Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Инновацион марказларни шакллантиришнинг шаҳарсозлик масалалари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
И.Қосимов
Яратилган вақти:
2021-01-08 10:23:07
Ушбу мақолада инновацион марказларни шакллантиришнинг ривожлантириш масалалари, шужумладан, уларнинг комплекс режалаштириш ечимлари ва техник жиҳозланиши кўриб чиқилган.

Критерии оценки эффективности процесса подготовки к педагогической деятельности студентов по направлению профессиональное образование


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
О.Абдуллаева
Яратилган вақти:
2021-01-08 10:22:13
Большинство студентов по направлению «Профессиональное образование» к изуче­ нию педагогических дисциплины подходят односторонне и под процессом зучения педагогических дисциплин подразумевают процесс, организованный всего лишь для выполнения учебного плана на основе Госу­дарственного бразовательного стандарта. Такое узкое понимание процесса изучения педагогических дисциплин является причи­ной отставания студентов от новшеств в буду­щей профессии, а также является препят­ствием для создания творческой среды в про­цессе подготовки студентов к педагогической деятельности

Современные подходы процесса подготовки к педагогической деятельности студентов по направлению профессионального образования


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
О.Абдуллаева
Яратилган вақти:
2021-01-08 10:21:18
В статье приводятся теоретиче-ские основы ряда исследовательских работ в об-ласти проблем профессиональной педагогической подготовки, профессионального образования, педа-гогических условий подготовки к профессиональной едагогической деятельности будущих преподава-телей профессионального образования, а также требования к современному педагогу и совершен-ствования учебного процесса. Приводятся факторы, педагогические условия, мониторинг процесса подго-товки к педагогической деятельности, способству-ющие повышению эффективности роцесса подго-товки к педагогической деятельности студентов по направлению фессионального образования.

Сo(II) ва Zn(II) нинг янги биокомплексларини яратиш, стандартлаш ва уларнинг хоссаларини ўрганиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тошпўлатова Азизахон Дилшодовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
615.014:541.49.546.87
Яратилган вақти:
2021-01-08 10:17:45
Тадқиқотнинг мақсади Zn(II), глицирризин кислота ва гистидин асосида янги биокомплексни синтез қилиш, уни ҳамда Со (II) сақлаган субстанциялар ва дори турларининг замонавий усулларда стандартлаш ва валидациялашдан иборат.

Xomashyo materiallari va ularni boyitish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
I.Shamsiddinov
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
133
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-01-08 10:08:15
Mazkur darslik oliy o‘quv yurtlarining 5111000 – «Kasb ta’limi (5320400-Kimyoviy texnologiya)» yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan. Darslikdagi ma’lumotlar tegishli bakalavriat yo‘nalishi o‘quv dasturlari asosida yozilgan. Unda kimyo sanoatining xomashyo bazasi, xomashyo va materiallarni klassifikatsiyalash va boyitish, azotli, kaliyli va fosforli mineral tuzlar ishlab chiqarish sanoatining xomashyolarini boyitish usullari to‘g‘risida batafsil bayon etilgan.

Oliy matematika


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
I.Gafarov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
196
Яратилган вақти:
2021-01-08 10:07:03
Mazkur o’quv uslubiy majmua “Oliy matematika” fanidan , barcha ta’lim yo’nalishi uchun mo’ljallangan bo’lib, Qurilish fakul’tetining “Oliy matematika” kafedrasi professor-o’qituvchilari tomonidan ishlab chiqilgan. “Oliy matematika” fani o’quv uslubiy majmuasini yaratishda yetakchi xorijiy OTMlari o’quv dasturlariga asosiy adabiyotlar ro’yxatiga kiritilgan Claudio Canuto, Anita Tabacco. Mathematical Analysis I, II.Springer-Verlag Italia, Milan 2015, 2010.,M.Fogel. Calculus. Super rev. USA. 2004,Gerd Baumann. Mathematics for Engineers I, II. Basic calculus. Calculus and Linear Algebra Oldenbourg Verlag Munchen 2010 adabiyotlardan foylalanildi.

Noorganik moddalar va mineral og'itlar texnologiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
I.Shamsiddinov
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
400
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-01-08 10:05:29
Mazkur o ‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlarining 3522400 — Kimyoviy texnologiya va ishlab chiqarish tayyorlov yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan. Undan, shuningdek, yo‘nalishi muvofiq keladigan bakalavriat bosqiclii talabalari va o'qituvchilari, mineral o‘g‘itlar va noorganik moddalar ishlab chiqarish bilan shug‘ullanuvchi muhandis-texnikxodimlar ham o‘z faoliyatlarida foydalanishlari mumkin.

Jonajon O’zbekistonim, mangu bo’l omon


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.Boltayeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
21
Яратилган вақти:
2021-01-08 10:04:21
Ushbuy qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasida 28 yilliik mustaqil taraqqiyot davrida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma’naviy-ma’rifiy sohada qo‘lga kiritilgan salmoqli yutuqlar, amalga oshirilgan ulkan bunyodkorlik ishlari, ularning ma’no-mohiyati va ahamiyatini o‘quvchilariga yеtkazish maqsadida “Jonajon O’zbekistonim, mangu bo’l omon!”mavzusidagi “Mustaqillik darslari”ni o‘tkazish uchun tuzilgan.

Сhiziqli algebra va analitik geometriya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N.Turgunov, I.Gafarov
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
179
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-01-08 10:02:34
Ushbu o’quv qo’llanma oliy texnika o’quv yurtlarining oliy matematika fani dasturi asosida yozilgan va bakalavrlar Davlat tahlim standartlari talablariga mos keladi. O’quv qo’llanmada oliy algebraning bahzi tushunchalari, vektorlar algebrasi, analitik geometriyaning boshlang’ich analizlari, tekislikdagi to’g’ri chiziq va uning asosiy masalalari, ikkinchi tartibli egrichiziqlar, fazoda tekislik vato’g’ri chiziq, ularning asosiy masalalari va ikkinchi tartibli sirtlar nazariyasi misol va masalalari bilan bayon qilingan. Qo’llanmaning har bir bobida mavzuga taalluqli nafaqat yechimlari bilan birga misol va masalalar balki mustaqil yechish uchun misol va masalalar tavsiya qilingan, ularning javoblari berilgan. O’quv qo’llanmaning har bir mavzusi zamonaviy xorijiy adabiyotlar va o’qitish texnologiyalari tahlili asosida yozilgan. Kitob oliy tahlim muassasalarining talabalari va o’qituvchilari uchun mo’ljallangan.

Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг молиявий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қурбанов Данияр Розумбоевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
330.524:556.18
Яратилган вақти:
2021-01-08 09:53:27
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг молиявий механизмларини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит