Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Deutsch kreativ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Широва
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
QarDU
Саҳифалар сони:
185
Яратилган вақти:
2020-10-27 15:11:24
Mazkur uslubiy qo‘llanma chet tillarini o‘rganishning CEFR tizimi prinsplariga mos holda tayyorlangan. Unda interaktiv metodlar asosida nemis tilini o‘rgatish maqsad qilib olingan. Har bir bo‘lim o‘qib tushunish, tinglab tushunish, gapirish va yozish kompetensiyalariga mos holda tuzilgan. Ushbu uslubiy qo‘llanma oliy o‘quv yurtlari talabalari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari hamda nemis tilini o‘rganishni istagan barcha qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan. Uni yozishda respublikamiz va xorijiy mamlakatlar olimlarining tajribalaridan foydalanilgan.

Сборник упражнений


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Л.У.Юлдошев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
ҚарДУ
Саҳифалар сони:
90
Яратилган вақти:
2020-10-27 15:10:06
Данный сборник упражнений охватывает раздел синтаксиса и стилистики современного русского языка для студентов всех направлений бакалавриата. При составлении и подборе упражнений авторы стремились учитывать специфику учебной работы в национальной аудитории.Учебное пособие создано на основе типовой программы по русскому языку и рассчитано на аудиторные занятия.Цель данного сборника упражнений – способствовать повышению уровня практического владения русским языком наиболее актуальных для студентов сферах общения, а также помочь им использовать синтаксические конструкции русского языка, выражающие определенные смысловые отношения, и выработать у них навыки использования синтаксических конструкции в монологической речи.

Avtomobillarning texnik servisi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
I.Qosimov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
QarDU
Саҳифалар сони:
41
Яратилган вақти:
2020-10-27 15:09:10
Avtomobillarning texnik iqtisodiy ko’rsatkichlari ko’p jihatdan dvigatelning yonilg’i bilan ta’minlanish tizimidagi mexanizm va uzellarning texnik holatiga bog’liqdir.Ta’minlanish tizimini diagnostikalashda, birinchidan ta’minlash tizimidagi nosozliklarni qaysi mexanizm va uzellarga bog’liqligi aniqlansa, ikkinchidan, uning texnik soz holatini ta’minlovchi yonilg’i o’tkazgichlarning zichlikligi, yonilg’i va havo filtrlarning holati, yonilg’i nasosini, karbyuratorni, injektorni tekshirish va sozlash ishlari bajariladi. Avtomobillarga rejaviy ogohlantirish tizimi va servis xizmat ko’rsatish usullarida xizmat ko’rsatiladi. Shuning uchun biz avtomobillarga 1-TXK, 2-TXK va SXK davrida ta’minot tizimi bo’yicha bajariladigan ishlar tarkibi bilan tanishib chiqsak maqsadga muvofiq bo’ladi.

Абулғозий Баходирхоннинг лингвистик фаолияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Э.Жабборов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ҚарДУ
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2020-10-27 15:07:47
XVII асрда яшаб ижод қилган Абулғозий Баходирхон Хоразм салтанатида ўз сулоласининг шону шавкатини сақлаш йўлида тинимсиз кураш олиб броган тож соҳиби бўлиш билан бирга Шарқ халқлари тарихи маданияти тили ва адабиётининг ўткир билимдони илм фанга чуқур эътиқод қуйган ўз она тилининг софлигини учун толмас курашчи нодир меёрий ёдгорликларнинг юзага келишига бевосита ҳомийлик қилган маърифатпарвар давлат арбоби ҳамдир

О’quv faoliyatini boshqarish va tashkil etishning dolzarb omillari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Л.Уринова
Яратилган вақти:
2020-10-27 15:04:40
Inson yashashi va hayot kechirishi uchun o‘simliklar olamining urug‘, meva, poya va barglaridan, qolaversa ularni sut va shiralaridan foydalangan. Inson o‘z hayot holati, oziqlanishi, keyim-kechak, qurilish, yoqilg‘i mahsulotlariga bo‘lgan talabini o‘simliklar hisobidan qondirgan. Kishilik jamiyati o‘zining asrlar davomida o‘simliklardan ayrim o‘simliklarni o‘ziga hos dori-darmonlik hususiyatini aniqlay borgan va undan tegishli kasalliklarni davolashda qo‘llagan. SHu sohaga taalluqli adabiyotlardan ma‘lumki, o‘z davrining mutaffakir olimlaridan biri, eramizdan oldin 469-377 yillarda yashab ijod etgan Gippokrat asarlarida 236 o‘simlik turini, SHarqning buyuk allomasi Ibn Sino asarlarida uning 336 o‘simlik turini bilganligi va ulardan dori-darmon sifatida foydalanganligi haqida ma‘lumotlar bor (Saxobiddinov S.S, Xolmatov).

Глобаллашув шароитида ахборот жамиятининг қарор топиши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.Кенжаева
Яратилган вақти:
2020-10-27 15:03:43
Фан ва техниканинг қудратли тараққиёти, унинг натижасида юзага келган глобаллашув жараёни ХХ аср охирига келиб Ғарбда ахборот жами-ятининг қарор топишига олиб келди. Ҳозирги замон Ғарб цивилизацияси тараққиётининг бугунги босқичида ахборот оддий маълумот ёки билим эмас, балки у ёхуд бу системани бошқариш имконини берадиган миқдорий меъёр, шунингдек стратегик ва геополитик ресурсга айланди.

Создание комуникативной мотивации достижения успеха на уроке русского языка.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Н.З.Саидова
Яратилган вақти:
2020-10-27 15:03:09
Глубокий интерес к изучению какого-либо учебного предмета в начальных классах встречается редко, но хорошо успевающих детей привлекают разные, в том числе самые сложные учебные предметы. Если ребенок в процессе обучения начинает радоваться тому, что он что-то узнал, понял, чему-то научился, - значит, у него развивается мотивация, соответствующая структуре учебной деятельности. К сожалению, даже среди хорошо успевающих учеников крайне мало детей, имеющих учебно-познавательные мотивы.

Введение в теорию разностных схем


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.А.Самаричкий
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ҚарДУ
Саҳифалар сони:
553
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-10-27 15:00:03
В книге излагаются современные методы разностного решения задач математической физики и относящиеся сюда вопросы теории разностных схем. Книга включает следующие разделы: однородные разностные схемы для решения одномерных уравнений параболического и гиперболического типов, разностные схемы для уравнений эллиптического типа, теория устойчивости разностных схем, экономичные методы решения многомерных задач математической физики, итерационные методы решения разностных уравнений.

Теория чисел


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.А.Бухштаб
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ҚарДУ
Саҳифалар сони:
386
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-10-27 14:58:52
Книга рассчитана в первую очередь на то чтобы служить в качестве учебного пособия при прохождении курса теории чисел на физико-математических факултетах педагогических институтов и в университетах. Теоретико-числовые вопросы вызывают интерес не только у специалистов математиков но и у значительно более широкого круга людей задумывающихся над отдельными арифметическими проблемами и автор старался учесть интересы читателей в этом отношении

Қашқадарё воҳаси тарихи фанидан амалий машғулотлар олиб бориш бўйича услубий


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Г.Мўминова
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ҚарДУ
Саҳифалар сони:
28
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-10-27 14:40:21
Ўзбекистон Республикаси ўз мустақиллигини эълон қилган кундан бошлаб барча соҳаларда бўлгани каби тарих фанига бўлган муносабат ҳам бутунлай ўзгарди. Мустақиллик йилларида умутаълим мактаблари, ўрта махсус таълими, шунингдек, олий ўқув юртлари талабалари учун учун дарслик ва қўлланмалар қайта чоп этилди. Шундай экан чоп этилган дарслик, қўлланмалар, ўслубий қўлланмалар саҳифаларидан жой олган ҳақиқий тарихни ёшлар онгига сингдириш муҳим аҳамиятга эга.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит