Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Болаларда ва катталарда қорин соҳаси аъзоларининг топографик анатомияси


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жўраев А
Нашр этилган йили:
2011
Яратилган вақти:
2018-02-21 10:12:44
Рефератда қорин бўшлиғи юқори аъзоларининг топографик анатомияси, қорин бўшлиғи пастки қават аъзоларининг топографик анатомияси, қорин парда ортки аъзоларининг топ анатомияси, қорин бўшлиғи аъзоларида ўтказиладиган асосий операциялар хақида умумий тушунчалар берилган.

Кул ва оёклардаги фасция ва клетчатка бушликлари, Н.И.Пироговнинг фасция ва клетчатка бушликлари тугрисидаги таълимоти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
АНАТОМИЯ, ОПЕРАТИВ ЖАРРОХЛИК ВА ТОПОГРАФИК АНАТОМИЯ КАФЕДРАСИ
Нашр этилган йили:
2017
Яратилган вақти:
2017-05-01 15:10:42
Поликлиника шароитида жаррохлар хамма анатомик хосилалар ичида куп холларда кул ва оёк жаррохлиги билан шугулланадилар. Айникса, кул очик ва асосий ишчи аъзо булганлиги учун хам, куп жарохатларга учрайди. Бу жарохатлар купинча йирингланиш жараёнига тортилади ва таркалиб кетиш хавфига дучор булади. Йирингланиш жараёни ва унинг таркалишида (айникса, кул ва оёкларда) фасциялар, клет¬чатка бушликларининг ахамияти каттадир. Чунки йиринг фасцияларнинг йуналиши ва тукималар аро бушликлар оркали таркалади. Одам кисмларини бир-бирига туташтириб туришда хам фасци¬ал гилоф ва тукималараро бушликларнинг ахамияти каттадир. Фасциал хосилалар инсон организмида каттик скелет-суякларнинг вазифасини тулдиради ва куп аъзолар томирлар, нервлар учун таянч функциясини бажаради. Агар фасциал хосила юмшок, говак ва кон томирларга бой булса, бу холда шу фасциал хосиланинг яллигланиш жараёнига тортилиши тез булади, бу хосиланинг катта юзаси бу жараёнда катнашади ва яллигланиш жараёнининг чегараланиши суст равишда кечади. Н.В.Коваленконинг (1934) фикрига кура фасциал хосилалар, айникса, оёкларда кон айланишида катта ахамиятга эга булади. Фасция кушувчи тукимадан тузилган парда булиб, мушакларни, уларнинг пайларини, кон томирлар ва нервларни хамда аьзоларни коплаб туради. Фасция узининг тузилиши жихатидан хар хил таъсирларга чидамли ва эластик булади. Унинг бу хоссалари коллаген ва эластик толаларнинг узига хос узаро жойлашуви хамда тузилишига боглик булади.

Сезги аъзолари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ АНАТОМИЯ, ОПЕРАТИВ ЖАРРОХЛИК ВА ТОПОГРАФИК АНАТОМИЯ КАФЕДРАСИ
Нашр этилган йили:
2017
Яратилган вақти:
2017-05-01 15:08:21
Сезги аъзолари ёки анализаторлар деб шундай тузилмаларга айтиладики, улар воситасида нерв тизими ташқи мухитда ва организмнинг ўзидан қитиқланишларни олиб, қитиқланишларни сезги шаклида қабул қилади.

Суякларнинг бирлашувлари ҳақида умумий маълумот. Тана суякларининг бирлашувлари. Елка камари суякларининг бирлашувлари.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ АНАТОМИЯ, ОПЕРАТИВ ЖАРРОХЛИК ВА ТОПОГРАФИК АНАТОМИЯ КАФЕДРАСИ
Нашр этилган йили:
2017
Яратилган вақти:
2017-05-01 15:02:04
Анатомия фанининг суяклар бирлашувларига бағишланган бўлими артрология (artrologia) ёки синдесмология (syndesmologia) деб аталади. Суяклар бирлашуви скелет суякларини бирлаштиради ва бутун бирлигини таъминлайди. Улар суякларни бир-бирига яқин ушлаб туради ва уларни озми-кўпми ҳаракатчанлигини таъминлайди. Суяклар бирлашувлари ҳар-хмл тузилишга эга. Ва мустахкамлик, таранглик, ҳаракатчанлик каби сифатларга эга. Бу сифатлар уларнинг бажарадиган вазифаларига боғлиқ. Суяклар бирлашувларининг дастлабки шакли, сувда яшовчи тубан умуртқали ҳайвонларда қўшувчи тўқима ёки тоғай ёрдамида бирлашувлар бўлган. Лекин суякларнинг бундай ялпи бирлашувлари, ҳаракатни чегаралаб қўяди. Суяк ричаглари шаклланиши, суяклар оралиғида ёриқ ва бўшлиқлар пайдо бўлиши муносабати билан, суяк бирлашувларининг янги тури, узлукли бирлашувлар, бўғимлар юзага келди. Эмбриогенезда суяк бирлашувлари икки босқични босиб ўтади. Авваламбор скелет муртаклари мезенхима қавати ёрдамида узлуксиз бирлашувлар ҳосил қилади. Кейинчалик мезенхимадан қўшувчи тўқимага айланади. Қўшувчи тўқима кейинчалик бойламларга айланади. Агар бирлашувчи суялар атрофидаги қўшувчи тўқима ялпи шаклда бўлса, узлуксиз суяк бирлашувлари, синартрозлар, synarthrosis юзага келади. Агар уларнинг ичида қўшувчи тўқиманинг сурилиб кетиш жараёни рўй берса, бўшлиқ пайдо бўлади ва суяк бирлашувларнинг иккинчи тури, диатрозлар, diarthrosis юзага келади.

Сил касалликлари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯ, ПАТОЛОГИК ФИЗИОЛОГИЯ ВА СУД ТИББИЁТИ КАФЕДРАСИ
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-01-10 09:54:23
Сил - сурункали инфекцион касаллик булиб, унда гранулематоз яллигланиш бошланади ва инсон организмини хамма аъзолари (купинча упкаси) зарарланади. Сил этиологисини 1882 йилда немис олими Р.Кох аниклаган. Кох таёкчаси ёки сил микобактериси деб аталади. Сил микобактериясини бир неча типи: инсонга хос(m.tuberculosis), корамолга хос(m.bovinis), ва оралик тури (m.africanum) типлари мавжуд. Инсонларга инсонларга ва корамолларга хос типлари патогендир.

Некроз (махаллий улим)


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯ, ПАТОЛОГИК ФИЗИОЛОГИЯ ВА СУД ТИББИЁТИ КАФЕДРАСИ
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-01-10 09:46:30
Некроз (юнонча nekros-улик) - ириш, тирик организмдаги хужайралар ва тукималарнинг халокати; бунда уларнинг хаёт фаолияти умуман тухтайди. Некрозни 4 боскичи тафовут килинади: Паранекроз – бунда кайтар, некрозга якин дистрофик узгаришлари кузатилади; Некробиоз – бунда кайтмас дистрофик узгаришлар, катаболик жараённинг устунлиги кузатилади. Некробиоз хаёт ва улим уртасидаги хужайрани холати. Баъзан некробиоз хафталаб, ойлаб давом этиши мумин, бундай холат патобиоз деб аталади (мас.: индуратив шишлар, Р-нурланшдан сунг суст кечувчи яралар, харакатланувчи ва сезувчи нервлар кесилгандаги тукималардаги чукур дистрофик жараёнлар ва б.). Хужайранинг улими, унинг аник вактини билиш кийин булади. Аутолиз – бунда тукима узининг ферментлар таъсирида парчаланиб кетади (улик субстратнинг чириши), у нобуд булган хужайраларнинг гидролитик ферментлари ва макрофаглар таъсирида булади.

Stromal - tomirli (mеzеnximal) distrofiyalar. bolalardagi o’ziga xosligi. ma'ruza rеjasi va xronomеtraji


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯ, ПАТОЛОГИК ФИЗИОЛОГИЯ ВА СУД ТИББИЁТИ КАФЕДРАСИ
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЕТ ИНСТИТУТИ
Саҳифалар сони:
5
Яратилган вақти:
2017-01-09 16:09:48
Mеzеnxima, gistion, mukoid bo’kish, mеtaxromaziya, fibrinoid, fibrinoid bo’kish, gialin, gialinoz, amiloid, amiloidoz, sеmirish, «yog’ bosish». Hujayralararo moddada almashinuvni bo’zilishi - unda, odatda uchramaydigan oqsil tabiatli moddalarni sintеzni bo’zilishi natijasida yoki biriktiruvchi to’qima asosiy moddasi bilan tolali tuzilmalarni еmirilishidan xosil bo’lishi, yoki qon va limfa bilan oqib kеlishi mumkin. Mеzеnximal oqsil distrofiyalarga: mukoid bo’kish, fibrinoid bo’kish, gialinoz va amiloidozlar kiradi.

To’qima va hujayralarining shikastlanishi (altеratsiya). hujayra patologiyasi. parеnximatoz distrofiyalar. ularning yosh bolalardagi xususiyatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯ, ПАТОЛОГИК ФИЗИОЛОГИЯ ВА СУД ТИББИЁТИ КАФЕДРАСИ
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЕТ ИНСТИТУТИ
Саҳифалар сони:
5
Яратилган вақти:
2017-01-09 16:07:31
Distrofiya, autorеgulyatsiya, gipoksiya, trofika, morfogеnеtik mеxanizmlar, infiltratsiya, dеkompozitsiya, sintеzni bo’zilishi, transformatsiya, tеzaurismoz, gialin-tomchili distrofiya, gidropik distrofiya, fokal kollikvatsion nеkroz, ShIK - rеaktsiya, qandli diabеt, diabеtik makro va mikroangiopatiyalar, glikogеnoz, lipidozlar, rеzorbtiv lipеmiya, changsimon yog’ bosish.

Nеkroz. klinik - morfologik xaraktеri. bolalardagi o’ziga xosligi. o’lim bеlgilari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯ, ПАТОЛОГИК ФИЗИОЛОГИЯ ВА СУД ТИББИЁТИ КАФЕДРАСИ
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЕТ ИНСТИТУТИ
Саҳифалар сони:
7
Яратилган вақти:
2017-01-09 16:04:13
Nеkroz, apoptoz, patobioz, paranеkroz, nеkrobioz, kariopiknoz, kariorеksis, kariolizis, fagotsitoz, autofagiya, gеtеrofagiya, dеtrit, toksik nеkroz, travmatik nеkroz, nеvrogеn nеkroz, allеrgik nеkroz, angiogеn nеkroz, koagulyatsion nеkroz, kollikvatsion nеkroz, yotok yaralari, noma, gangrеna, sеkvеstr, infarkt, oxaklanish, ampo’tatsiya.

Андижон вилояти аҳолисида механик асфиксиядан ўлим ҳолатларида суд тиббий экспертиза тахлиллари.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдурахманов Иброхимжон Рустамжонович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
АДТИ
Саҳифалар сони:
93
Яратилган вақти:
2016-05-23 09:51:39
Механик асфиксиялардан (осилишлар) ўлим ҳолатларини олдини олиш ҳозирги даврнинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, жамиятни соғломлигини кўзгуси сифатида намоён бўлади. Механик асфиксиялар ичида осилишлар алохида ўрин тутиб, у кўпчилик ҳолатларда балоғот ёшидаги ёш инсонларни ўлимига сабаб бўлади. Дунёда БДССТ маълумоти бўйича хар 40 секундда бир инсон ўз жонига қасд қилади, бунда эркаклар аёлларга нисбатан 2 марта кўпроқ бу ишни бажаришади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит