаётий мазмуни билан бизни бугун ҳам ҳайратда қолдиради. “Авесто” нинг туб маъно моҳиятини белгилаб берадиган эзгу фикр, эзгу сўз, эзгу амал деган тамойилда ҳозирги замон учун ҳам беҳад ибратли бўлган сабоқлар борлигини алоҳида таъкидлаб ўтмоқчиман” . Дарҳақиқат, “ Авесто” ҳикмат ва сабоқлар хазинасидир. Бу асар жаҳон цивилизация ва умумбашарий маънавият тараққиётига беқиёс катта таъсир кўрсатди, инсоннинг ҳар жиҳатдан баркамол ва озод бўлишини мадҳ этди. Милоддан аввалги II минг йиллик ўрталаридан I минг йиллик бошларигача ўлкамизда юзага келган “Авесто” кўп қиррали асар бўлиб, у илк давлатчилик муносабатлари, ижтимоий ахлоқий қарашларнинг ибтидоси ва такомили ҳақида қимматли маълумотлар беради.

Тасаввуфда ҳадислардан фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Д. Сотиболдиева
Нашр этилган йили:
2010
Яратилган вақти:
2016-03-04 16:23:44
Тасаввуфга оид манбаларда ҳадисларнинг талқин қилиниши.Тасаввуф нима эканини биргина жумла билан ифодалаб бўлмайди. Тасаввуф инсон ва инсонийлик устида баҳс юритади. Исломнинг бош ғояси ва асосини тушунтириб беради. Кишига унинг ўз нафси борасидаги энг зарур маълумотларни, бошқа инсонлар билан муносабатларидаги энг муҳим ижтимоий одобни, банда билан Аллоҳ орасидаги боғланишда унга катта фойда ва зарар берадиган нарсаларни ўргатиш орқали Исломнинг моҳиятини англатади. Шунга асосан бир томондан фиқҳ илмига, бошқа жиҳатдан тиббиёт илмига ўхшайди. Зеро, илоҳий ҳукмларни қалбга баён этишда фиқҳ илмини эсга олади. Шу билан бирга, руҳий бурҳонларни баён этиб, лозим бўлган дорилар ва чора-тадбирларни тавсия қилиб, маъсият пардалари ила қопланган хаста нафсларни даволайди ва ҳақли равишда қалбий ёхуд нафсоний тиббиёт номини олади. Бу илм шунинг учун ҳам ТАСАВВУФ дея номланган. Зеро, бу калима тазкия (айбдан оқлаш, оқлаш) ва тасфия (софлаштириш, поклаш) маъносидадир . Ислом тарихига назар ташлайдиган бўлсак, фиқҳ, тафсир, калом ва бошқа зоҳирий илмлар каби тасаввуф илми ҳам ҳижрий II ва III асрларда пайдо бўлди. Албатта, бу илмнинг бошқа илмлардан фарқли жиҳатлари мавжуд.

Диний-маънавий манбалар: ўзликни англаш


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
И. Остонақулов
Нашр этилган йили:
2013
Яратилган вақти:
2016-03-04 12:56:00
Инсон ўз ўзини фикрлаш ва қиёслаш орқали англаб етиши мумкин. Ўзликни англашнинг фойдалари. Ҳадисларда ўзликни англашга ишоралар. Форобий ва Мисквайҳ инсон тийнати ва қисмати ҳақида.

Тасаввуф


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Иброҳим Усмонов
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
ToshIU
Саҳифалар сони:
248
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2016-03-04 12:31:17
Ушбу ўқув-услубий қўлланмада тасаввуфнинг пайдо бўлиш тарихи, тасаввуф алломаларининг фаолияти, назарияси ва амалиётига доир мавзуларда сўз юритилади. Шунингдек, қўлланмада тасаввуфда мавжуд бўлган таълимотлар тарихи, уларнинг бадиий ижод билан боғлиқ жиҳатлари, тасаввуф ва глобаллашув мавзусига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Муаллиф томонидан фанни ўқитиш жараёнини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича ҳам тавсиялар ишлаб чиқилган. Шу билан бирга қўлланмада 130 дан ортиқ тасаввуф истилоҳига изоҳ берилган.

Dinshunoslik


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
D.Tojiboyеva, F.Xusainova
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
168
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2016-03-03 13:35:21
O’zbеkiston o’z mustaqilligini e'lon qilishi, milliy an'ana va qadriyatlarning tiklanishi bilan ijtimoiy fanlar, xususan, dinshunoslikka bo’lgan munosabat o’zgardi. Dinshunoslik fanidan o’quv va uslubiy qo’llanmalar yaratishga talab kuchaydi. Mazkur o’quv qo’llanma Toshkent davlat yuridik instituti talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, ma'ruza matnlari, asosiy tushuncha va atamalar, tayanch so’zlar izohini o’z ichiga olgan.

Жиноят процессида судловга тегишлиликнинг турлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Д.Қурбонбоев
Нашр этилган йили:
2011
Яратилган вақти:
2016-02-29 14:42:49
Асосий вазифалардан бири судгача ва суддан кейинги жиноят процессининг боскичларида суд назоратини кучайтириш, шахсни ушлаб туриш, ҳибсга олиш, шунингдек бошқа процессуал мажбурлов чораларини қўллаш учун ҳамда тергов ҳаракатларига санкция бериш ҳукуқларини судларга ўтказиш, суд ва ҳуқуқни мухофаза қилиш органлари ходимларининг маъсулиятини кучайтириш ҳамда уларнинг профессионал бурчини ҳалол ва сидқидилдан бажаришларини суд назорати орқали таъминлаш чораларини кўришдан иборат.

Dinshunoslik


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
TDShI
Саҳифалар сони:
47
Яратилган вақти:
2016-02-24 16:12:54
Ushbu ishchi o’quv dasturi O’zbеkiston Rеspubdikasi Oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi buyurtmasiga binoan Toshkеnt Davlat Sharqshunoslik instituti «Dinshunoslik” kafеdrasida tuzildi. Dastur vazirlik tomonidan tasdiqlangan va nashr etilgan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит