Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Махдуми аъзам косонийнинг маънавий мероси ва унинг ёшлар тарбиясидаги ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саматов Хуршид Улмасжонович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
1 (09):297
Яратилган вақти:
2018-05-25 10:38:18
Тадқиқотнинг мақсади Махдуми Аъзам илмий меросининг ёшлар тарбиясидаги маънавий-маърифий ва ижтимоий-ахлоқий ўрнини асослаб беришдан иборат.

Халқаро экологик ижтимоий-сиёсий муносабатларнинг глобаллашуви ва уни бошқариш хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қулдошев Аслиддин Турсунович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
1:316(575.1)
Яратилган вақти:
2018-05-25 10:31:51
Тадқиқотнинг мақсади халқаро экологик ижтимоий-сиёсий муносабатлар глобаллашуви ва уни бошқариш институтлари тизимининг ижтимоий-фалсафий моҳиятини очиб беришдан иборат

Ўзбекистонда демократик жамият ривожида тинчлик ва барқарорликнинг ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бўтаев Усмонжон Хайруллаевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
323:1 (09) (575.1)
Яратилган вақти:
2018-05-22 15:08:13
Ўзбекистонда демократик жамият ривожида тинчлик ва барқарорликнинг ўрнини фалсафий жиҳатдан очиб бериш ҳамда ижтимоий-сиёсий хавфсизликни мустаҳкамлаш юзасидан таклиф-тавсиялар ишлаб чиқиш.

Шахс фаолиятида касбий ва ахлоқий маданият уйғунлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эрназарова Ёрқиной Оллабергановна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УЎК: 171:008(575.1)
Яратилган вақти:
2018-04-20 16:35:56
XXI аср дунёда ҳаёт суръатларини жадаллаштириб, маданий турмушни тубдан ўзгартириб юборди. Жаҳонда рўй бераётган ижтимоий, иқтисодий, сиёсий воқеалар, бир томондан, янги муносабатлар ва қарашларни келтириб чиқарган бўлса, иккинчи томондан, ахлоқий маданиятни глобал инқироз ёқасига олиб келди.

Постноклассик илмий тафаккур тарзида ғоявий ворислик ва инновация муаммолари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Султанова Гулноза Сабировна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК 1:111(575.1)
Яратилган вақти:
2018-04-16 12:14:21
Бугунги кунда жаҳон цивилизациясининг постиндустриал мамлакатлар ҳамжамиятига айланиб бориши, ахборотлаштириш, компьютерлаштириш ва турли маданиятлараро мулоқотнинг глобаллашуви инсон ҳаёти, илм-фан ва тафаккур тарзи жабҳаларида жиддий ўзгаришларга олиб келди. Фалсафа ва фан соҳаларида содир бўлаётган дифференциация ва интеграция жараёнлари эса, биринчи-дан, парадигмал инновацияларнинг, иккинчидан, янги типдаги фалсафий ва илмий тафаккур тарзининг вужудга келишига сабаб бўлмоқда.

Виртуалистикада постноклассик эпистемология ғоялари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нормаматова Махсуда Нурмаматовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК 1:16:165(575.1)
Яратилган вақти:
2018-04-16 12:11:16
Жаҳонда ахборотлаштириш жараёнининг жадаллашуви “виртуалистика” деб аталган замонавий тадқиқот йўналишини юзага келтирди. ХХ асрнинг сўнгги ўн йиллигида шакллана бошлаган виртуалистиканинг тушунча ва тамойиллари, тадқиқот усуллари ўзининг аниқ изоҳларини талаб эта бошлади. Шу сабабли фалсафада виртуалистик билимларни замонавий постноклассик фан фалсафаси нуқтаи назардан ўрганиш эҳтиёжи туғилди.

Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитида соғлом рақобатни ривожлантиришнинг маънавий, ахлоқий ва ҳуқуқий жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Негматова Шахзода Шухратовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК: 1:13(575.1)
Яратилган вақти:
2018-04-16 12:07:43
Жаҳонда соғлом рақобат нафақат ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётининг ривожини таъминловчи омил, айни пайтда сиёсий муносабатларни тартибга солувчи восита, маънавий жараёнларни юксалтириш усули сифатида тан олинган. Айниқса, рақобатнинг дифференциал ва интеграл шакллардаамалга ошиши унинг айрим соҳаларда тармоқлашувини, аксарият ҳолларда жамиятнинг нисбатан ажратилган баъзи қисмларининг уйғунлашуви, бир-бирини тўлдириши борасида юз берадиган ижтимоий-иқтисодий муносабатларда намоён бўлмоқда.

Ўзбекистон ижро ҳокимиятида бошқарув маданиятининг ривожланиш жараёнлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Султонов Аслиддин Фазлиддинович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
321.1:342.4.008(575.1)
Яратилган вақти:
2018-04-13 16:03:52
Мақсади ижро ҳокимиятида бошқарув маданиятининг ривожланиш тенденцияларини очиб бериш асосида давлат бошқаруви самарадорлигини оширишнинг омилларини аниқлаштириш.

Илмий билишда фанлараро ёндашувларнинг методологик муаммолари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ботирова Сайёра Якубжоновна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК: 165+111
Яратилган вақти:
2018-04-05 11:10:25
Бугунги кунда дунёда юзага келган мураккаб вазият глобал миқёсга эга воқеа-ҳодисаларни тадқиқ этиш заруратини юзага келтирди. Бундай жараёнларни тўғри тушунтиришга, яшаш шароитларини кенгайтиришга, ривожланиш йўлларини башорат этишга имкон берадиган билимларни эгаллаш ҳозирги замон файласуфларининг тадқиқот объектига айланди. Ҳозирги кунда юқоридаги вазифалар асосида фанда янгича ёндашиш муаммолари юзага келмоқда. Аммо олиб борилган тадқиқотлар ушбу муаммо айрим фан доирасида хал бўлмаслигини кўрсатди. Шунинг учун илмий билишда фанлараро ёндашувга эҳтиёж сезилди. Бу эса табиат, жамият ва инсон масаласига янгича қарашни талаб қилиб, инсоният олдидаги қатор муаммоларнинг ечим топишига хизмат қила бошлади ҳамда илмий билишда фанлараро ёндашувни қўллашга имкон яратди.

Антропология ва элитология ўзаро муносабатларининг фалсафий – методологик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қурбонова Лолахон Абдулхадимовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-03-16 15:52:12
Тадқиқотнинг мақсади инсоннинг ижтимоийлашуви жараёнида баркамолликнинг элитар онгдаги ифодаси, элита, элитология, элитаризмнинг ўзаро алоқаси ва фарқини асослаш Тадқиқотнинг объекти инсоннинг антропологик ва элитар табиати тадқиқи Тадқиқотнинг предмети антропологик элитология ва элитар таълим шаклланишига таъсир қилувчи омиллар. Тадқиқотнинг усуллари ўзаро алоқадорлик, объективлик, тарихийлик, ворисийлик тамойиллари ва қиёсий таҳлил, синтез, тарихий аналогия, тизимли ёндашув методлари қўлланилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит