Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Юрак пороклари ва хомиладорлик: тиббий тафаккурлаш ва даволашнинг янги поғонаси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-05-06 10:35:02
Хомиладорлик пйтида юрак пороклари билан боғлиқ келиб чиқадиган фожиалар (ЮПКВФ), тромбозлар ва тромбоэмболиялар, инсультлар ва миокард инфаркти (камроқ), юрак етишмовчилиги ва кардиоренал синдромлар, ўта тахдидли асоратлар бўлиб, баъзида ўлимга олиб келади.

Хомиладорликда камқонликни аниқлаш ва даволаш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-05-06 10:33:14
Сизга ихчамлаштиритган ва хомиладорлик даври камқонлигига бағишланган тавсиянома ҳавола этилмоқда. У замонавий манбалардан ва халқаро стандартлрдан келиб чиқиб тайёрланган. Маълум-ки, камқонликлар фертил ёшидаги аёллар (ФЁА) ва ҳомиладорларда қиёсан кўп учрайдилар, аёл ва хомила хамда чақалоқ учун тахдид солиб гестацион даврнинг кечилишини оғирлаштирадилар. Хомиладорлик Даврида камқонликларни аниқлаш ва даволаш қийин кечади. Боиси, хомиладорлик ўзининг физиологик тусли гестацион ўзгаришлари билан камқонлини қиёфалаштиради демак, (бу ерда ушбу жараёнга физиологик таъсир этиш йўналишларига эътибор қаратиш орқали камқонликка муносабат билдириш лозим бўлади) ва иккинчи томондан эса, мавжуд бўлган камқонликни намоён қилиб шиддатлаштиради. Хар икки холатда ҳам камқонлик қанча эрта ва тез аниқланса хамда мувофиқ бехавф даво танланса шунча ижобий холат кўп бўлади ёки унга хомиланинг (зачатия) ва хомиладорликни пролонгирлаш, дори воситаларини белгилаш ва кўпинча, аёл хаёти хамда яна перинатал оқибатлар узвий боғлиқ бўлади.

Yurak poroklari va xomiladorlik: tibbiy tafakkurlash va davolashning yangi pog`onasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-05-06 10:31:51
Xomiladorlik paytida yurak poroklari bilan bog`liq kelib chiqadigan fojialar (YUPKVF), trombozlar va tromboemboliyalar, insultlar va miokard infarkti (kamroq), yurak yetishmovchiligi va kardiorenal sindromlar, o`ta taxdidli asoratlar bo`lib, ba'zida o`limga olib keladi.

Xomiladorlikda kamqonlikni aniqlash va davolash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-05-06 10:30:16
Sizga ixchamlashtiritgan va xomiladorlik davri kamqonligiga bag`ishlangan tavsiyanoma havola etilmoqda. U zamonaviy manbalardan va xalqaro standartlrdan kelib chiqib tayyorlangan. Ma'lum-ki, kamqonliklar fertil yoshidagi ayollar (FYOA) va homiladorlarda qiyosan ko`p uchraydilar, ayol va xomila xamda chaqaloq uchun taxdid solib gestasion davrning kechilishini og`irlashtiradilar. Xomiladorlik Davrida kamqonliklarni aniqlash va davolash qiyin kechadi. Boisi, xomiladorlik o`zining fiziologik tusli gestasion o`zgarishlari bilan kamqonlini qiyofalashtiradi demak, (bu yerda ushbu jarayonga fiziologik ta'sir etish yo`nalishlariga e'tibor qaratish orqali kamqonlikka munosabat bildirish lozim bo`ladi) va ikkinchi tomondan esa, mavjud bo`lgan kamqonlikni namoyon qilib shiddatlashtiradi. Xar ikki xolatda ham kamqonlik qancha erta va tez aniqlansa xamda muvofiq bexavf davo tanlansa shuncha ijobiy xolat ko`p bo`ladi yoki unga xomilaning (zachatiya) va xomiladorlikni prolongirlash, dori vositalarini belgilash va ko`pincha, ayol xayoti xamda yana perinatal oqibatlar uzviy bog`liq bo`ladi.

Gemorragik sindrom bilan xomiladorlikni va tug`ruqni olib borish amaliyoti


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-05-06 10:25:47
XX asrning birinchi o`n yilligi gematologiyasida, xususan gemorragik sindrom (GS) va xomiladorlik davri ekstragenital patologiyalari ilmiy-amaliy qirralarida, ikkita yo`nalishni inqilobiy jarayon sifatida taraqqiyot topganligi haqiqat deb tan olinadi. Bririnchisini, yuqorianiqli tashxisiy texnologiyalarni paydo bo`lishi bilan bog`liq xolda ro`y bergan deb va ikkinchisini esa, Internet va isbotlangan tibbiyot (evidence based medisine) yakdil ma'lumotlar bo`shlig`ini jo`shqin rivojlanishi bilan bog`lanib e'tirof etiladi. Xar ikki yo`nalish shu yillarda yakuniga yetkazilgan va yetkazilayotgan ishonchli va xalqaro ko`lamli kliniko-epidemiologik xamda randomizasiyalangan tadqiqotlarning natijalarini keng shifokorlik auditoriyasiga «yuz ko`rishtirish» imkoniyatini berdi. Shu bilan bir vaqtda yana bir voqelik oshkora bo`ldi: yuqori tibbiy texnologiyaga potensial yetishish imkoniyati bo`lishiga qaramasdan, dunyoning biron bir davlati amaliy tibbiyotni shunga monand, yuqori sifatli ommaviy tibbiy yordamni ta'minlash, uchun zarur bo`lgan darajada, moliyaviylashga qodir emas ekan.

Gemoblastozlar va xomiladorlik: zamonaviy terapevtik va akusherlik yondoshuvlar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-05-06 10:24:02
Bemor ayol 21 yoshda, 12 xaftalik xomiladorlik, blastli kriz bilan o’tgan o’tkir tabaqalashmagan miyeloblastli leykoz bilan kuzatuvimizda bo’lgan, kasbi xamshira. Biz ushbu endigina xayot yo’lini boshlagan, onalik baxtiga musharraf bo’layotganidan dunyoga sig`may quvonchga to’lib yurgan bir paytda birgina xato bilan ayolni bevaqt vafot etishiga olib kelgan va bundan tashqari, biz shifokorlarni doimo xushyorlikka undovchi voqeani, gemoblastozlarning naqadar beparvolikda va zamonamizga xos sinchkovlik yetishmaganda fojiaviy tus olib shiddatlanishi xomiladorlik fonida mumkinligini isbotlovchi klinik vaziyat sifatida keltirib o’tamiz.

Buyrak kasalliklari bilan xomiladorlarda terapevtik va akusherlik amaliyotlarini tashkil etish xamda olib borish standartlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-05-06 10:22:39
Terapevtlarning glomerulyar kasalliklar (GK) bilan xomiladorlarni kuzatuvida faol ishtirok etishi xozirgi davrda zaruriyatga aylangan va yana, shu bilan birga, akusher-shifokorlarning xam GK ga qiziqishlari xar davrdagilarga qiyosan keskin oshadi: 86% ga yetib xomiladorlarda ayrim GK lar kelib chiqadilar. Xususan, xomiladorlik davri kasalliklari qatorida quyidagi GK ko`pincha qayd etiladi: piyelonefrit, sistit, glomerulonefrit, siydik-tosh kasalligi, gidronefroz, buyraklar sili, nefroektomiyani boshidan o`tkazgan xomilador ayollar, siydik yo`llarini nuqsonli rivojlanishi, o`tkir buyrak yetishmovchiligi va bizning sharoitda xam qayd qilinmagan bo`lsada, dunyo ko`lamida e'tiborga tusha boshlagan-ko`chirib o`tkazilgan buyraklar bilan xomilador ayollar. Buning asosiy sababi shundan iboratki, gestasiya davrida ayolning siydik ajratish tizimi ancha shiddatlanish bilan faoliyat ko`rsata boshlaydi. Buyraklar organizmdan na faqat onaning metabolizmi maxsulotlarini, balki va yana, xomilanikini xam qo`shib chiqaradilar: bu jarayon buyraklarning filtrasion xususiyatini kuchayishi bilan davom etadi, shunga qaramasdan kanalchalar reabsorbsiyasi deyarli o`zgarmasdan asli darajasida qoladi.

Геморрагик синдром билан хомиладорликни ва туғруқни олиб бориш амалиёти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-05-06 10:21:10
ХХ асрнинг биринчи ўн йиллиги гематологиясида, хусусан геморрагик синдром (ГС) ва хомиладорлик даври экстрагенитал патологиялари илмий-амалий қирраларида, иккита йўналишни инқилобий жараён сифатида тараққиёт топганлиги ҳақиқат деб тан олинади. Бриринчисини, юқорианиқли ташхисий технологияларни пайдо бўлиши билан боғлиқ холда рўй берган деб ва иккинчисини эса, Интернет ва исботланган тиббиёт (evidеnce basеd mediсine) якдил маълумотлар бўшлиғини жўшқин ривожланиши билан боғланиб эътироф этилади. Хар икки йўналиш шу йилларда якунига етказилган ва етказилаётган ишончли ва халқаро кўламли клинико-эпидемиологик хамда рандомизацияланган тадқиқотларнинг натижаларини кенг шифокорлик аудиториясига «юз кўриштириш» имкониятини берди. Шу билан бир вақтда яна бир воқелик ошкора бўлди: юқори тиббий технологияга потенциал етишиш имконияти бўлишига қарамасдан, дунёнинг бирон бир давлати амалий тиббиётни шунга монанд, юқори сифатли оммавий тиббий ёрдамни таъминлаш, учун зарур бўлган даражада, молиявийлашга қодир эмас экан.

Гемобластозлар ва хомиладорлик: замонавий терапевтик ва акушерлик ёндошувлар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-05-06 10:19:47
Бемор аёл 21 ёшда, 12 хафталик хомиладорлик, бластли криз билан ўтган ўткир табақалашмаган миелобластли лейкоз билан кузатувимизда бўлган, касби хамшира. Биз ушбу эндигина хаёт йўлини бошлаган, оналик бахтига мушарраф бўлаётганидан дунёга сиғмай қувончга тўлиб юрган бир пайтда биргина хато билан аёлни бевақт вафот этишига олиб келган ва бундан ташқари, биз шифокорларни доимо хушёрликка ундовчи воқеани, гемобластозларнинг нақадар бепарволикда ва замонамизга хос синчковлик етишмаганда фожиавий тус олиб шиддатланиши хомиладорлик фонида мумкинлигини исботловчи клиник вазият сифатида келтириб ўтамиз.

Буйрак касалликлари билан хомиладорларда терапевтик ва акушерлик амалиётларини ташкил этиш хамда олиб бориш стандартлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-05-06 10:16:03
Терапевтларнинг гломеруляр касалликлар (ГК) билан хомиладорларни кузатувида фаол иштирок этиши хозирги даврда заруриятга айланган ва яна, шу билан бирга, акушер-шифокорларнинг хам ГК га қизиқишлари хар даврдагиларга қиёсан кескин ошади: 86% га етиб хомиладорларда айрим ГК лар келиб чиқадилар. Хусусан, хомиладорлик даври касалликлари қаторида қуйидаги ГК кўпинча қайд этилади: пиелонефрит, цистит, гломерулонефрит, сийдик-тош касаллиги, гидронефроз, буйраклар сили, нефроэктомияни бошидан ўтказган хомиладор аёллар, сийдик йўлларини нуқсонли ривожланиши, ўткир буйрак етишмовчилиги ва бизнинг шароитда хам қайд қилинмаган бўлсада, дунё кўламида эътиборга туша бошлаган-кўчириб ўтказилган буйраклар билан хомиладор аёллар. Бунинг асосий сабаби шундан иборатки, гестация даврида аёлнинг сийдик ажратиш тизими анча шиддатланиш билан фаолият кўрсата бошлайди. Буйраклар организмдан на фақат онанинг метаболизми махсулотларини, балки ва яна, хомиланикини хам қўшиб чиқарадилар: бу жараён буйракларнинг фильтрацион хусусиятини кучайиши билан давом этади, шунга қарамасдан каналчалар реабсорбцияси деярли ўзгармасдан асли даражасида қолади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит