Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Psixologik parvarish


  
- 0 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
Z.S. Yunusjonova S.A. Mirzayeva E.I. Bositxonova
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti
Саҳифалар сони:
224
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-31 11:00:30
Mustaqil Respublikamizda barcha sohalardagi kabi tibbiyot sohasida ham tub o‘zgarishlar bo‘lib o‘tmoqda. Shu bilan birga kadrlar malakasini yaxshilashga ham katta e’tibor qaratilayapti. Biz tibbiyot kollejlari o‘qituvchilari zimmasida jahon andoza lariga mos keladigan tibbiyot xodimlarini tayyorlashdek muhim vazifa turar ekan, ularni kerakli adabiyotlar bilan ham ta’minlash juda muhimdir. Ko‘pgina tibbiyot kollejlari o‘qituvchilari tomonidan yaratilayotgan o‘quv darsliklar ham bunga misol bo‘la oladi.

Tafakkur psixologiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-05-06 11:42:08
Analizatorlar odamni tashqi dunyo bilan sezgi organlari orkali bog‘lab turadi. Dunyoni o‘rganish his etish va idrok etishdan boshlanadi. Bizni o‘rab dunyoni sezgi organlari orqali qabul qilamiz va idrok etamiz, xodisalar va narsalarni, ular orasidagi bog‘lanishlarni ongimizda aks ettiramiz. Bu munosabatlar, shu jumladan sabab-oqibat aloqalari fikrlashni, ya’ni tafakkurni tashkil qiladi. Odamda tafakkur qanday rivojlanadiq Bu savolga javob berish qiyin, albatta. Chunki hozirgi kunga qadar tafakkurning yagona nazariyasi yo‘q. Qo‘yida biz keltirmoqchi bo‘lgan nazariyalar asosiy deb hisoblanadi.

Изменения энергетического обмена у здоровых лиц при психоэмоциональном стрессе


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.С.Фазылджанова, П.П.Черныш
Яратилган вақти:
2017-03-24 01:51:43
Целью исследования, результаты которого опубликованы в данной статье, являлось изучение изменения энергетического обмена у молодых лиц при психоэмоциональном стрессе.

Kuzgi bug'doydan keyin takroriy ekin sifatida Indigofera tinctorial o'simliklarni yetishtirishning bioekologik xususiyatlari.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jumaniyozova Gulnoza
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
21
Яратилган вақти:
2016-06-22 15:42:11
Tuprоq dеgradatsiyasi nafaqat qishlоq хo’jaligi еrlarining unumdоrligini pasayishini, balki bugungi kunda o’sib bоrayotgan ahоlining ijtimоiy-iqtisоdiy hayotini, atrоf-muhit muammоlarini ham qamrab оldi. Shu sababli, Birlashgan millatlar tashkilоtining Riо-dе-Janеyrоda (1992) bo’lib o’tgan kоnfеrеntsiyasida qabul qilingan “Atrоf muhit va rivоjlanish” dеklaratsiyasida tuprоq dеgradatsiyasi hоzirgi zamоnning juda muhim masalasi dеb ta’kidlandi. Ushbu dеklaratsiyada еrlarning dеgradatsiyasiga qarshi kurashda mavjud tuprоq, еr rеsurslari unumdоrligini saqlab qоlishga qaratilgan faоliyatlarni yanada jadallashtirish lоzimligi alоhida ko’rsatib o’tilgan. Bu bоrada, jahоnda ro’y bеrayotgan mоliyaviy-iqtisоdiy inqirоzni inоbatga оlib, Prеzidеntimiz I.A.Karimоvning “Jahоn mоliyaviy-iqtisоdiy inqirоzi, O’zbеkistоn sharоitida uni bartaraf etishning yo’llari va chоralari” (2009) asarida qishlоq хo’jalik ekinlaridan mo’l hоsil оlishda istiqbоlli tехnоlоgiyalarni yaratish va jоriy etish оrqali rеspublika iqtisоdiyotida qishlоq хo’jaligi mahsulоtlarini ulushining ko’paytirilishi iqtisоdiy inqirоzni bartaraf etishning asоsiy yo’nalishlaridan biri ekanligini ta’kidlagan.

Частота психических заболеваний у детей при близкородственных браках


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Аграновский М.Л., Муминов Р.К., Маликова А.Э
Яратилган вақти:
2016-05-18 09:31:49
У детей, рожденных в близородственных браках с наследственной отягощенностью и без таковой, отмечается высокий процент психоневрологических осложнений, в то время как дети, рожденные вне близкого родства, страдали незначительными отклонениями, обусловленными перинатальными факторами.

Эндовизуал хирургия асослари билан болалар хирургияси


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш.Т Салимов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
х
Нашриёт:
Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги ўзбекистон республикаси олий таълим вазирлиги Тошкент тиббиёт академияси
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2016-03-03 11:33:52
Эндоскопик хирургия орасида энг жадал тараққий қилаётган бўлими-лапароскопия бўлиб, унинг ривожида биринчи тамал тошини қўйган К .Семм ва Ф . Моурет каби хирургларни эслаб ўтишимизга тўғри келади. Улуғ немис гинеколог –хирурги К .Семм лапароскопик хирургиянинг дебочасини яратган олим ҳисобланади. У гинекологик касалликларни лапароскопик усулда бартараф қилиш бўйича етарлича тажрибага эга бўлгани ҳолда ҳали эндовидеокамера ихтиро қилинмасдан туриб биринчи лапароскопик аппендэктомия операциясини муваффақият билан бажарган.

Patopsixologiya va tibbiyot psixologiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.Asranbayeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2005
Нашриёт:
Namangan
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2016-02-22 10:35:49
Tibbiyotpsixologiyasi - umumiy psixologiyaning tarkibiy qismi bo'lib kasalliklarning kelib chiqishida psixikaning o'rni va ahamiyatini o'rganadi.

Умумий психотерапиянинг усуллари. Суггестивли психотерапия. Эмоционал-стрессли ва уйинли психотерапия


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.А.Ахмедова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2006
Нашриёт:
Андижон давлат тиббиет институти
Саҳифалар сони:
12
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2016-02-19 11:04:59
Психотерапия усуллари билан ҳар қандай мутахассисдаги шифокор қўлланишини билиш керак.

Психологические особенности подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Чистякова Анастасия Александровна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2013
Нашриёт:
ТашМИ
Саҳифалар сони:
91
Яратилган вақти:
2016-02-18 15:44:24
В психическом развитии ребенка определяющим является не только характер его ведущей деятельности, но и характер взаимоотношений с окружающими его людьми.

Нейропсихическое развитие детей 6-7 лет c минимальной мозговой дисфункцией


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Усманова С.Б.
Нашр этилган йили:
2010
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2016-02-18 13:51:56
На магистерскую диссертацию резидента кафедры неврологии, детской неврологии и мед.генетики ТашПМИ С.Б. Усмановой: на тему: «Нейропсихическое развитие детей 6-7 лет c минимальной мозговой дисфункцией”
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит