Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Марказий Осиёда минтақавий хавфсизликни таъминлашда Ўзбекистоннинг ўрни (1991-2015 йиллар)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рамазонов Салоҳиддин Мухаммади ўғли
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2019-03-18 16:42:50
XX асрнинг охирги ўн йиллигида дунёда шу қадар улкан ўзгаришлар содир бўлдики, у халқаро ҳамжамиятнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маънавий асосларини кескин ўзгартириб юборди. Ер юзи халқларининг яшаш тарзи, услуби ва ижтимоий ҳаётида янгиланиш содир бўлди. Миллионлаб одамлар онги, олам моҳиятига бўлган қарашларида чуқур ўзгаришлар юз бериш жараёни бошланди.

Бухоро амирлигида таълим тизими (XVIII-ХХ аср бошларидаги мадрасалар мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жовлиева М.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
85
Яратилган вақти:
2019-03-18 16:40:29
Мустақиллик шароитида мамлакатда аждодлар томонидан яратилган бой моддий ва маданий меросни чуқур ўрганиш, уни асраб-авайлаб келажак авлодларга етказиш, ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, уларни миллий истиқлол ғояси атрофида мустаҳкам жипслаштиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Ушбу кенг қамровли вазифаларни ҳал этишда тарих фани етакчи ўринлардан бирини эгаллайди.

Oilada axloqiy munosabatlarni shakllantirish usul va vositalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sharipova Hilola Norqobilovna
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2019-03-18 16:38:22
O’zbek xalqi azaldan o’zining bolajonligi, oilaparvarligi bilan ajralib turadi. Albatta, farzandga mehr qo’yish, ularning qornini to’q, ustuni but qilish o’z yo’li bilan, lekin bolalarimizni go’daklik chog’idan boshlab odob-axloq, yuksak ma’naviyat va milliy g’oya ruhida tarbiyalab, voyaga yetkazish doimo dolzarb ahamiyat kasb etgan. Birinchi, Prezidentimiz I.A. Karimov ta’kidlaganlaridek, “Oila haqida gapirar ekanmiz, avvalambor, oila hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini ta’minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga, kelajak nasllar qanday inson bo’lib yetishishiga bevosita ta’sir ko’rsatadigan tarbiya o’chog’i ekanini tan olishimiz darkor” .

Jamoada o‘quvchilarni o‘rtoqlik va do‘stlik hissida tarbiyalash shakl va usullari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Normatova Nodira
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2019-03-18 16:36:31
Ozbekiston insonparvar, demokratik, huquqiy davlat tomon borayotgan ayni davrda Vatan va xalq oldida o’z burchlarini anglagan ma‟naviy madaniyati yuksak avlodni tarbiyalash asosiy vazifalaridan biriga aylandi. Ayni damda yoshlarni ma‟naviy merosga hurmat ruhida tarbiyalash, ularda ma‟naviy axloqiy sifatlarni qaror toptirish, an‟analar va tarixiy merosimizda sodiqlik ruhida tarbiyalash, insonparvarlik aqidalariga xos fazilatlarni shakllantirish jamiyatning bugungi kungi hayotida bosh va eng dolzarb masalaga aylandi.

Maktab va maktabdan tashqari tarbiyaviy tadbirlar orqali milliy qadriyatlarni shakllantirish yo‘llari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xurramova Maxfuza
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2019-03-18 16:35:05
Ertangi kunimizning asoschilari bo’lgan bolalar va yoshlarga imtiyozli sharoitlar berilishi qonun hujjatlarida alohida tarzda belgilab qo’yilgan. Xususan, “O’zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to’g‘risida”gi qonunning 10-moddasida ko’rsatilgan yoshlami ijtimoiy jihatdan himoya qilishga oid davlat kafolatlari ichida yoshlar uchun sport-sog‘lomlashtirish va madaniy-ma'rifiy muassasalarga imtiyozli shartlarda qatnashish imkoniyati berilishi mustahkamlangan.

Сурхондарёнинг жанубий туманлари шароитида хурмо ўсимлиги фитонематодалари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Норматова Дилдора Эргашали қизи
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2019-03-18 16:33:53
Инсон ҳаёт-фаолияти учун муҳим бўлган ўсимликларнинг ҳосилдорлигини ошириш учун уларнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига салбий таъсир қилувчи турли касалликлар, хилма-хил зараркунандаларнинг таъсирини ўрганиш билан бир қаторда, уларда паразитлик қилувчи фитонематодаларни ўрганиш катта аҳамиятга эгадир. Чунки паразит фитонематодалар қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилини 10-15 % дан 65 % гача камайтириши аниқланган. Масалан, АҚШда фитонематодалар бир йилда қишлоқ хўжалигига 53 млн. доллар иқтисодий зарар келтиради.

Раҳбарликка хос фазилатлар ва бошқариш услубларининг қўлланилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Тоиров.Ҳ.Ҳ.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
55
Яратилган вақти:
2019-03-18 16:32:50
Раҳбар учун зарур бўлган яна бир муҳим фазилат шундан иборатки, у халқ билан тил топиша олиши лозим. Раҳбар энг мураккаб, энг қийин вазиятларда ҳам одамларни кўндириши, уларни баъзи бир ножўя йўллардан, хатти-ҳаракатлардан қайтариши ва ўз атрофида соғлом вазият, соғлом иқлим барпо этиши даркор, деб таъкидлаган эди муҳтарам биринчи Президентимиз И.А.Каримов.

Abdulla Avloniyning ma’rifatparvarlik qarashlari asosida barkamol shaxsni tarbiyalash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Omonova Saodat
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
94
Яратилган вақти:
2019-03-18 16:30:37
Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, turli jabhalarda rivojlanish sari ildam odimlab bormoqda. Ushbu jarayon o’z-o’zidan yosh avlod ongiga, dunyoqarashiga, ayniqsa uning ta'lim-tarbiya jarayoniga o’z ta'sirini sеzilarli darajada namoyon etib kеlmoqda.

Sinfdan tashqari o’qish samaradorligini oshirish usul va vositalari (boshlang’ich sinf o’qish darslari misolida)”


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Choriyeva Asal Nurmamatovna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2019-03-18 16:29:03
Ma’lumki, o’zbek xalqi azaldan o’zining bolajonligi, oilaparvarligi bilan ajralib turadi. Albatta, farzandga mehr qo’yish, ularning qornini to’q, ustuni but qilish o’z yo’li bilan, lekin bolalarimizni yoshlik paytidan boshlab, boshlang’ich sinf davridayoq axloq-odob, yuksak ma’naviyat asosida voyaga yetkazish biz uchun doimo dolzarb ahamiyat kasb etgan.

Қум бўртма нематодаси – meloidogyne arenaria нинг помидор илдизида тарқалиши ва зарари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Г.Арамова
Яратилган вақти:
2019-03-18 16:25:56
Мамлакатимизнинг халқ хўжалигида етакчи ўринни қишлоқ хўжалиги эгаллайди. Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги экинлари, жумладан, сабзовот экинларидан мўл ва сифатли ҳосил олиш, аҳолининг шу маҳсулотларга бўлган эҳтиёжини қондириш давлат сиёсатига молик бўлган долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Экинларнинг ҳосилдорлигини оширишда янги навларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш, самарали агротехник усулларни қўллаш билан бир қаторда мазкур экинларнинг зараркунанда ва касалликлари аниқлашни тақозо этилади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит