Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг XVII-XVIII асрлар Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рўзматзода Қодирқул Рузмат ўғли
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
297:1:821 (09) ( Ҳувайдо) (584:4)
Яратилган вақти:
2020-01-09 15:50:43
Тадқиқотнинг мақсади Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг мазмуни ва моҳиятини очиш орқали унинг Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни ва ролини аниқлаш.

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти шаклланишининг истиқболлари (ижтимоий-фалсафий жиҳатлари)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усманов Марифджон Шакирович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
316.32(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:53:28
Тaдқиқoтнинг мaқсaди Ҳaрaкaтлaр стрaтeгияси дoирaсидa мaмлaкaтдa амалга оширилаётган сиёсий-ҳуқуқий вa ижтимoий-иқтисoдий ислoҳoтлaр фaлсaфaсининг мoҳиятини oчиб бeриш ҳамда кучли вa aдoлaтли фуқaрoлик жaмиятини шaкллaнтириш, бaрқaрoр ривoжлaнишни тaъминлaшдa фуқаролик институтлaри рoли вa aҳaмиятини кучaйтиришнинг йўнaлишлaрини aниқлaш бўйичa тaклифлaр ишлаб чиқишдан иборат.

Мураккаб тизимларни моделлаштиришнинг замонавий парадигмалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ниязимбетов Марат Қудиярович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
111.1:1.510.67:327 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-06 16:27:25
Тадқиқотнинг мақсади мураккаб тизимларни моделлаштиришда ночизиқли-фрактал парадигмасининг методологик ролини ҳамда унинг жамият тараққиётини моделлаштиришдаги концептуал аҳамиятини асослашдан иборат.

Қорақалпоқ халқи маънавий-диний маданияти ривожига миллий ўзликни англашнинг таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сапарова Гулбахар Айтбаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
398:297:008 (ҚҚ) 584.4
Яратилган вақти:
2020-01-04 16:39:58
Қорақалпоқ халқи миллий ўзликни англашнинг ривожланиш жараёнини назарий-методологик ҳамда илмий-фалсафий тадқиқ этишдан иборат.

Ўзбекистон давлат бошқаруви тизимида хотин-қизлар фаолиятининг ижтимоий-фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нишонова Нодирахон Райимжоновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
340.12:1:323:070(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-04 16:36:18
Ўзбекистон давлат вакиллик органида хотин-қизлар фаоллигини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан ўрганиш, улар фаоллигини юксалтиришни илмий асослашдан иборат.

Инглиз, ўзбек ва рус тилларида ранг ифодаланишининг когнитив-семантик тузилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Базарбаева Альбина Мингалиевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.111.1:801.7
Яратилган вақти:
2019-12-27 18:18:31
Тадқиқотнинг мақсади инглиз, ўзбек ва рус тилларидаги ранг ифодаловчи лексиканинг қиёсий-чоғиштирма тадқиқоти ва унинг когнитив-дискурсив аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Инглиз ва ўзбек халқ мақолларидаги градуонимик муносабатларнинг лингвопрагматик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдуллаева Наргиза Эркиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.111.1:811.512.133(575.1)
Яратилган вақти:
2019-12-27 16:15:37
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек халқ мақоллари таркибидаги градуонимик муносабатларнинг лингвопрагматик жиҳатларини аниқлашдан иборат.

Абу Наср Форобийнинг маънавий-ахлоқий камолот ва шахс баркамоллиги ҳақидаги таълимоти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсубов Жалолиддин Қадамович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
18:17.7:329.007 (Форобий)
Яратилган вақти:
2019-12-26 14:14:06
Тадқиқотнинг мақсади. Абу Наср Форобий ижодий меросида маънавий маданият ва шахс баркамоллиги муаммоларининг талқинига доир ахлоқий қарашларни илмий-фалсафий концепция сифатида таҳлил этишдан иборат.

Ўзбекистонда глобаллашув шароитида маънавий янгиланишнинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юлдашева Фарида Хужамкуловна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
17.022:323(575.1)
Яратилган вақти:
2019-12-24 14:41:39
Тадқиқотнинг мақсади глобаллашув шароитида Ўзбекистонда маънавий янгиланишнинг ўзига хос хусусиятларини илмий асослашдан иборат.

Талаба-ёшлар маънавий-ахлоқий онгини шакллантиришнинг ижтимоий- фалсафий асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Базаров Отабек Хасанбоевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
301.1:008 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-12-20 13:17:22
Тадқиқотнинг мақсади талаба-ёшлар маънавий-ахлоқий онгини шакллантириш жараёнини ижтимоий-фалсафий ва илмий-назарий жиҳатдан асослашдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит